Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

18.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/2344/2019-Fa 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Vybavuje: Ing. Franková mária, 
č. tel. 051131 OO 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
1 B. c~. 2rJ 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňa ------------
080 O l Prešov 
V Prešove 
dňa: 15.02.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších 
predpisov bola 
podaná dňa 23.019.2019 žiadateľom -SPRA VBYTKOMFORT, a.s., Prešov, 
Volgogradská 88, 080 Ol Prešov na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a 
nebytových priestorov bytového 
domu na Ul. Važecka 14,16 v Prešove žiadosť o vydanie 
stavebného povolenia na stavbu pod 
označením: "Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov", miesto stavby bytový dom Ul. Važecká 14,16, Prešov, súpisné č. 6793, na 
pozemku parc. č. KN C 2600/46, v katastrálnom území Solivar. 
Stavebný úrad 
podľa§ 26 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§ 
61 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetkým účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: 
"Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov" verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle §61ods. 2 stavebného 
zákona od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 
7 pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule mesta, inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle § 
61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa §61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do 
pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade /UL Jarkova 
č. 26, 2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom č. tel. 051/31 OO 535/. 
Stavebný úrad v súlade s § 
33 ods.2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov" musí byť vyvesená v súlade 
s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa § 61 odst. 4) 
2 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam: 
Ing.Joze Tuka 
vedúci stavebného úradu 
·v 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta 
Prešov 
v 1 s. ľ!. zn 
dna ................................................... .. 
1\1 :~·.:0 P. ~;~"'V 
~A~-~J. 't·J 
y~.... .. .li~ 
J 0-. . 
•••••••••••.•••• • . ··~"l •• ~-• • • .•.•.•.••.. 
. Pečiatkä lf podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Važecká 14,16 Prešov", bola zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)