Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav ONOFREJ, rod. Onofrej, nar. 08.06.1975, bytom Mesto Prešov, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

17.04.2018 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        M estský úrad Vefký šariš 
Váš list číslo(zo dňa Naše číslo: Vybavuje/linka 
dane/2018/1721/B Kušnírová 321 4117 
Vec: 
Verejná vyhláška 
-oznámenie o vyvesení a zvesení 
Vel'ký Šariš 
12. 04. 2018 
Mesto Vel'ký Šariš v zmysle § 35 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o uložení 
rozhodnutia -
daňového exekučného príkazu na zaplatenie daňového 
nedoplatku pre daňovníka: Stanislav ONOFREJ, rod. Onofrej, nar. 08.06.1975, 
bytom Mesto Prešov, 080 01 Prešov. 
Daňový exekučný príkaz č. 3482/DEP/2018 zo dňa 12.4.2018 sa nachádza 
na Mestskom úrade, v podatel'ni, ul. Nám. sv. Jakuba č. 1, 082 21 Vel'ký šariš, 
v pracovných dňoch od 8.00-11.00, resp. od 12.00 do 15.00 hod. po dobu 15 dní od 
doby, kedy bolo oznámenie zverejnené. 
Dátum vyvesenia: 
Dátum zvesenia: 
'
STO PREŠO.V 
JMc.ftsl~f·)'i;·~ 
( c.YI-fiavna 4. 73 
080 O l P R E Š O V 
. l· 
doc. Ing. 
iv'iEST() .. 
''EĽKÝ ŠARIS 
•-') 
--.: ('· ·,:-!? --~ .. 
Telefón: 
051/3214117 
e-mail: Bankové spojenie: 
dane@velkysaris.sk SK32 
5600 0000 0088 0092 3002 
IČO 
00327972 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)