Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov - IBV 82 RD (Kráľova hora) - VN, TS, NN".

Oznámenie o začatí územného konania

19.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Hlavná 73, 
Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/3101117840/2019-Cj V Prešove dňa: 18.02.2019 
Vybavuje: Čajka M. 
I:8J martin. cajka@presov. sk 
11051/3100531 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie 
územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Prešov -IBV 82 RD (Kráľova hora) -VN, TS, NN" 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej v texte len "stavebný zákon"), bol podaný dňa 11.02.2019 
navrhovateľom Vý_chodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
zastúpená 
na základe písomného plnomocenstva PhDr. Ing. Danka Vargová, 
Mukačevská 47, 080 Ol Prešov návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie 
líniovej inžinierskej stavby: 
"Prešov -IBV 82 RD (Král'ova hora) -VN, TS, NN", na 
pozemkoch parc. 
č. KN-C 16209/49, 16209/50, 16209/53, 16209/136, 16209/137, 16209/138, 
16209/139, 16209/156, 16209/157, 16209/158, 16209/191, 16209/192, 16209/193, 
16209/194, 16209/195, 16209/196, 16209/197, 16209/198, 16209/199, 16209/200, 
16209/201, 16209/202, 
16209/203, 16209/204, 16209/205, 16209/206, 16209/207, 
16209/208, 16209/209, 16209/211, 16209/231, 16209/389, 16209/391, 16209/392, 
16209/393, 16209/394, 16209/395, 16209/396, 16209/397, 16209/398, 16209/400, 
16209/401, 16209/402, 16209/403, 16209/404, 16209/405,. 16209/406, 16209/407, 
16209/408, 16209/409, 16209/434, 16209/435, 16209/436, 16209/438, 16209/473, 
16209/591, 16209/592, 16209/593, 16209/594, 16209/595, 16209/596, 16209/600, 
16209/601, 16209/602, 16209/603, 16209/604, 16209/605, 16209/606, 16209/607, 
16209/608, 16209/609, 16209/610, 16209/611, 16209/613, 16209/614, 16209/615, 
16209/616, 16209/617, 16209/618, 16209/619, 16209/621, 16209/622, 16209/623, 
16209/624, 16209/625, 16209/626, 16209/627, 16209/628, 16209/629, 16209/630, 
16209/631, 16209/632, 16209/633, 16209/634, 16209/635, 16209/637, 16209/647, 
16209/717, 16209/721, 16209/724, 16209/725, 16209/719, 16209/800, 16209/801, KN-E 
2307/2, katastrálne územie Prešov. 
Líniová inžinierska stavba: 
"Prešov-IBV 82 RD (Kráľova hora)-VN, TS, NN" sa 
člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov a prevádzkových 
súborov a to: SO Ol VN prípojka 22 kV 
SO 02 -Káblové NN rozvody 
SO 03 -Odberné elektrické zariadenia 
PS Ol -Transformačná stanica 22/0,4 kV 
PS 
02-Transformačná stanica 22/0,4 kV 
2 
Stavebný úrad podľa §26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte 
len 
"správny poriadok") v znení jeho noviel a 
v súlade s §36 ods. 4) stavebného zákona 
oznamuje 
začatie územného konania verejnou vyhláškou (s veľkým počtom účastníkov 
konania) všetkým účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby a zároveň 
nariaďuje v súlade s §36 ods. l stavebného zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
18.03.2019 o 10:00 hod. 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej 
miestnosti na 
l. poschodí, miestnosť č. 217. 
Do predloženého návrhu môžu 
účastníci konania, ako aj dotknuté orgány 
a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní 
nahliadnuť na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova 
č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 304, na 2. 
poschodí na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100531. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, 
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť kjeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovat' 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie 
je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byt' 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) správneho poriadku a podl'a §36 ods. 
4) 
stavebného zákona po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk
). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, 
je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
v:t -~, 
Ing. Joze~ uka 
vedúci stavebne o úradu 
3 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Prešov-IBV 82 RD (Král'ova hora)-VN, TS, NN", bola vyvesená 
na úradnej tabuli mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Prešov-IBV 82 RD (Král'ova hora)-VN, TS, NN", bola zvesená z 
úradnej tabuli mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Na vedomie: 
l. Splnomocnený zástupca za navrhovateľa: PhDr. Ing. Danka V argo vá, Mukačevská 4 7, 080 O l Prešov 
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
3. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4 
4. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
5. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
6. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
7. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
9. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
10. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
12. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
13. Mesto Prešov-stavebný úrad -pre spis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)