Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Tomáš Šurina, Prešov.

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa_
7\'08n6dfltl_Doručenieverejnouvyhláškou
podľa§26,ods.2zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznení
n
es
kor
š
íchpredpisov
MESTOPREŠOV
MestskýúradVPrešove,Hlavnául.Č.73,08001Prešov
/22#%)'$(#'$'$#&$%+#2A40>8J=B87H6%*"$&"&$%+
V
er
e
jnávyhláška
ovýzvenaprevzatiepísomnosti
Adres
á
tpísomnosti:Tomᚊurina,Prešov.
2
B
NCOVPOFJLTCQILbCKYMXOLJKLOaMNCRTF?aRICELPC),BKXLBRSRCOCKF?PLEPL
LT
K
V
J
C
KF?K?8COPOHLJYN?BCR9NC`LRC%Jarková24,vKanceláriisociálnehoporadenstva,
Č.dv.111.
9E3N&8VNF?5QJCKXHLRV%PhD.
v
ed
ú
caodborusociálnychslužieb
Totodoručenieverejnouvyhláškoumusíbyt'vyvesené15dnínaúradnejtabulimesta
azverejnenénainternetovejstránkemestaPrešovvrubrike"Elektronickáúradnátabul'a".
P
os
l
e
dn
ýdeňstanovenejlehotyjedňomdoručenia.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)