Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Ľubica Tkáčová, Prešov.

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
vyw:senédna_
~
\'e
s
en
édňa_
Doru
če
ni
everejnouvyhláškou
podľa§26,ods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznení
n
es
kor
š
í
c
hpredpisov
MESTOPREŠOV
MestskýúradVPrešove,Hlavnául.Č.73,08001Prešov
144%'*)',%)&)(%(&',%4C62@;M?D;:K9'+$&($(&',
Verejnávyhláška
ovýzvenaprevzatiepísomnosti
Adresátpísomnosti:DubicaTkáčová,Prešov.
A
dr
esátsimozeuloženúpísomnost'prevziat'vlehote15dníodvyveseniatohto
ozná
m
e
ni
anaMestskomúradevPrešove,Jarková24,vKanceláriisociálnehoporadenstva,
Č
.dv.111.
PhDr.MáriaHumeníková,PhD.
v
edúcaodborusociálnychslužieb
Totodoručenieverejnouvyhláškoumusíbyt'vyvesené15dnínaúradnejtabulimesta
azverejnenénainternetovejstránkemestaPrešovvrubrike"Elektronickáúradnátabul'a".
Po
s
l
e
dn
ýdeňstanovenejlehotyjedňomdoručenia,

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)