Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Jaroslav Sopko, Prešov.

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
2Q,Dl,2019Vyvesenédňa_
'
Z'Jesenědňa_
Doru
če
nieverejnouvyhláškou
p
odl'a§26,ods.2zákonač,71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznenÍ
n
es
kor
š
í
chpredpisov
MESTOPREŠOV
MestskýúradVPrešove,Hlavnául.Č.73,08001Prešov
255$&*('+$(%()$'%&,$5D73A<N@E<;L:&+"%'#'%&,
Ver
e
jnávyhláška
ovýzvenaprevzatiepísomnosti
A
dr
esá
tpísomnosti:JaroslavSopko,Prešov.
1
A
LBMUNMDHJRBOGJ_BIXKWMJHIJM^KLBPRD>^PGBCJNB),AIWJAPQPBMBID>NJCNJ
JR
I
U
H
B
I
D>I>7BMNMFJHXL>ABP8LB]JPB%Jarková24,vKanceláriisociálnehoporadenstva,
Č
.dv.111.
8C2L&7ULD>4OHBIWFJPU%8C2&
P
B
AX
@>JA?JLOMJ@DUGIQ@CMGO_DB?
Totodoručenieverejnouvyhláškoumusíbyt'vyvesené15dnínaúradnejtabulimesta
azverejnenénainternetovejstránkemestaPrešovvrubrike"Elektronickáúradnátabul'a".
Po
s
ledn
ýdeňstanovenejlehotyjedňomdoručenia.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)