Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Monika Tulejová, Prešov.

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

20.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa_zO.02.2019
Zves
enédňa.
Doručeni
everejnouvyhláškou
podl
'
a§26,ods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznení
ne
s
koršíchpredpisov
MESTOPREŠOV
MestskýúradvPrešove,Hlavnául.Č.73,08001Prešov
477&(,(*+&)..(&)'(.&7H:5E?RCI?>P=(-%')%)'(.
Verejnávyhláška
ovýzvenaprevzatiepísomnosti
A
dr
esátpísomnosti:MonikaTulejová,Prešov.
1
AL
BMT
NMDHJRBOGJ]BIWKVMJHIJMN#KLBPRD>N#PGBCJNB*,AIVJAPQPBMBID>NJCNJ
JRITH
B
ID>I>8BMNMFJHWL>ABP:LB\JPB&6>LFJPT24,vKanceláriisociálnehoporadenstva,
Č
.dv.111.
.~
v-.:"lve
.""IEUaCI~~p
PhDr.MáriaHumeníková,PhD.
ve
dú
caodborusociálnychslužieb
;JNJAJLOZBIDBPBLBEIJOPQCGT\FJOHOMV?QN#PQPBMBIU*,AIVI>WL>AIBEN>?OGDHBMN>
>RPBLBEIBIUI>DINBLIBNJPBEMNLTIFBHBMN>:LB\JPPLO?LDFB"4GBFNLJID@FTWL>AITN>?OG#>"'
:J
M
GBAI
XAB[MN>IJPBIBEGBCJNQEBA[JHAJLOZBID>'

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)