Informácia o začatí konania podl'a § 82 ods. 7 zákona vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na pozemku vo vlastníctve obce Malý Šariš.

Informácia o začatí konania

22.02.2019 / Výrub drevín / krovia

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOV
8PEZR^0,%?VIhSZ)1))*?VIhSZ
ATMWd'>>j?(,,,+(*(+)*2(54Z?VIhSZIHfE3+*'+'+)*2
9RJSVQ^GMES\EdEX`OSRERME
<IWXS?VIhSZ%YVdIR_TSHP"E§68písmoq),zákonač.543/2002Z.z.oochraneprírody
akrajinyvzneníneskoršíchpredpisov(ďalejlen.zákon")OkresnýmúradomPrešov,
odboromstarostlivostioživotnéprostredie,oddelenímochranyprírodyavybranýchzložiek
životnéhoprostredia,Námestiemieruč.2,08192Prešov,akopríslušnýorgánštátnejsprávy
vprvomstupnivoveciachochranyprírodyakrajinypodl'a§2písmof)zákonač.416/2001
Z.z.oprechodeniektorýchpósobnostízorgánovštátnejsprávynaobcea§69ods.1písmo
d)
,f)aods.3(akjenakonanieovydanísúhlasunavýrubdrevinypríslušnáobec,ktoráje
zároveňžiadatel'omovydaniesúhlasunavýrub,okresnýúradurčí,ktoráobecvykoná
konanieovydaniesúhlasunavýrubdrevíny)zákona,informujeozačatísprávneho
konaniapodl'a§82ods.7zákonavovecivydaniasúhlasunavýrubdreviny/drevínna
pozemkuvovlastníctveobceMalýŠariš.
AXVYdRcSTMWTVIHQIXYOSRERME'
jMEHEXIP"3>FIG<EPcgEVMh%<EPcgEVMh*)-%)1))*
6VYLETSdIXOYWSZHVIZMR[(HVIZ`R3
9LPMdREX_HVIZMR[+0OWWSFZSHSQOQIfESH.)GQHS1)GQ'
?S\IQSO
%REOXSVSQHVIZMRE(HVIZMR[VEWXMI(VEWXb3TEVG'd';=5/)/(*E;=5/)/(+ZO'b'
<EPcgEVMh'
6aZSHZcVYFY3CcVYFWEVIEPM\YNI\HSZIHYZcWXEZF[GLSHR`OSZZMRXVEZMP^RISFGITS\HPk
GIWX[999'XVMIH[SHQMIWXRILSGMRXSV`RETSOSWXSP'9HISNIHRSHYGLbWXEZFY%TVMOXSVINRIFYHb
HSXORYX_\^YNQ[SGLVER[TV`VSH[#ZMeZ[NEHVIRMI>OVIWR_LSbVEHY?VIhSZ%SHFSV
WXEVSWXPMZSWX
MSj?$'?SYOSRdIR`TVIHQIXRINWXEZF[FYHIVIEPM\SZER^R^LVEHR^ZcWEHFE
WXVSQSZ'
?SHP
"
E§82ods.7zákona,správnyorgánurčujelehotunadoručeniepísomnéhoalebo
elektronickéhopotvrdeniazáujmubyťúčastníkomvtomtosprávnomkonanívzmysle§82
ods.3zákona-do5pracovnýchdníododňazverejneniatohtooznámenia.
BIVQ`R\ZIVINRIRME3SH++'+'+)*2HS*','+)*2'
jMEHSWiF[ibdEWXR`OSQZXSQXSWTV^ZRSQOSRER`NITSXVIFR_HSVYdMX"3
?`WSQRIREEHVIWY3<W]Z?VIhSZI%8PEZR^0,%VIWT'TVSWXVIHR`GXZSQTSHERME
Z;PMIRXWOSQGIRXVI%:EVOSZ^č,26,08001Prešov,
aleboelektronickyvsúlades§19ods.1zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správny
poriadok)vzneníneskoršíchpredpisov.
9RK
'AXERMWPEZ>RHMVOS
ZIHbGMSHFSVYHSTVEZ[EkMZSXR_LSTVSWXVIHME

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)