Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2019 o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovatel'skej pôsobnosti mesta Prešov.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 1/2019

22.02.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
C;J
VšeobecnezávaznénariadeniemestaPrešovč.1/2019StranaOurčeníškolskýchobvodovprezákladnéškoly1/5vzriaďovatel'skejpčsobnostimestaPrešov.
M
e
stoPrešov
MestoPrešovvsúladesustanovením§6a§11ods.4písmog)zákonač.369/1990
Zb.oobecnomzriadenlvzneníneskoršlchpredplsovapodfa§8zákonaČ.596/2003
ZZ.oštátnejsprávevškolstveaškolskejsamospráveaozmeneadoplnen!niektorých
zákonovvznen!neskoršíchpredpisovvydávatotoVšeobecnezávaznénariadenie
ourčeniškolskýchobvodochprezákladnéškolyvzriaďovaterskejpčsobnostl
mestaPrešov.
dQ^STP+
]ZTIS_YWXFSTZJSNF
ÚčelomtohtovšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovourčeníškolských
obvodovprezákladnéškolyvzriad'ovatefskejpósobnostimestaPrešov(d'alejlen
.
nariadenie")
,jeurčiťškolskéobvodyprezákladnéškoly,ktorýchzriad'ovatefomjemesto
Prešovsciefomzabezpečiťpovinnúškolskúdochádzkužiakomzákladnejškoly.
T
oto.narladeníe"určujeajspoločnéškolskéobvodypreobce,sktorýmimámesto
uzatvorenúdohoduvsúlades§8ods.1aods.2a§39hczákonač.596/2003ZZ.
oštátnejsprávevškolstveaškolskejsamospráveaozmeneadoplnenlniektorých
zákonovvznen!neskoršíchpredpisov.
Článok2
Základnéustanovenia
1
.Žiakplnlpovinnúškolskúdochádzkuvzákladnejškolevškolskomobvode,vktorom
mátrvalébydlisko.
2.Žiakmóžeplniťpovinnúškolskúdochádzkuvzákladnejškolemimoškolského
obvodu,vktorommátrvalébydliskososúhlasomriaditel'aškoly,doktorejsahlási.
Riaditefzákladnejškoly,doktorejbolžiakprijatý,oznámitútoskutočnosťriaditefovi
základnejškolyvškolskomobvode,vktorommážiaktrvalébydlisko.
Článok3
Spoločnéškolskéobvodyzákladnýchškol
NaúzemlmestaPrešovsaurčujúnasledovnéškolskéobvodyaspolečnéškolské
obvodyprejednotlivézákladnéškolytakto:
1.Základnáškola,BajkalskáČ.29:
Genplk.JánaAmbruša,Bajkalská(nepárnečísla),Bendíkova,Brezova,Broskyňová,
Buková,Dúbravská,Horská,Jahodová,Jánošíkova,Javorinská,KOkruhliaku,KStarej
tehelni(číslo6,číslo12),Liesková,Malinová,Nemčíkova,Orgovánová,PodDubom,
PodSkalkou,Prostějovská(nepárneČ.93-101,105-117,119,párneč.62-72),
Pustádolina,Sabinovská(párnečíslaod2-160),Severná,Slnečná,Spannerovej,
Stavbárska,Šidlovec,Šmeralova(27-29),Tatranská,Tomášiková(párnečíslaod2-
14),Veterná


9
VšeobecnezávaznénariadeniemestaPrešovČ.1/2019Stranaourčeníškolskýchobvodovprezákladnéškoly2/5vzriaďovaterskejpčsobnostimestaPrešov.
M
e
stoPrešov
Obec;Gregorovce(žiaci5.-9.ročníka),Hubošovce(žiacižiaci5.-9.ročníka),Uzovce
(žiac
i5.-9.ročníka)
,(E^PQFIS^jPTQF&dJWPTWQTZJSWPJOFVR^I[Č.22:
19.januára,Átriová,Bachingerovka,Botanická,Cemjata,Čerešňová,Československej
armády
,Dúhová,Engelsova,FraňaKráfa,Fučíkova,Gorkého,Horárska,Irisová,
Jabloňová,JánaBottu,Jazvečia,Jelenia,KStarejTehelni(číslo10),Kollárova,Ku
Brezinám
,KuKyslejvode,Kvašnávoda,Levočská,Malkovská,MarkaČUlena,Matúša
Trenčianskeho,Medzinárodnéhodňažien,Mojmírova,Nábrežná,Narcisová,Námestie
mládeže,Obrancovmieru,Odborárska,Októbrová,Ortáš,Petčřiho,PodKalváriou,
Pofovníckaulica,Rombauerova,Sadovnícka,Sázavského,Skromná,Slávičia,Srnčia,
Starézáhrady,Súrovská,Terchovská,Turistická,Urbánkova,Vlčia,Vydumanec,Za
Kalvár
i
ou,Zabíjaná,Zajačia
Obec
:MalýŠariš(žiaci1.-9.ročníka),Mirkovce(žiaci5.-9.ročníka),Župčany(žiaci
5.-9.ročníka)
-(E^PQFIS^jPTQF&;bUJQ#S^Č.2:
1
7.novembra,Agátová,Baštová,Bayerova,Belianska,BiskupaGojdiča,Bociania,
Borkut,Borovicová,Budovatefská,Bulharská,Burianova,Dilongova,Dostojevského,
Družstevná
,Duchnovičovonámestie,Fintická,Francisciho,Františkánskenámestie,
Floriánova,Garbiarska,Gaštanová,Grešova,Haburská,Herlianska,Hlavná,Hodžova,
Hraničná,Hrnčiarska,Hurbanistov,Hviezdna,Hviezdoslavova,Jedfová,JánaHollého,
JankaBorodáča,JánaPavlaII.,Jarková,Jarná,Jilemnického,Južná,Kamfiteátru,
Kprameňu,KStarejtehelni(čísla11),KmeťovoStromoradie,Konštantínova,
Kopaniny,Kováčska,Kpt.Nálepku,Krátka,Kúpefná,KuKumštu,Kuzmányho,Lesík
delostrelcov
,Limbová,Lúčna,L:ubotická,Masarykova,MatejaMurgaša,MatkyTerezy,
Maybaumova,MatejaHuřu,Moyzesova,Metodova,Námestie1.mája,Námestie
legionárov
,Námestiemieru,NámestieNárodnéhopovstania,NaRovni,NaTablách,
Nová
,Okružná,Partizánska,Pavlovičovonámestie,Pažica,Pražská,PriToryse,
Plzenská,PodKamennoubaňou,PodTáborom,PodWilecherkou,Polná,Potočná,
Po
ži
arnická
,Priemyselná,Priihrisku,Prikostole,Protifašistickýchbojovníkov,
Puškinova,Raymanova,Radlinského,Rumanova,Rybárska,Sedliackehopovstania,
Sídliskoduklianskychhrdinov,Sládkovičova,Slánska,Slovenská,Strážnická,
Svatoplukova,Strojnícka,Suchomlynská,Surdok,Šařárikova,Šarišská,Šebastovská,
Š
k
olská
,Škultétyho,Športová,Štefánikova,Špitálska,Štúrova,TarasaŠevčenka
(nepárnečlsla),Tkáčska,Topofová,Trnková,Vajanského,Včelárska,Vodná,
Vodárenská,Vranovská,Východná,Záborského,Záhradná,Zápotockého,Zatraťou,
Zimnýpotok,Železničiarska,Železničná,Weberova
?GJH46VJWXTZ$mNFHN+('3(VTeS`PF%&9FSNWPF$mNFHN+('3(VTeS`PF%&<FmFS[$mNFHN+('3(
VTeS`PF%
&<NeFVXTZHJ$mNFHN/('3(VTeS`PF%
.(E^PQFIS^jPTQF&<JWS`HPFČ.1:
Baní
c
k
a,Bohúňova,BoženyNěmcove],Čajkovského,Čipkárska,Dlhá,Gápfová,
Chrn
eř
ov
á
,Kraskova,Kukučínova,KuŠkáre,Kutuzovova,Kysucká,Lesnícka,Lidická,


'
:
;1
VšeobecnezávaznénariadeniemestaPrešovČ.112019Stranaourčeníškolskýchobvodovprezákladnéškoly3/5vzriaďovaterskejpěsobnostimestaPrešov.
MestoPrešov
t.
:.Podjavorinskej,Nabrehu,Námestieosloboditel'ov,Okrajová,Ondavská,Opavská,
Padlýchhrdinov,Palackého,Palárikova,PodDebrami,PodHrádkom,PodTurňou,Pri
Delni,Prihati,Primlyne,Smetanova,Sadová,Solivarská,Sornobanská,Suchoňova,
$ípková,Tajovského,Tokajícka,Valkovská,Zborovská,Zlatobanská
?GJH45GVFSTZHJ$mNFHN/('3(VTeS`PF%&;TPTjTZHJ$mNFHN/('3(ročnlka),Lesíček
(žiaci5.-9.ročníka),RuskáNováVes(žiaci5.-9.ročníka),Záborské(žiaci1.-9.
ročnlka)
,ZlatáBaňa(žiaci1.-9.ročnlka),Žehňa(žiaci5.-9.ročníka)
/(E^PQFIS^jPTQF&=^OTZ_S^RJWXNJČ.1:
AlexandraMatušku,Arm.gen.Svobodu,Bencúrova,Bratislavská,Dargovská,Dubová,
Federátov(párnečísla2-16),Kstudničke,Kozmonautov,L.Novomestského,Májové
námestie,MartinaBenku,Navyhliadke,Oravská,PavlaHorova,Popradská,
Smreková,ZempHnska,Zimná
?GJH47JROFXF$mNFHN/('3(VTeSQPF%&<beNSF$mNFHN+('3(VTeS`PF%&CJVNFPTZHJ$mNFHN+(
'3(VTeS`PF%
0(E^PQFIS^jPTQF&=FXNHJWQTZJSWPJOČ.13:
Bjčrnsonova,JánaBéreša,JánaNováka,KStarejtehelni(čísla4-5),Kotrádova,
Maticeslovenskej,Mukačevská,NaRúrkach,NámestieKrářovne]pokoia,Pod
Rúrkami
,Pčschlova,Rezbárskaulíca,VladaClementisa,Volgogradská,Tarasa
Ševčenka(párnečísla),Tarjányiho,Tehelná
Obec:Bzenov(žiaci5.-9.ročnlka),Janov(žiaci1.-9.ročníka)
1
(E^PQFIS^jPTQF&=NVPF>JjUTVFČ.2:
AlexejaDuchoňa,AurelaStodolu,Bikoš,Gorazdova,Hollánderova,KStarejtehelni
(č
í
slo7),Kocetova,KSurdoku,KuKrářove]hore,MirkaNešpora,NaBikoši,Pribinova,
Prostějovská(č,117/A,103),Rastislavova,UlicaJánaLazorlka,UlicaMichalaBosáka,
.UlicaStefánaNáhalku
?GJH4dJQTZHJ$mNFHN+('3(VTeS`PF%&
2(E^PQFIS^jPTQF&@VTWXgOTZWP^Č.38:
Anton
aPrldavka,Bezrúčova,Čapajevova,Janouškova,Jazdecká,KStarejTehelni
(číslo9),Komenského,Krížna,Kvetná,Letná,Lipová,Jesenského,Majakovského,
Mětováulica,Mičurinova,Mlynská,Mudroňova,Plavárenská,Prostějovská(č.1-22,
párnečísla24-34),Tomášikova(párnečísla30-58),Wolkerova,Záhradnlcka,
Západná
?GJH4@VTe$mNFHN.('3(VTeS`PF%&@YjTZHJ$mNFHN/('3(VTeS`PF%&iFVNjWP_BTPTQTZHJ
$mNFHN+('3(VTeS`PF%


-
10VšeobecnezávaznénariadeniemestaPrešovČ.1/2019StranaOurčeníškolskýchobvodovprezákladnéškoly4/5vzriaďovaterskejpčsobnostimestaPrešov.
MestoPrešov
9.Základnáškola,SibírskaČ.42:
Astrová,Bažantia,Čergovská,Drozdia,Ďumbierska,Holubia,Hruny,Jantárová,
Jastrabia,Kpotoku,Kamenná,Magurská,Labutia,Lastovičia,Levandufová,Medová,
Muškátová,Nevadzová,Orlia,Orechová,Pávia,PodŠalgovíkom,Púpavová,
Sekčovská,Sibírska,Sokolia,Soviaulica,Šalviová,Teriakovská,Tulipánová,
Vihorlatská
?GJH47VNJSTZWP^>TZ^DJW$mNFHN/('3(VTeSNPF%&qYQNFSPF&$mNFHN/('3(VTeSQPF%
;JSINHJ$mNFHN+('3(VTeS`PF%
+*(E^PQFIS^jPTQF&iRJVFQTZFČ.25:
Bajkalská(párnečísla),Duklianska,Gerlachovská,Hrabová,Kúty,KStarejtehelni
(číslo8),Lesná,Murárska,Medvedia,NámestiebiskupavasltaHopka,Podkomlnom,
PodVinicami,Prostějovská(nepárnečísla23-91,párnečísla36-60),Račia,
Riečna,Ružová,Rybnlčky,Sabinovská(nepárnečísla1-169),Šmeralova(čísla1-
23),Šidlovská,Tomášikova(párnečísla2-56),Údenárska,Veselá
?GJH4AFXZFO$mNFHN+('3(VTeS`PF%&DFVMFhTZHJ$mNFHN/('3(VTeS`PF%
++(E^PQFIS^jPTQF&iVTG^VTZFČ.20:
Bernolákova
,Exnárova,Federátov(nepárnečísla1-13),Jurkovičova,Justičná,
Karpatská
,Keratsinskénámestie,Líščia,NámestieKristaKráfa,Rusínska,Šoltésovej,
Šrobárova,Tichá,Vansovej,Višňova
?GJH4E^MVFIS_$mNFHN/('3(VTeS`PF%
+,(E^PQFIS^jPTQF&DFmJHP^č.11:
Chalupkova,Janáčkova,Jelšova,Jesenná,Jiráskova,Kamencová,Košická,
Lomnická,Pekná,Petrovianska,Pionierska,Royova,Sofná,Sofanková,Suvorovova,
Švábska
,Urxova,Úzka,Važecká
?GJH47YQTZ^DJW$mNFHN+('3(VTeS`PF%(
dQ^STP.
iPTQWPcTGZTIUVJTGHJZWUTQTeSTRjPTQWPTRTGZTIJ
+(BUTQTeScjPTQWPcTGZTI\^PQFIScHMjPaQWFYVeYOJSF\^PQFIJITMTI[Y\FXZTVJSJO
ZWbQFIJW§8ods.2zákona596/2003Z.z.oštátnejsprávevškolstveaškolskej
samosp
r
áveaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisovprejednotlivéškolynaúzemímestaPrešov.
2.Aksiobecnaúčelzabezpečeniapovinnejškolskejdochádzkynezriadizákladnú
školu,alebovškolezriadenejobcouniejeotvorenýročníkaleboskupinaročníkov
(5.-9.ročnikovzákladnejškoly)vzmysleSmerniceMinisterstvaškolstva,vedy,
výskumuašportuSlovenskejrepublikyč.50/2017,ktorousaurčujepostuppri
priderovanípríspevkunadopravu,školavobci,sktoroumáobeczriadenýspoločný


9
VšeobecnezávazněnariadeniemestaPrešovč.1/2019Stranaourčeníškolskýchobvodovprezákladněškoly5/5vzriaďovaterskejpčsobncstlmestaPrešov.
M
estoPrešov
školskýobvodavktorejbudežiakplniťpovinnúškolskúdochádzku,povinná
zprostriedkovštátnehorozpočtuuhradit'zákonnémuzástupcovižiakacestovné
nákladynadopravužiakadotejtoškolyvovýškecenynajnižšiehožiackeho
z
ř
avnen
é
hocestovnéhovpravidelnejautobusovejdoprave,aknezabezpečí
dopravužiakainak.
-(iPTQF&ZPXTVJOmNFPUQS`UTZNSSbjPTQWPbITHM^I\PY&\FGJ\UJeYOJFOS^PQFI[SF
ITUVFZYmNFPFWUFX#ITRNJWXFXVZFQ_MTG[IQNWPF(
.
(5PTGJHSFbeJQ\FGJ\UJeJSNFUTZNSSJOjPTQWP_uITHM^I\P[R^\VNFIJSb\^PQFISb
jPTQYWVTeSQPRN+('.(VJWU(VTeS`PRN+('3(FmNFHNIFSJOTGHJSFZjXJZYObjPTQY
ZV^RHNWUTQJeS_MTjPTQWP_MTTGZTIY&\^PTSScR\^WXYUHTRXcHMXTmNFPTZSJGYIb
UVJUQ^HFS_HJWXTZScHMS^PQFITZSFITUVFZYZUVFZNIJQSJOFYXTGYWTZJOITUVFZJ(
Článok5
Spoločnéazáverečnéustanovenia
1
.Vpripadevyradeniazákladnejškolyzosieteškólaškolskýchzariadeníajej
následnéhozrušeniamestoPrešovurčíškolskýobvodzákladnejškoly,vktorom
budúžlacizrušenejzákladnejškolyplniťpovinnúškolskúdochádzku.
2.ŠkolskéobvodyurčenétýmtoVZNplatiaprežiakovprijímanýchdoprlpravného,
nultéhoa1.ročnlkazákladnýchškolpočnúcškolskýmrokom2019/2020.Žiaci2.
až9.ročníkazákladnýchškólzostávajúvtýchškolách,doktorýchboliprijatína
p
l
neniepovinnejškolské]dochádzky.
Článok6
Zrušovacieustanovenieaúčinnost'
1
.DňomnadobudnutiaúčinnostitohtonariadeniasazrušujeVšeobecnezávazné
nari
a
deniemestaPrešovČ.1/2017ourčeníškolskýchobvodovzákladnýchškolv
z
riaďovatefskejpčsobnostimestaPrešov.
2.Totovšeobecnezávaznénariadenienadobúdaúčinnost'dňom1.4.2019.
v21.02.2019VPrešovedna.
rSL(5SIVJFCYVeFSTZ^
UVNR^XTVPFRJWXF

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)