Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti: Róbert Bély, Prešov.

Oznámenie o výzve na prevzatie písomnosti

22.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
27,C~,71']~yveseneCiíia__.:..:::._:.:.:.------
Doručenieverejnouvyhláškou~vesenpdia----------
podľa§26,ods.2zákonač,71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznenÍ
neskoršíchpredpisov
MESTOPREŠOV
MestskýúradVPrešove,Hlavnául.Č.73,08001Prešov
588&(.+(.&*),.&)'(/&8H:6E?QDI?>O=(/%')%)'(/
Verejnávyhláška
ovýzvenaprevzatiepísomnosti
Adresátpísomnosti:RóbertBély,Prešov.
Adresátsimozeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníodvyveseniatohto
oznámenianaMestskomúradevPrešove,Jarková24,vKanceláriisociálnehoporadenstva,
Č.dv.111.
(
I 
PhDr.MáriaHumeníková,PhD.
vedúcaodborusociálnychslužieb
Totodoručeníeverejnouvyhláškoumusíbyt'vyvesené15dnínaúradnejtabulimesta
azverejnenénainternetovejstránkemestaPrešovvrubrike"Elektronickáúradnátabul'a".
Poslednýdeňstanovenejlehotyjedňomdoručenía.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)