Daňový úrad Bratislava - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov, Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 811 01 Bratislava- mestská časť Staré Mesto.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Číslo: 100473312/2019 
Dátum: 19.02.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD BRA TISLA V A 
Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Stavoprojekt, akciová spoločnosť Prešov 
Naposledy sídlo/pobyt: adresa neznáma, 
811 Ol Bratislava-mestská časť Staré Mesto 
Písomnosť č. 100472577/2019 zo dňa 19.02.2019 je uložená na 
Daňovom úrade Bratislava na 
pobočke Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava, kontaktná adresa: Daňový úrad Bratislava, Odbor správy 
daní II. 
Oddelenie správy daní 8, Radlinského 37, 817 89 Bratislava. 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Bratislava 
číslo 100472577/2019 zo dňa 19.02.2019 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 
Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 OO Bratislava, kontaktná 
adresa: 
Daňový úrad Bratislava, Odbor správy daní II. Oddelenie správy daní 8, Radlinského 37, 817 89 Bratislava. v kancelárii č. 325 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
......................... t. .. ~ŕ~ .............. . 
Ing. Katatf~a Švihranová 
riaditeľ odboru správy daní II. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)