Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov- Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby".

Oznámenie o začatí územného konania

25.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                {2/'. 2 '• 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 7. •esené diía ----------
Hlavná 73, Prešov 
Číslo: SU/3419/19515/2019-Cj 
Vybavuje: Čajka M. 
r:BI martin.cajka@presov.sk 
il 051/3100531 
PSČ 080 
Ol V Prešove dňa: 22.02.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Prešov-Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby" 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§ 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej v texte len "stavebný zákon"), bol podaný dňa 15.02.2019 
navrhovateľom A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o., Strojnícka 2076/1, 080 06 
Ľubotice návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej 
stavby: "Prešov -Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby", na 
pozemkoch parc. 
č. KN-C 14103/22, 14103/34, 14103/37, 14103/42, 14103/89, katastrálne 
územie 
Prešov. 
Líniová inžinierska stavba: "Prešov -Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšír~.mie bytovej výstavby" sa člení v rozsahu nasledovných stavebných objektov a to: 
SO 02 -STL plynovod 
SO 03 -Vodovod 
SO 04 
-Kanalizácia 
Stavebný úrad 
podľa §26 ods. l) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
v texte len 
"správny poriadok") a v súlade s §36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho 
noviel oznamuje 
začatie územného konania všetkým účastníkom konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby: 
"Prešov -Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej 
výstavby", na pozemku parc. 
č. KN-C 14103/22, 14103/34, 14103/37, 14103/42, 14103/89, katastrálne územie Prešov, verejnou vyhláškou (s veľkým počtom účastníkov konania). 
Stavebný úrad 
nariaďuje v súlade s §36 ods. l stavebného zákona ústne konanie 
spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
22.03.2019 o 11:00 hod 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Prešove, Ul. Jarkova č. 26, v zasadacej 
miestnosti 
na l. poschodí, miestnosť č. 217. 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej 
správy a organizácie spolupôsobiace v územnom 
konaní nahliadnut' na Mestskom úrade 
2 
v Prešove, stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 304, na 2. 
poschodí na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100531. 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, 
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) správneho poriadku a podľa §36 ods. 4) 
stavebného zákona po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec 
lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný 
deň. 
Úradný záznam: 
V "ŠO'\' 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
-16-
~ 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Prešov -Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby", 
bola yyvesená 
na úradnej tabuli mesta Prešov 
2 5 ('? ~
1 
.; 
• -. ~ _r ) 
3 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: "Prešov -Šidlovec, 
Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby", 
bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
Na vedomie: 
l. Navrhovateľ: A -typ, architektonický ateliér, spol. s r.o., Strojnícka 2076/1, 080 06 Ľubotice 
2. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 
080 Ol Prešov 
4. 
SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
5. Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
6. Východoslovenská 
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
7. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova l 
O, 080 O l Prešov 
10. OR HaZZ v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
ll. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
12. Mesto 
Prešov-stavebný úrad-pre spis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)