Oznámenie mesta Prešov: "Futbal Tatran aréna Prešov".

Oznámenie mesta Prešov

26.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTSKÝ 
ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor hlavného architekta mesta 
Jarková 24 
080 01 Prešov 2 6. 02. zn 
Vyvesené di1a-----------
!:vefcné dň~------------
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
~~n!?t<č;~,4Po~19/01 0946-02/NMe čisiG·z.18973/2019 
21.2.2019 Vybavuje /linka l ng. arch. Krištof>rešov 
2 051/3100230 
26.2.2019 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove -Odbor hlavného architekta mesta oznamuje 
verejnosti 
v zmysle, 
§ 29 ods. 8 zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že Okresný úrad Prešov, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia 
zaslal Mestu Prešov podl'a § 29, ods. 6 zákona, v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) 
zákona oznámenie o zmene navrhovanej činnosti 
"Futbal Tatran aréna Prešov" 
Navrhovate!', FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o., Hlavná 73, 080 01 Prešov, doručil dňa 
04.02.2019 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia, 
podl'a § 18 ods. 2 písm. d) a podl'a § 29 ods.1 
písm. b) zákona 
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej 
činnosti 
"Futbal Tatran aréna Prešov". 
Podl'a § 29 ods. 8 zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Prešov -Odbor 
hlavného architekta mesta informuje verejnosť o zmene navrhovanej činnosti týmto spôsobom. 
Uvedená zmena navrhovanej 
činnosti je zverejnená na webovom sídle ministerstva na 
adrese: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/futbal-tatran-arena-v-presove-1 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanoviska k predmetnej zmene navrhovanej činnosti 
na Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie mieru 3, 
080 01 Prešov najneskôr do 10 
pracovných dní od zverejnenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli 
obce. 
Zároveň je mozne zaslať stanovisko 
aj v elektronickej podobe na e-mail: 
Zuzana. Michniewiczova@mi
nv.sk . 
~~--
l~g. arch. Mári 
vedúca o oru 
hlavná archit tka mesta 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
OKRESNÝ ÚRAD PREŠ.QV 
odbor starostlivosti o životné prostredie Zvesené dňa: ......................... . 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
• • 
Podľa rozdeľovníka 
• • 
Vaše číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje: Prešov 
OU-PO-OSZP3-20 
19/0 i 0946-02/ZM: Ing. Zuzana Michniewiczová 14. 02. 2019 
l ~~~5-r~.f~~~~M~~t~_·:~_~r~d __ v ~r~i~v~-· 
Cfslo ~*u: ~~ifítr, f.iW~~: 
Vec Znak a lehota,_ 
Futbal Tatran aréna Prešov 
ooglo: ' lllo!enla: 
-upovedomenie o začatí konania 
Prllotly: 
Navrhovate!', FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, IČO: 50494970, 
doručil dňa 04.02.2019 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek 
(ďalej len "okresný úrad"), podl'a § 18 ods. 2 písm. d) a podl'a 
§ 29 ods. -1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon") oznámenie o zmene 
navrhovanej 
činnosti "Futbal Tatran aréna Prešov", vypracované podľa Prílohy č. Sa k zákonu. 
Okresný úrad 
ako príslušný orgán štátnej správy podľa § podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 
Z. 
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a § 3 ods. l písm. e) zákona 
č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej 
štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona , 
upovedomuje podl'a § 
18 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov , že 
dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti 04.02.2019 
začalo zisťovacie konanie podl'a § 29 zákona o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti 
"Futb~l Tatran aréna Prešov". 
Ako príslušný orgán 
Vám podľa § 29 ods. 6 zákona, v súlade s § 18 ods. 2 písm. d) zákona, ako 
povol'ujúcemu, resp. dotknutému, resp. rezortnému orgánu zasielame informáciu o oznámení o zmene 
navrhovanej 
činnosti, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese: 
http s:/ 
/www .en viroportal. skl skl eial de ta i I/futbal-tatran-arena-v -presove-1 
Žiadame 
dotknutú obec, aby podľa § 29 ods. 8 zákona do troch pracovných dní po doručení 
oznámenia 
0 
zmene navrhovanej činnosti informovala verejnosť na svojom webo;om sídle,~ ho_ má 
zriadené, a na úradnej tabuli obce o tejto 
skutočnosti a o tom, kde a ke?y mo~no d? ozname?Ia o 
zmene navrhovanej 
činnosti nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť zasielať pnpomtenky a miesto, 
kde sa môžu pripomienky 
podávať. 
Zároveň žiadame zabezpečiť sprístupnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti pre 
verejnosť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. 
Vaše písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej 
č~nnos~i pv~dl'a ~ 29 ods .. 9 
zákona prosíme 
doručit' na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ztvotne prostredie, 
1 
.· .. ~·~~'. · ·-~ .. : .. ~:;hbftn~t.:Vv.'; 
oddelenie ochrany. prírody a vybraných zložiek životn~ho_ prostredia, Ná~~st~e mi~ru 3, 0~0 Ol 
Prešov, na·f!.~~~qr"(!o 10 pracovných dní od jeho dor~ce~ra; a~ s~ nedo~u~1 p1so~~e st~nov1sko _v 
......... , ......... ··l·~·h·U .;ilsa.:.t-. k v • za súhlasne Zaroven Sl dovoluJeme poziadat o zaslame 
uvedeneJ e ote, t<tK sa stanovts o povazuJe . 
stanoviska aj v elektronickej podobe na e-mail: 
Zuzana.M ichniewiczova@minv .sk 
Verejnosť môže doručit' na našu adresu písomné s.tanovisko, k ~známe;ti~ o ~mene 
navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od zverejnema uvedenych ~nfo~macu pod l a ~ 2~ 
ods. g zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj ked' bolo v urceneJ lehote dorucene 
dotknutej obci. 
Okresný úrar r-,=-šov . 
odbor starostlivosti ~ ;rostredie 
Námestie mien.. · · .;
2 
p 
-3-
Príloha 
-oznámenie o zmene 
Doručuje sa s prílohou: 
l. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Doručuje sa bez prílohy: 
Povoľujúci orgán: 
l. Mestský úrad Prešov, stavebný úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Rezortný orgán: 
1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová l, 813 30 Bratislava 
2. Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava 
Dotknutý orgán: 
l. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prí 
rody a vybraných zložiek 
životného prostredia, úsek ŠVS, Nám.mieru 3, 
080 Ol Prešov 
3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, úsek 
ŠSOO, Nám.mieru 3, 080 Ol Prešov 
4. 
Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, úsek 
ŠSOPaK, Nám.mieru 3, 080 Ol Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, úsek 
ŠSOH, Nám.mieru 3, 080 Ol Prešov 
6. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, 080 Ol 
Prešov 
7. Mesto Prešov, odbor dopravy a životného prostredia, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
10. Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
ll. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
12. Ministerstvo obrany SR, Komenského 39/A ,040 Ol Košice 
2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)