Východoslovenská distribučná , a.s. - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov.

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

27.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        " 
vy dňa _-..!:L~·.:...· ~?:....:.:.:.::..----
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii 
výrubov v ochrannom pásme VN vedení formou verejnej vyhlášky 
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov 
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len ktorá je držitel'om povolenia na 
podnikanie v energetike 
poc:ll'a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto 
vyzýva 
všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území obce .ť.~~~~~ ......... , na ktorých sa 
h 
. d . . 
l kt . k . d . • VP 2.03.j3~ 
7 
l 
t . t l 
nac a zaJU e e ne e ve en1a c.: ................. ~ ...................................... vo v as n1c ve spo ocnos 1 

na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo 
spol'ahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podl'a § 43 zákona 
č. 251/2012 Z. z .. 
P 
• d · d kt · h · t b · k r bi kl. · 2~ $ · 2'o~ťJ 
oza ovany termm, o ore o Je po re ne vy ona vyru o 1esneme Je .................. .. 
Pri vykonávaní predmetnej činnosti je potrebné dbať o bezpečnosť života a zdravia osôb 
vykonávajúcich predmetnú 
činnosť, ako aj o ochranu elektrického vedenia. Ak by z týchto dôvodov 
bolo potrebné 
prerušiť distribúciu elektriny, je nevyhnutné o to požiadať spoločnosť VSD, minimálne 
30 dní pred vykonaním predmetnej činnosti. 
Zároveň je pri výkone predmetnej činnosti spojenej s prerušením distribúcie elektriny potrebné 
zabezpečiť aj dozor osoby s ôsvedčením o odbornej spôsobilosti podľa § 23 Vyhlášky MPSVaR 
č. 508/2009 z .. 
Pre uplatnenie náhrady nákladov od spoločnosti VSD je potrebné si rozsah a spôsob vykonania 
výrubu/okliesnenia, ako aj predpokladanú výšku nákladov vopred písomne 
odsúhlasiť. Zároveň si 
Vás 
dovoľujeme informovať, '"že pod maximálnou výškou nákladov, ktorá Vám môže byť uznaná, sa 
rozumie aktuálna trhová cena vo výške najnižšej ponuky relevantných poskytovateľov výrubov 
porastov v danej lokalite. 
Bližšie informácie Vám poskytne kontaktná osoba: 
Ing. Bátor, +421908174787, 
bator _ stanislav@vsdas.sk 
V prípade márneho uplynutia lehoty na vykonanie výrubu a okliesnenia uvedenej vo Výzve, 
spoločnosť VSD vykoná výrub a okliesnenie stromov a iných porastov v zmysle oprávnenia 
vyplývajúceho z 
§11 zákona č. 251/2012 Z. z .. Táto Výzva zároveň predstavuje aj splnenie si 
oznamovacej povinnosti týkajúcej sa vstupu na Váš pozemok, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným 
na 
zabezpečenie spol'ahlivého prevádzkovania elektrického vedenia. 
fru.:iOI/E • /1! 
2 2ô-l~ 
V ............................ dna .................... . 
Východoslovenská distribučno, o.s. 
L rd'v...-Košice 
r1. ·Sl· 
Ing. Bátor 
Koordinátor-lesné prieseky 
+421 
908 174 787 
(meno, priezvisko, funkcia, podpis) 
* vlastníkom sa pre účely tejto Výzvy rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)