Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulová Ves".

Oznámenie mesta Prešov

27.02.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
V Prešove 27.2.2019 
OHAM/2019/3800 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Váš list čislo l zo dňa Naše číslo Vybavuje /linka Prešov Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, 
podl'a § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, doručil Mestu 
Prešov 
podl'a § 6 ods. 2 tohto zákona oznámenie o strategickom 
dokumente 
"Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulová Ves", 
ktorého obstarávatel'om je obec Dulová Ves. 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené 
na 
webovej stránke mesta www.presov.sk v sekcii úradná tabul'a, na 
Okresnom úrade Prešov, odbore starostlivosti o životné prostredie a 
na stránke Ministerstva životného prostredia SR http://www.enviroportal.sk/ 
sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-upn-o-dulova-ves. 
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko podl'a § 6 ods. 6 
predmetného zákona 
doručiť na adresu: Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia, Nám. mieru č. 2, 081 92 Prešov, najneskôr 
do 15 dní od dňa zverejnenia oznámenia. 
' , ... 
• • '?'•'.'. ' ' l :, ' ~' . 
. ;,:,~·;;; :,·, .:.\OiC~J "J·•;. :•,f // 
/8~$"7 
Ing. arch. Mári Cutková 
vedúca boru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
ff " v 
OKRESNY URAD PRESOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
• 
Podľa rozdeľovníka 
• 
• 
• 
Vaše číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje: Prešov 
14.02.2019 OU-PO-OSZP3-2019/011717-02/ZM Ing. Zuzana Michniewiczová 
Vec 
Oznámenie o strategickom dokumente 
"Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulova Ves" 
zaslanie oznámenia 
Obstarávateľ, obec Dulova Ves, Obecný úrad, Dulova Ves 18, 082 52 Kokošovce v zast. 
Ing. Barborou Ježikovou, starostkou obce, 
doručil dňa 08.02.2019 Okresnému úradu Prešov, 
odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len "zákon") oznámenie 
o vypracovaní strategického dokumentu 
"Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulova Ves", ktoré 
Vám 
podľa § 6 ods. 2 zákona zasielame. 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, vyzýva 
Obec Dulova V es ako obstarávateľa 
strategického dokumentu v súlade s § 6 ods. l a zároveň ako dotknutú obec podľa§ 6 ods. 5 
zákona na zverejnenie oznámenia formou informácie o oznámení povinne na úradnej tabuli, 
nepovinne miestnou 
tlačou, miestnou televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde 
možno 
do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady 
zhotoviť kópie. 
Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od dňa jeho 
doručenia. 
Súčasne všetky dotknuté obce žiadame, aby podľa § 6 ods. 5 zákona informovali do 3 
pracovných dní od doručenia tohto oznámenia o ňom verejnosť spôsobom v mieste 
obvyklým a 
zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť 
si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie musí byť 
verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní odo dňa jeho doručenia. 
Vaše písomné stanovisko k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona žiadame 
1.
9KR.E$N'ŕ 
URAD 
PREŠOV 
Telefón Fax 
-t--t-421-51-7082423 
E-mail Intemet IČO 
zuzana.michniewiczova www.minv.sk 00151866 
@minv.sk 
doručiť na adresu : Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Nám. mieru 3, 
080 Ol Prešov 
najneskôr do 15 dní od doručenia oznámenia. 
Verejnost' môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prešov, odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia, Nám. mieru 3, 
080 Ol Prešov do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené 
dotknutou obcou. 
Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Dulova 
Ves" je zverejnené na webovom sídle MŽP SR: 
https://www.enviroportal.sk/sk/eialdetail/zmeny-doplnky-c-2-upn-o-dulvoa
-ves 
Príloha 
Oznámenie 
o strategickom dokumente 
Rozdeľovník: 
l. Obec Dulova Ves, 082 52 Kokošovce 
2. 
Obec Záborské, 082 53 Petrovany 
3. Obec Žehňa. 082 06 Žehňa 
4. Obec Abranovce, 082 52 Kokošovce 
5. Obec Kokošovce, 082 52 Kokošovce 
6. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
vedúci odboru 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)