Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: -časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 44m2, ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov na Ul. Štúrová, za účelom vytvorenia 4 parkovacích miest.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

28.02.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V 
zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a 
nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podl'a ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
ne~korších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 
44m2, 
ostatné plochy, zapísaný na 
LV č. 6492, k. ú. Prešov na Ul. Štúrová, za účelom vytvorenia 4 parkovacích miest. 
Záujemca je povinný 
predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. č. 6/2019" 
v termíne do 16 dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že ponúkaná cena nájmu za 1 m
2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v znení neskorších predpisov, t.j. 25 €/m
2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnutel'nosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa Končar, č. tel.: 051/31 00229). 
A l 
l/.":, 4 
'(~~· 
' JUDr. Ľudmila Vargova 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)