Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Karin Prešov, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 79, 080 01 Prešov, JLF, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Jelšová 24, 080 05 Prešov, RN Trade Slovakia s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944/30, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

04.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00521585/2019 
Dátum: 26.02.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: Karin Prešov, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 79, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100478879/2019 zo dňa 20.02.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 
3, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100478879/2019 zo dňa 20.02.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona 
č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
............ :: ....................................... . 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: l 004 72685/2019 
Dátum: 19.02.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: JLF, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Jelšová 24, 
080 05 Prešov 
Písomnosť č. 100320284/2019 zo dňa 28.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100320284/2019 zo dňa 28.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3, 080 O l Prešov v kancelárii č.513 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 004685 5 8/2019 
Dátum: 19.02.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: RN Trade Slovakia s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Šafárikova 5944 
l 30, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100322699/2019 zo dňa 29.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hurbanistov 3 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100322699/2019 zo dňa 29.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Hurbanistov 3 v kancelárii č. 513 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
. /~~-._-._-·L-c: < "r 
</ 
•••• o •••••• ··~~"· ••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
• 
Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)