Oznámenie miesta uloženia písomnosti: VADIA INVEST spol. s r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 1, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00542992/2019 
Dátum: 01.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: VADIA INVEST spol. s r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Sabinovská 
l, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100440328/2019 
zo dňa 12.02.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurban isto v 3, 
080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100440328/2019 zo dňa 12.02.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si 
moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č.509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
··· Mgr. Rudolf Krafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)