Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Prešov, Pod WilecHôrkou- kanalizácia; SO 01-Tlaková kanalizácia HDPE DN50celk. dl. 1923m".

Oznámenie o začatí územného konania

06.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
č: SÚ/3901121779/2019-Mk V 
Prešove dňa:Ol.03.2019 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik, č. tel. 051/3100534 
e 
-mail: mila.madzik@presov.sk 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: 
"Prešov, Pod WilecHôrkou-kanalizácia; 
SO Ol-Tlaková kanalizácia HDPE DN50celk. dl. 1923m" 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa§ 
117 zák. č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej v texte "stavebný zákon"), bol podaný dňa 26. 02. 2019 navrhovateľom 
Východoslovenská Vodárenská spoločnost' a.s., Komenského 50, 042 48 Košice v. z. na 
základe splnomocnenia Ing. Katarínou Maliňakovou, návrh na vydanie územného rozhodnutia 
pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: "Prešov, Pod Wilec 
hôrkou -kanalizácia". 
Predmetná stavba bude umiestnená v telese miestnych komunikácií. 
Líniová inžinierska stavba: "Prešov, Pod Wilec 
hôrkou -kanalizácia" pozostáva 
z objektu: 
SO Ol -Tlaková kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m v tomto rozsahu: 
-vetva "l" HDPE DN50 dl. l 197m, PP DN300 dl. 3m 
-vetva "l-l" HDPE DN50 dl. 188m 
-vetva "1-2" HDPE DN50 dl. 128m 
-vetva "1-3" HDPE DN50 dl. 245m 
-vetva 
"1-3-1" HDPE DN 50 dl. 165m 
Investičným zámerom predmetnej vodnej stavby je odvedenie splaškových odpadových vôd 
z rodinných domov v okrajovej 
časti mesta Prešov, ul. Pod Wilec Hôrkou navrhovaným 
tlakovým potrubím 
HDPE DN50 celk. dl. 1923m. 
Rozsah a účel stavby: Navrhované tlakové potrubie je v DUR riešené ako stavebný objekt 
SO Ol -Tlaková kanalizácia HDPE DN50 celk. dl. 1923m, a to v rozsahu vetva "l" HDPE 
DNSO dl. I 197m, PP DN300 dl. 3m, vetva "1-1" HDPE DN50 dl. 188m, vetva "1-2" HDPE 
DN50 
dl. 128m, vetva "1-3" HDPE DN50 dl. 
245m, vetva "1-3-1" HDPE DN50 dl. 165m, do 
jestvujúceho kanalizačného zberača za riekou Torysou s odvedením do ČOV Prešov. 
Križovanie s vodným tokom Torysa bude riešené riadeným pretlakom-mikrotunelovaním a 
uložením v 
chráničke PEIOO-RC-DNlOO o dl. 35m. V blízkosti jestvujúceho kanalizačného 
zberača, do ktorého sa budú dopravovať splaškové vody z predmetnej lokality, bude vetva "l" 
zaústená do 
kanalizačnej šachty DNI 000, odkiaľ budú do jestvujúceho zberača dopravené 
splaškové vody 
gravitačnou kanalizáciou v dl. 3m. Na kanalizačné výtlačné potrubie sú 
napojené 
odbočky HPDE DN32 k jednotlivým nehnuteľnostiam celk. dl. 270m. Trasa 
kanalizácie bude 
zväčša vedená v telese miestnych ciest v k. ú. Prešov. Miesto stavby: 
Stavba sa nachádza v územnom obvode č. 2 mesta Prešov, ul. pod Wilec hôrkou. Trasa 
navrhovanej kanalizácie bude 
zväčša vedená v telese miestnych ciest na parcelách 
evidovaných v 
k. ú. Prešov (viď. príloha -Výpis parciel). Jedná sa o umiestnenie líniovej 
stavby s 
veľkým počtom účastníkov konania, o stavbu rozsiahleho územia umiestnenú 
v zastavanom území a v 
časti mimo zastavaného územia mesta Prešov (viď. príloha-Pr. C.2 
Situácia v katastrálnej mapy predmetnej 
DUR). 
2 
Stavebný úrad podľa§ 26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s§ 
36 ods.4) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania všetkým účastníkom 
konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Prešov, Pod Wilec hôrkou -
kanalizácia" verejnou vyhláškou. 
Mesto 
Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 36 ods. l stavebného 
zákona ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa 11.04.2019 o 09:00 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, 
v zasadacej miestnosti na l. poschodí, miestnost' č. 217 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej 
správy a organizácie spolupôsobiace v územnom konaní nahliadnuť na Mestskom úrade 
v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 303, na 2. 
poschodí 
na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100 534. 
Tým bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Podľa § 36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
námietky a pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa § 42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byt' 
vyvesená v súlade s ustanovením 
§ 26 ods. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a 
podľa § 36 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená 
na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. í 
Ing. J oz~f Tuka 
vedúci stavebného úradu 
3 
Pozvánka bude doručená: 
l. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 O l Košice 
2. Ing. Katarína Maliňaková, Nad Gichtou 358/20, 067 77 Zemplínske Hámre 
3. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36038351, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO OO 151866, Požiamická l, 080 O l Prešov 
5. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
6. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 Il Bratislava 
7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
9. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
10. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
ll. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, IČO OO 151866, 
Pionierska 33, 
080 05 Prešov 
12. Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 
13. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
14. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
15. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova IO, 825 13 Bratislava-Ružinov 
16. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, IČO 36022047, Radničné námestie 
8, 969 55 Banská Štiavnica 
17. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
18. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, IČO 00151866, Masarykova IO, 080 Ol Prešov 
19. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
20. Národná dial'ničná spoločnosť, a.s., IČO 35919001, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4 
21. 
MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
22. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, 
IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
23. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 
IČO 31753604, Mlynská dolina l, Bratislava 
Príloha č. l 
Prehľadná situácia 
CO/ 
Mesto Prešov -Stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: "Prešov, Pod Wilec Hôrkou -kanalizácia; 
SO Ol-Tlaková 
kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa ............. :: .... ·~ ... .' ............................ . 
,, /1 .. •·_e:(_ ; 
/~ -~-" 
' . --~ 
............ l ....... :;::;:; ...... ; .. ó $?D'n--~ •.. o ........ . 
Ir····· ·. · , · ·,r 
1 · Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: "Prešov, Pod Wilec Hôrkou -kanalizácia; 
SO Ol-Tlaková 
kanalizácia HDPE DNSO celk. dl. 1923m" bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)