Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel zamestnania.

Výzva na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka konania

06.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
PREZÍDIUM POLICAJNÉHO ZBORU 
ÚRAD HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE 
RIADITEĽSTVO HRANIČNEJ A CUDZINECKEJ POLÍCIE PREŠOV 
Oddelenie cudzineclíej polície Policajného zboru Prešov 
Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov 
zverejňuje prostredníctvom MsÚ Prešov 
VEREJNOU VYHLÁŠKOU Výzvu na vyjadrenie číslo PPZ-HCP-POS-1405-017/2019-KP vo veci žiadosti účastníka 
konania o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na účel 
zamestnania 
Vec 
Účastník konania, Ruslan SHANDARIVSKYY, nar. 03.03.1988, štátna príslušnosť Ukrajina, 
vyjadrenie sa pred vydaním rozhodnutia 
-výzva 
Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Prešov (ďalej len "správny orgán") príslušné na konanie vo veciach pobytu podľa§ 125 ods. l zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte 
cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len 
"zákon o 
pobyte 
cudzincov") vedie konanie vo veci žiadosti účastníka konania o udelenie 
prechodného pobytu na území Slovenskej republiky na 
účel zamestnania podanej na 
správnom orgáne dňa 06.06.2018. 
Účel pobytu podľa § 32 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov účastník konania 
dokladoval pracovnou zmluvou uzatvorenou medzi 
zamestnávateľom Lear Corporation 
Seating Slovakia, 
s. r. o. odštepný závod Prešov, Solivarská IIA, 080 Ol Prešov, IČO: 
36 663 662 (ďalej 
len "spoločnosť Lear Corporation Seating Slovakia"), zo dňa 30.06.2018 
a účastníkom konania. 
Dňa 08.02.2019 bolo na správny orgán doručené vyjadrenie k zamestnávaniu štátneho 
príslušníka tretej krajiny 
spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia v ktorom sa uvádza, 
že v priebehu apríla 
2018 sa uchádzal 
o zamestnanie na našej 
spoločnosti štátny 
príslušník 
Ukrajiny p. Ruslan Shandarivskyy, ktorý si podal aj žiadosť na prácu a pobyt na Cudzineckej 
polícii v 
Prešove v nadväznosti na svoje kvalifikačné predpoklady a naše požiadavky. 
Zároveň naša spoločnosť komunikovala s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove 
ohľadom schválenia zamestnávania občanov tretích krajín. Vzhľadom na zdÍhavosť procesu 
sme od zámeru odstúpili, pracovnú ponuku stiahli a nedošlo k vzniku pracovného pomeru 
s pánom Ruslano S han dari vskyy 
Podľa § 33 ods. 6 písm. c) zákona o pobyte cudzincov policajný útvar zamietne 
žiadosť o udelenie prechodného pobytu, štátny príslušník tretej krajiny nespÍňa podmienky na 
udelenie prechodného pobytu. 
Z vyššie uvedeného dôvodu, Vám správny orgán podľa§ 33 
ods. 2 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") dáva 
možnosť, aby ste sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu 
jeho zistenia, prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. 
Telefón Fax 
+421 /96 I 803205 +42 I /96 I 804036 
E-mail 
presovc@minv.sk Internet 
www.minv.sk !CO 
OOI5I866 
-2-
Podkladmi pre rozhodnutie sú: 
administratívny spis 
PPZ-HCP-POS-1405/20 19-KP 
Uplatnenie tohto svojho práva môžete uskutočniť zaslaním písomného vyjadrenia na 
adresu Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Prešov, ul. Ľubochnianska 2, 080 06 
Prešov 
a to v lehote do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy, alebo osobne 
vyjadrením sa do zápisnice 
na tunajšom policajnom útvare a to po predchádzajúcom 
telefonickom dohodnutí termínu 
uskutočnenia úkonu na tel. čísle +421/ 0961 80 3205. 
V prípade, že v stanovenej lehote toto svoje právo nevyužijete, bude v predmetnej 
veci vydané meritórne rozhodnutie 
aj bez Vášho vyjadrenia. 
Zároveň Vás ako účastníka konania poučujem o právach a povinnostiach: 
Podľa § 17 ods. l správneho poriadku účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a 
opatrovníci sa 
môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. 
Podľa § 23 ods. l správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a 
zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie 
spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo 
dostať informáciu zo spisov s výnimkou 
zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. 
Podľa § 33 ods. l správneho poriadku účastník konania a zúčastnená osoba má právo 
navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní 
a miestnej ohliadke. 
Podľa § 34 ods. 3 správneho poriadku účastník konania je povinný navrhnúť na 
podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe. 
/ 
tl 
' l l 
I V l
,' . "F k v ' 
ng. a erra· ar asova 
riaditeľ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)