Oznámenie o začatí územného konania pre inžiniersku líniovú stavbu: "Malý Šariš - zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" - verejnoprospešná stavba.

Oznámenie o začatí územného konania

18.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                l 8 04. 2018 
vyves~me ana-----------
Me§to Prešov 
stavebný úrad 
Zvesené dňa----------
so sídlom na Ms Ú v Prešove, Hlavná 73 
spis č.: SÚ-S/5953/2018-Sf/86 
Vybavuje: JUDr. Miroslav Štefko 
č. tel. 051/31 OO 533 
e-mail: miroslav.stefko@presov.sk 
080-01 Prešov 
V Prešove dňa: 17.04.2018 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku líniovú stavbu: 
"Malý Šariš -zástav ková nika a chodník od cintorína po kostol" 
verejnoprospešná 
stavba 
Na mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením 
§ 119 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bol podaný dňa 
21.03.2018 Obcou Malý Šariš vz. starostom obce návrh na vydanie územného rozhodnutia 
pre umiestnenie stavby: 
"Malý Šariš -zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" 
verejnoprospešná stavba, na pozemkoch parcelné číslo KN-E 1070/1, KN-E 8/1, KN-E 
8/2, KN-E 6, KN-E 7, KN-C 894/1, KN-C 60611, KN-C 606/2, KN-C 901/3 katastrálne 
územie Malý Šariš. 
Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty: 
SO O l -Zástavková nika 
SO 02-Chodník 223,51 m 
SO 03 -Dažďová kanalizácia 
SO 04-Oporne múriky, oplotenie cintorína 
V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor 
štátnej stavebnej správy, 
so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod 
č. 2011-491100-2 
zo dňa 13.01.2011 Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania 
a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Obec Malý Šariš stavebným úradom 
a 
zároveň navrhovateľ om .. 
Stavebný úrad podľa§ 26 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s § 36 
ods. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení inžinierskej líniovej stavby: "Malý Šariš -zástavková 
nika a chodník od cintolľina po kostol" verejnoprospešná stavba, na pozemkoch parcelné 
číslo KN-E 1070/1, KN-E 8/1, KN-E 8/2, KN-E 6, KN-E 7, KN-C 894/1, KN-C 606/1, KN-C 
606/2, KN-C 901/3 katastrálne územie Malý Šariš, verejnou. vyhHáškou. 
Mesto Prešov ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 stavebného zákona, 
nariaďuje v súlade s § 36 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, ústne pojednávanie 
spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude kona·ť 
so stretnutím na: 
2 
Do pred!Hoženého návrlbtUJ mԎllll účastmíci konania nalltliadlnuť na Mestskom úrade 
v Prešove, stavebnom úrade, Jfarkova č. 26, Prešov, 2.poschodie, v kancelárií č. dv. 306, 
na základe vopred dohodnutého termlÍin.u. 
Ak účastnlÍk konania chce nalbtHadhmiDlť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopredl tdeifonkky objednaf na tel. čísllo 05113100 533. 
Účastníkom konania bude umožnené v súlade§ 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietkv a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci kona.nia, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukáza.t' písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Stavebný úrad zároveň upozomuJe, že v súlade s § 42 stavebného zákona 
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené 
po konaní stavebný úrad neprihliadne. 
Úradný záznam: 
Ing. JozefTuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška, ktorou sa ozl!l\amll1lj<e vyrllall:i!.ie l!Í!zemm'iho rozhodnutia o umiestnenií 
stavby, bola vyvesená na 1Ú!n1HdllDi\Cj taRn!Hi mesta ľwešov 
d
v l ~ 04. ?.018 
na .................................................... . 
MESTO PREŠOYA...
Mestský úrad ·(CP 
........................ 'I'Ii'i!Vtlli' '(!: '73 .......... . 
o&oiJ.atk<R~c@i$ 
- 1-
Verejná vyhlláška
9 
ktoirm.ll s2e o:z;;l12Jť•tilli~e vyí!!l2ltr1Jle 1Ú!zemllil.élb!o rozlhodmlltia o umiestnenií 
stavby, 
boRa zvesel!llá z ťiurarl!rrtej ~2tlh ·Le m.Bs!a .ľns;ŠD!V 
\ 
\ 
\ 
\ 
s r. o:. li 
..... ~ "_.; 
··---
.} 
_/ 
/ 
VYPRACOVAL: ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: 
STAVEBNÍK: OBECMALÝŠARIŠ,MALÝŠARIŠ 104,08001 PR~V 
MIESTO STAVBY: OBEC MAL Ý ŠARIŠ 
STAVBA: 
MAL Ý ŠARIŠ -CHODNÍKY A ZASTÁVKA 
OD CINTORÍNA PO KOSTOL 
PRÍLOHA: PREHĽADNÁ SITUÁCIA 
Na lloru 
Po(1 sosn<.Jrl1i 
... 
c ' 
. . ·r;_ v;., .._. . 
. V..:. ,·.:..,) ,. 1 
.~:f, ir ..; . ~~ r,l ... ;··; 
www.milesprojekt.com 
mi
roslavlesko@gmail.com 
DÁTUM: JANUÁR2018 
ČÍSLO ZÁKAZKY: 171201 
STUPEŇ PD: DÚR 
·O 
:: . 
MIERKA: ČÍSLO PRÍLOHY: 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)