Oznámenie o doručení písomnosti: Dušanovi Petríkovi bytom Prešov, Martin Pohlod bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

07.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Váš list čis/o l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše č is/o Vybavuje 
l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
7.3.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR 
SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Dušanovi Petríkovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnost'. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnost' 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziat' denne 
počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
" 
~~ -~ .' : ·~ . '. 
' l' 
f ti' . tr-f----y 
r-1dé[,:-· ' 
Mgr. Ľudmila Hale
Jvá 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove /·Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
. ' .. ··· ·._ ... ;.~;._ . 
.. ~ . __ :~-=,!;. :! -~~ 
----·-~ --·--------.---· -------~~ ..... t···' 
·.' 
~: ~~--.... ;_.: ~· .... 
-~ ;i. , . 
t 
-__ L_Jr •• 
Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy 
Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 
Prešov 
7.3.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Martin Pohlod bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
'' ~ ' ' l'. ,-
J
/''~'Atl;('}.~:~r·:'c ;,._'':·:;~V 
UV 'v , ., ~ L· " 
Mgr. Ľu a H~ §". ~ á 
vedúca 
oddeleniá 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov l TeL: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)