Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu: "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov".

Pozvánka na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu

07.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
Vec: Vec 
,  , 'V 
MESTSKY URAD V PRESOVE 
Odbor dopravy a životného prostredia 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov 
• 
Adresát podľa rozdeľovníka • 
Vyb9vu1e /Jink;;~. k 
m~. unmr o 
• 051/3100 207 
POZVÁNKA 
Prešov 
na verejné prerokovanie činnosti strategického dokumentu 
• 
• 
7.3.2019 
Mesto Prešov v spolupráci so spoločnosťou NDCon, s.r.o., Zlatnícka 10/1582, 110 OO 
Praha l spracovateľom strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy 
mesta 
Prešov" Vás týmto v zmysle ustanovení § ll zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia 
udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov" , ktoré sa uskutoční 
dňa 20.03.2019 (streda) o 10:00 hod. 
vo 
veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove 
(zasadacia miestnosť 
v budove Mestského úradu v Prešove, Jarkova ulica č.24, l. poschodie). 
Správa o hodnotení strategického dokumentu 
je k nahliadnutiu Ge možné robiť z nej 
výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie) v pracovných dňoch v úradných 
hodinách na Mestskom úrade v Prešove, 
Odbor dopravy a životného prostredia, pracovisko 
Jarkova ul. č.24. Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia 
udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov" je zverejnená aj na webovom sídle MŽP SR: 
https://vv"\VW.cnviroportal.sk/sk/eia/detailstratcgia-udrzatelneho-rozv
oja-dopravv-mesta
presov 
v 
'!;~ ~t~ ~nf {SD lt?' n~. II~ f~ (\D \'
7 
iv!t~:t::;k,:' tJr::1d \/ ;.
1
reševe 
';;;r;í)t; !!•Wnii'i;f ,~ }l'i![>:'<1ÉHCl PH!l!>rRF.iK 
rwo r·: f··refiOI' 
. ·{;\· 
' / 
Ing. Stanislav Ondirko 
vedúci odboru 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 731080 01 Prešov l TeL: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
Rozdeľovník 
l. NDCon, s.r.o., Zlatnícka 10/1582, 110 OO Praha l, Česká repuplika 
2. Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia 
OPaK, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠVS, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠSOH, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠSOO, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
7. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
8. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám. mieru 3, 
Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. mieru 3, Prešov 
l 
O. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 O l Prešov 
ll. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 O l Košice 
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
13. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
14. OR Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
15. Úrad PSK, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 Ol Prešov 
16. 
MO SR, Komenského 39/A, 040 Ol Košice 
17. Dopravný úrad, letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
18. MDV SR, Nám. slobody č.6, 81 O 05 Bratislava 
19. MŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava 
20. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
21. MŽP 
SR, sekcia ochrany prírody, biodiverztity a krajiny, Nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava 
22. Združenie domových samospráv, 
P.O.Box 218, 851 02 Bratislava 
23. Peter 
Kavčák, Vajanského 6, 080 O l Prešov 
24. Mgr. Adriana Sabolová, Pod kamennou 
baňou 51/ A, 080 O l Prešov 
25. Mgr. Marek Jaš, Fintická 21/A, 
080 06 Prešov 
26. Verejnou vyhláškou ostatní 
účastníci 
27. Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta 
28. Mesto Prešov, Mestský 
úrad v Prešove, 
Odbor strategického rozvoja 
29. Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, 
Odbor dopravy a životného prostredia-pre spis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)