Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

Kolaudačné rozhodnutie

07.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Námestie mieru 3, 
080 Ol Prešov 
Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-20 18/004016-03 v Prešove: 28.02.2019 
VEREJN Á VYHLÁŠKA 
KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny 
stavebný úrad pre cesty 
I. triedy podľa § 3a ods. 2 zákona č. 13511961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb.") 
v spojení s 
§ 
120 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 5011976 Zb.") a podľa podľa§ 4 ods.l 
zákona 
NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
podľa § 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 7111967 Zb.") vydáva rozhodnutie, ktorým 
povol'uje užívanie stavby, resp. stavebných objektov pod l' a § 82 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. 
stavebné objekty : 
010 OO Príprava územia a zariadenie staveniska 
020 OO Rekultivácia dočasne zabratých plôch 
030 OO Vegetačné úpravy 
101 
OO Okružná križovatka 
102 OO Úprava cesty 111/0682-ul. Solivarská 
103 OO Rekonštrukcia a úprava miestnych komunikácii 
110 OO Dočasné dopravné značenie (dočasná komunikácia) 
111 OO Chodníky 
301 OO Oplotenie 
501 OO Cestná kanalizácia na ceste 1/68 
502 OO Cestná kanalizácia na ceste 111/0682 
611 OO Ochrana NN káblov 
621 OO Osvetlenie okružnej križovatky 
651 OO 
Ochrana káblov MTS 
661 OO Preložka miestneho optického kábla MOK 
stavby: "1/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka" 
Telefón 
05117082337 
Fax 
051/7082222 
E-mail 
vladimir.maco'tvminu.k 
Internet 
:-,_y:-,_y:-,_v.minv.,.~ 
IO 
00151866 
Vzhľadom na to, že na ústnom kolaudačnom konaní zástupca mesta Prešov vo vyjadrení 
uviedol, že mesto trvá 
na svojom stanovisku a požaduje presmerovanie nákladnej dopravy na 
cestu 
I/20, t.j. mimo MK a cestu III/ 3440. Ďalší účastník firma SK BM, s.r.o. požaduje 
dobudovanie chodníka v smere od okružnej križovatky k prevádzke 
OBI a opätovne zrealizovať 
terénne úpravy na pozemku SK BM, s.r.o. Na základe vyjadrení mesta Prešov a SK BM, s.r.o. 
stavebník požiadal o vydanie stanoviska KDI 
Prešov k daným požiadavkám. Stanovisko KDI 
Prešov bolo doručené 16.11.2018, KDI nesúhlasí s osadením nových dopravných značiek, ktoré 
by obmedzovali vjazd na cestu III/3440 nad 12t na ulicu Solivarskú z tohto dôvodu 
je potrebné 
zachovanie 
určenia TDZ, ktoré bolo schválené počas realizácie stavby. Stanoviska KDI bolo 
písomne napadnuté mestom 
Prešov. Napadnuté stanovisko v zmysle § 140 b odst.5 zákona 
č.50/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bolo postúpené MV SR, Prezídiu PZ 
-odbor dopravnej polície, ktoré potvrdilo záväzné stanovisko KR PZ,KDI Prešov vedeného pod 
číslom spisu KRPZ-PO-KDI-48-240/2018 zo dňa 19.11.2018. Požiadavka firmy SK BM. s.r.o. 
nebola predmetom stavby a danú požiadavku -výstavbu chodníka v zmysle 
STN je potrebné 
vyriešiť v spolupráci so SSC IVSC Košíce v samostatnom konaní . Terénne úpravy zhotoviteľ 
prevedie do 31.5.2019.Keďže pominuli skutočnosti, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného 
rozhodnutia stavba sa povol'uje ako trvalá stavba dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 
Účastníci konania v konaní vzniesli pripomienku, ktorá je zapracovaná do podmienok rozhodnutia pod 
bodom č.5 .. 
Pre užívanie stavby špeciálny stavebný úrad podľa § 82 odst. 2 zákona č. 50/1976 
Zb. a § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. určuje tieto podmienky: 
l. Stavbu je možné užívať len na účel povolený týmto rozhodnutím. 
2. Pri prevádzkovaní uvedeného objektu v rámci stavby musia byť dodržané platné predpisy 
a príslušné technické normy tak, aby bola 
zabezpečená ochrana verejných záujmov, 
ochrana životného prostredia, ochrana života a zdravia 
ľudí, bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky. 
3. Akékoľvek zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom 
ohlásení 
Okresnému úradu Prešov, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
ktorý o nich rozhodne 
podľa § 85 zákona č. 50/1976 Zb .. 
4. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po 
celý 
čas jej užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi 
a pri odstránení stavby stavebnému úradu. 
5. Terénne úpravy na pozemku SK BM previesť do 31.5.2019 
Vydanie 
kolaudačného rozhodnutiaje spoplatnené podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Stavebník je podľa ustanovenia § 4 odst. l 
písm. a) zákona 
NR SR č. 14511995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 
oslobodený od platenia správnych poplatkov. 
2 
Odôvodnenie: 
Stavebník -Slovenská správa ciest, JVSC, Kasárenské nám. 4, 040 O l Košice podal dňa 14.11.2018 na 
tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby: "1120 Prešov Solivarská, okružná križovatka" stavebné objekty : 
010 OO Príprava územia a zariadenie staveniska 
020 OO Rekultivácia dočasne zabratých plôch 
030 OO Vegetačné úpravy 
101 OO Okružná križovatka 
102 OO Úprava cesty 111/0682-ul. Solivarská 
103 OO Rekonštrukcia a úprava miestnych komunikácii 
110 OO Dočasné dopravné značenie (dočasná komunikácia) 
111 OO Chodníky 
301 OO Oplotenie 
501 
OO Cestná kanalizácia na ceste 1/68 
502 OO Cestná kanalizácia na ceste 111/0682 
611 OO Ochrana NN káblov 
621 OO Osvetlenie okružnej križovatky 
651 
OO Ochrana káblov MTS 
661 OO Preložka miestneho optického kábla MOK 
stavby: "1/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka" 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií 
podľa § 80 ods. l stavebného zákona v znení neskorších predpisov 
oznámil listom 
pod č. OU-PO-OCDPK-2018/042547-02 zo dňa:16.10.2018 začatie 
kolaudačného konania verejnou vyhláškou všetkým známym účastníkom a dotknutým orgánom. 
Tunajší špeciálny stavebný úrad 
podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona upozornil všetkých 
známych 
účastníkov kolaudačného konania, dotknuté orgány a iné organizácie, že svoje 
námietky 
môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Pred ústnym 
konaním neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne stanoviská 
a pripomienky dotknutých orgánov ani 
účastníkov konania. 
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 
14.11.2018, stavebník predložil pri začatí ústneho konania doklady v zmysle § 81 b stavebného 
zákona. Stavebný úrad preskúmal predloženú 
žiadosť o vydanie povolenia na trvalé užívanie 
stavby z 
hľadiska podmienok uvedených v § 76 až § 82 stavebného zákona a zistil, že 
uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie je ohrozený verejný záujem. V konaní sa zistilo, 
že stavba bola 
uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a že boli dodržané 
podmienky 
určené v stavebnom povolení. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie 
osôb, ani životné prostredie. 
Vzhľadom na to, že na ústnom kolaudačnom konaní mesto Prešov vo vyjadrení uviedol, 
že trvá 
na svojom stanovisku a požaduje presmerovanie nákladnej dopravy na cestu I/20, t.j. 
mimo 
MK a cestu III/ 3440. Firma SK BM, s.r.o. požaduje dobudovanie chodníka v smere od 
okružnej križovatky k prevádzke 
OBI a opätovne zrealizovať terénne úpravy na pozemku SK 
BM, s.r.o. Na základe vyjadrení mesta Prešov a SK BM, s.r.o. stavebník požiadal o vydanie 
stanoviska 
KDI Prešov k daným požiadavkám. Stanovisko KDI Prešov bolo doručené 
16.11.2018, KDI nesúhlasí s osadením nových dopravných značiek, ktoré by obmedzovali vjazd 
na cestu III/3440 nad 12t 
na ulicu Solivarskú z tohto dôvodu je potrebné zachovanie určenia 
TDZ, ktoré bolo schválené počas realizácie stavby. 
3 
Stanovisko KDI bolo písomne napadnuté mestom Prešov. Napadnuté stanovisko 
v zmysle 
§ 140 b odst.5 zákona č.S0/1976 zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku bolo 
postúpené 
MV SR. Prezídiu PZ -odbor dopravnej polície, ktoré potvrdilo záväzné stanovisko 
KR 
PZ.KDI Prešov vedeného pod číslom spisu KRPZ-PO-KDI-48-240/2018 zo di1a 19.11.2018. 
Požiadavka firmy 
SK BM. s.r.o. nebola predmetom stavby a danú požiadavku -výstavbu 
chodníka v zmysle 
STN je potrebné vyriešiť v spolupráci so SSC IVSC Košíce v samostatnom 
konaní . Terénne úpravy 
zhotoviteľ prevedie do 31.5.2019. Keďže pominuli skutočnosti, ktoré 
by bránili vydaniu 
kolaudačného rozhodnutia a stavebník splnil v plnom rozsahu podmienky pre 
vydanie povolenia 
na trvalé užívanie stavby. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný úrad pre cesty 
I. triedy, podľa § 82 stavebného 
zákona v znení neskorších predpisov nenašiel nedostatky, ktoré by bránili trvalému užívaniu 
stavby a rozhodol tak. ako 
je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
Po u č enie: 
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote l 5 dní odo dňa oznámenia tohto 
rozhodnutia 
podľa§ 53 a§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov na 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 2, Prešov. Po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 
4 
l. / 
/ .·.· f/ 
,.i;'~ 1 :..{ 
t ·-~ .j 
Ing. František Vaško 
vedúci odboru 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada mesto Prešov, aby 
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo na úradnej tabuli mesta a mestských 
častí na dobu 15 dní. Po 
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s 
vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame 
o zverejnenie verejnej vyhlášky 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej 
tlači. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky : 
Dátum vyvesenia : 
" 
odtlačok pečiatky, podpis -~ ~-. -, ,-~ ~~ ' l 
71 : o (}_:.-• 
~~~ 
O ' 
. d 
' l' -~~;j 
znameme sa oručt: 1 
1. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
2. Mesto Prešov, odbor dopravy, Jarková 24, Prešov 
3. TESCO STORES a.s., Kamenné nám.1/A, 815 61 Bratislava 
4. OMV Slovensko , s.r.o. Einstainova 25, 851 01 Bratislava 
Dátum zvesenia : 
odtlačok pečiatky, podpis 
5. Jozef Bučko a manželka Andrea Bučková, Severná 215/30, 082 21 Veľký šariš 
6. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice 
7. Prešov Park, s.r.o.Pribinova25, 811 09 Bratislava 
8. SK BM, s.r.o. štefanovičová 4, 816 23 Bratislava 
9. ISPO -inžinierske stavby, spol. s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov 
1 O. Ostatný verejnou vyhláškou 
Na vedomie dotknuté orgány: 
11. Okresný úrad odbor CD a PK, Námestie mieru č.2, Prešov 
12. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru č.2, 081 92 Prešov 
13. KR PZ SR, KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
14. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov, Stúrova 7, 080 01 Prešov 
15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov 
16. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bartislava 
17. WSa. s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 
18. Východoslovenská distribučná a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice 
19. SPP -distribúcia a.s., Moldavská 12, 040 01 Košice 
20. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
21. CondorNet, s.r.o. Kováčska 1, 080 01 Prešov 
22. Orange Slovensko, a. s. Hutnícka 1, 040 01 Košice 
23. Slovenská správa ciest, IVSC Košice , Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice 
24. Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R. štefánika, 823 05 BA 
25. úrad PSK, odbor dopravy, Námestie mieru č.2, Prešov 
26. Dopravný podnik Mesta Prešov, a.s. Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
27. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov 
28. O.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 080 01 Prešov 
29. OÚ Prešov, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Nám. mieru 3, Prešov 
30. 
OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
Vybavuje: Ing. Mačo, tel. 051/708233 7 
5 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)