Výzva na prevzatie písomnosti: Marián Kováč, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

08.03.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/13832/2759/2019/Su V Prešove dňa 06.03.2019 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Marián Kováč, Prešov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. 111. 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
vedúca odboru sociálnych služieb 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené 
na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike "Elektronická úradná tabul'a". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)