Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú stavbu: "Prešov, ul. Sol'nobanská- rozšírenie vodovodu".

Oznámenie o začatí územného konania

08.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
č: SU/3983/24148/2019-Se 
Vybavuje: Marián Seman, 
e -mail: marian.seman@presov.sk 
ll 051/3100534 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Vyvesené dňa--.-=:-..oB,....u.
0
3~--J.Z.I.I.J01~
9 
---
Zvese!'lé ~iia ----------
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 07.03.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú stavbu: 
"Prešov, ul. Sol'nobanská-rozšírenie vodovodu" 
Na Mesto Prešov, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 
§117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších 
predpisov (ďalej v texte stavebný zákon), bol podaný dňa 26.02.2019 navrhovateľom 
Východoslovenská vodárenská spoločnost', a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol 
Košice návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej stavby: "Prešov, 
ul. Soľnobanská -rozšírenie vodovodu", na pozemkoch parc. č. KN-C 3297, 148112, 
1552/4, 1552/3, 2322/3, 2332, 165611, 1657/1, 1658/1, 1659/1 a KN E 2321, 496, 1551, 
2376/11552/2, k.ú. Solivar, s vel'kým 
počtom účastníkov konania. 
Líniová stavba: 
"Prešov, ul. Sol'nobansl{á -rozšírenie vodovodu" sa člení v rozsahu 
nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov a to: 
SO Ol Vodovodné potrubie 
Stavebný úrad podl'a §26 ods. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§36 ods.4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie územného konania 
všetkým 
účastníkom konania o umiestnení líniovej stavby "Prešov, ul. Soľnobanská -
rozšírenie vodovodu", na pozemku parc. 
č. KN-C 3297, 148112, 
1552/4, 1552/3, 2322/3, 
2332, 1656/1, 1657/1, 1658/1, 1659/1 a KN E 2321, 496, 1551, 2376/11552/2, k.ú. Solivar, 
verejnou vyhláškou. 
Mesto 
Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s §36 ods.l zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení jeho 
noviel, ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
03.04.2019 o 09:00 hod 
so stretnutím na: MsÚ v Prešove-stavebnom úrade, Jarková 26, l. poschodie, č. dv. 217. 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány štátnej 
správy a organizácie spolupôsobiace v územnom 
konaní nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 305, na 2. 
poschodí na základe vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnut' do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100534. 
2 
Tým bude umožnené v súlade §33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Podľa §36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje 
náni.ietky a pripomienky k predloženému návrhu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, 
inak sa na ne neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa §42 ods. 4) stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie územného konania, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením §26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a 
podľa.§36 ods. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená 
na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
~··' l v 
.. . . r. 
Na vedomie: 
l. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
2. 
VSD a.s. Košice 
3. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Oblasť Prešov, IČO 37936859, Jesenná 14A, 
000 80 Prešov 
4. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, majetkový odbor, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
6. OR HaZZ v Prešove, IČO 37872062, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
7. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
8. MsÚ-odbor správy mestského majetku, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
9. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, IČO OO 151866, 
Pionierska 33, 
080 05 Prešov 
10. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, IČO 31777686, Námestie mieru 2, 080 
Ol Prešov 
ll. Slovenský plynáren.priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, 811 O l Bratislava I 
12. Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava 
13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, IČO 36022047, Ďumbierska 14,041 51 Košice 
3 
14. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, tel.: 080023500 
15. Obec Teriakovce, IČO 00327859, Teriakovce, súp. č. 54, 080 05 Teriakovce 
16. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
17. Ing. Juraj Mohner, VVS a.s., Komenského 50, Košice 
CO/ 
Mesto Prešov-Stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Prešov, ul. Sol'nobanská -rozšírenie vodovodu", -Prešov, ul. 
Soľnobanská -rozšírenie vodovodu bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
-8. 03. 1019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú 
inžiniersku stavbu: 
"Prešov, ul. Sol'nobanská -rozšírenie vodovodu", -Prešov, ul. 
Sol'nobanská -rozšírenie vodovodu bola zvesená z 
úradnej tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)