Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: zmena termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

08.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemn)reh komunikácií 
Námestie mieru 
3. 080 O l Prešov 
c"íslo spisu: OU-PO-OCDPK-20l9'0l0q2S-03 V Prešove 05.03.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne 
príslušný správny orgán podl'a § 4 ods.! zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, podl'a § 
3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb.") ako 
špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy, podl'a § 68a § l 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 
50/1976 Zb.") a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na základe žiadosti 
predloženej mestom Prešov 
mení Stavebné povolenie č. OU-PO-OCDPK-2017/019914-03 zo di'la 18.05.2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dľí.a 19.6.2017 vydaného Okresným úradom v Prešove.-OCDPK. Zmena stavebného 
povolenia 
spočíva v zmeue termínu platnosti stm,ebnélw povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná 
doprava-MHD, SAD, zastávka ul. Levočská". Termín platnosti stavebného povolenia_ sa predÍžuje do 
19.06.2021 
Ostatné 
časti rozhodnutí ostávajú nezmenené. 
V konaní neboli uplatnené žiadne námietky 
účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie 
je podl'a § 70 zákona č. 50/1976 Zb. záväzné aj pre právnych nástupcov 
konania. 
Odôvodnenie: 
Mesto Prešov požiadalo listom zo dila O 
1.02.2019 o zmenu rozhodnutia na tunajšom úrade 
o zmenu stavebného povolenia 
č. OU-PO-OCDPK-2017/019914-03 zo di1a 18.05.2017, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť diia 19.6.2017 vydaného Okresným úradom v Prešove.-OCDPK. Zmena 
stavebného povolenia 
spočíva v zmene termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, 
Integrovaná doprava-
MHD, SAD, zastávka ul. Levočská". Termín platnosti stavebného povolenia_ sa 
predÍžuje 
do 19.06.2021 
. O zmenu termínu platnosti stavebného povolenia žiada stavebník z dôvodu problémov pri získaní 
finančných prostriedkov. 
Okresn)' úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný 
úrad pre cesty 
I. triedy oznámil verejnou vyhláškou č. OU-PO-OCDPK-20 19/0 l 0928-02 zo dila 
05.02.2016 
začatie konania vo veci zmeny termínu platnosti stavebného povolenia_ známym účastníkom 
konania, dotknut)rm orgánom štátnej správy, samosprávy a dotknutým organizáciám. 
Telefón 
051/7082337 
Fax 
05117082222 
E-mail Internet 
\Y\YYUUi!J.L~l\ 
IO 
00151866 
Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery stayeniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. špeciálny stavebn~' úrad upustil pod ra §6 I ods. 2 
zákona 
č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho prerokovania a v oznámení o začatí konania 
určil lehotu. v ktore:i sa účastníci konania. dotknuté orgány a organizácie mohli vyjadriť k navrhovanej 
zmene stavebného povolenia. 
Počas lehoty určenej v oznámení o začatí konania verejnou vyhláškou nebolo doručené 
tunajšiemu úradu žiadne stanovisko. 
Nakol'ko v konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania. nebolo potrebné o nich 
rozhodnúť. 
Vzhľadom k tomu. ž.e stavebn}' úrad zistil. že zmenou stavebného povolenia nie sú ohrozené 
záujmy 
spoločnosti. ani práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, rozhodol tak. ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je podľa § 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), záväzné 
aj pre právnych nástupcov konania. 
Poučenie: 
Pod>a ustanovenia § 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
možno 
podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, Nám. mieru 
č. 3, 080 Ol Prešov. 
Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 
2 
------------------
Ing. František V ašk o 
vedúci odboru 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada Mesto Prešov, aby 
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli mesta a mestských 
častí na dobu 15 dní. Po 
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s 
vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame 
o zverejnenie verejnej vyhlášky 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej 
tlači. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: 
Dátum vyvesenia: 
odtlačok pečiatky, poďJijf'~'· ~-~---~ ;/-l 
LA:. : -. 
(l~-~ ',' .__:~--
0 '"'/1.0-.L=t" -z.' " C' 4; 
Oznámenie sa doručí: '!' : l· _.., ' -
f 
l Mesto Prešov, MsÚ Prešov. OSR. OIČ 
2 Technické služby mesta Prešov. a. s. 
3 CondorNet. s.r.o. 
4 Orange Slovensko, a.s. 
5 Slovanet, 
a.s. 
6 Slovak Telekom, a.s. 
7 
SPP~ distribúcia, a. s. 
8 Východoslovenská distribučná, a. s. 
9 V)·chodoslovenská vodárenská spoločnosť. a. s. OZ Prešov 
1 O UPC BROADBAND SLOV AK IA s.r.o. 
ll Mesto Prešov. MsÚ Prešov~ Odbor hl. architekta mesta 
12 1\.1esto PrešoY. Ms(; Prešov ~Odbor dopravy a ŽP 
13 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
14 Mesto Prešov, Msú Prešov_:_ Odbor SMM, odd. mest.majet. 
15 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (EIA) 
16 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS) 
17 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH) 
18 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OPaTK) 
19 Okresné riaditeľstvo Ha ZZ 
20 Krajský pamiatkový úrad Prešov 
21 PhDr. Mikuláš Komanický, predseda VMČ č. l 
22 Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
23 Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. 
24 Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry 
25 Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov 
26 O.S.V.O. comp. a.s. 
27 KR PZ Kr~jský dopravn)' inšpektorát 
38 SAD Prešov. a.s. 
29 Dopravn)· podnik mesta Prešov. akciová spoločnosť 
30 Slovenská správa ciest 
31 Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest 
32 Správa a údržba ciest PSK 
33 Úrad PSK Prešov, Odbor dopravy 
34 V 
ÁHOPROJEKT, s.r.o. 
35 Ostatní verejnou vyhláškou 
Vybavuje: 
Ing. Mačo, 051-7082337 
Dátum zvesenia : 
odtlačok pečiatky, podpis 
Jarková 24 080 Ol Prešov 
B~jkalská č.33 080 Ol Prešov 
Kováčska č. 1 080 01 Prešov 
Prievozská 
č. 6/ A 821 09 Bratislava 
Záhradnícka 
č. 151 821 08 Bratislava 
Bajkalská 
č. 28 817 62 Bratislava 
Mlynské Nivy 
č. 44/B 825 ll Bratislava 
Mlynská 
č. 3 l 042 91 Košice 
Kúpeľná 3 080 Ol Prešov 
Ševčenkova 36. PO BOX 216 851 01 Bratislava 
Hlavná 
73 080 01 Prešov 
Hlavná 73 080 01 Prešov 
Sekulská 1 842 50 Bratislava 
Hlavná 
73 080 01 Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Požiarnická 
č. l 080 01 Prešov 
Hlavná č. 115 080 Ol Prešov 
Hlavná 73, posl. schránka 080 Ol Prešov 
Hlavná 73. posl. schránka 080 Ol Prešov 
Pionierska 
24 080 05 Prešov 
Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 
Štúrova 7 
080 Ol Prešov 
Strojnícka 18 080 01 Prešov 
Pionierska č. 33 08001 Prešov 
Košická 2 080 69 Prešov 
Bard~j ov s ká č. 7 08006 Ľubotice 
Miletičova č.l9 82619 Bratislava 
Kasárenské námestie 
č. 4 04001 Košice 
Jesenná 
č. 14 08005 Prešov 
Nám. Mieru č. 2 08001 Prešov 
Exnárova 13 080 Ol Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)