Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Stanislav Nemčík, naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 63.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

11.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        MESTO PREŠOV 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor ekonomiky a podnikania 
Oddelenie daní, poplatkov a podnikania 
Číslo konania: EX 2202/2019 Prešov, 8. 3. 2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Stanislav Nemčík 
naposledy bytom 08001 Prešov, Prostejovská 63 
Písomnosť č. k. EX 2202/2019 zo dňa 20.02.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že pobyt 
daňového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2202/2019 zo dňa 20.02.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom 
úrade Prešov, Jarková 24, Prešov 
v kancelárii č. 324a v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za 
deň doručenia. 
v. 
lv: !#mv 
Ing. Mária Rušinová 
vedúca oddelenia daní, poplatkov a podnikania 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)