Kolaudačné rozhodnutie: "I/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka".

Kolaudačné rozhodnutie

11.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Námestie mieru 3, 
080 Ol Prešov 
Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-20 I 9/004016-03 v Prešove: 28.02.2019 
VEREJN Á VYHLÁŠKA 
v , 
KOLA UDACNE ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny 
stavebný úrad 
pre cesty I. triedy podľa § 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. í35/1961 Zb.") 
v spojení s§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 50/1976 Zb.") a podľa podľa§ 4 ods.l 
zákona NR SR 
č. 180/20 13 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 
podľa § 46 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") vydáva rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby, resp. stavebných objektov 
podľa§ 82 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. 
stavebné objekty : 
010 OO Príprava územia a zariadenie staveniska 
020 OO Rekultivácia dočasne zabratých plôch 
030 OO 
Vegetačné úpravy 
101 OO Okružná križovatka 
102 OO Úprava cesty 111/0682-ul. Solivarská 
103 OO Rekonštrukcia a úprava miestnych komunikácii 
110 OO Dočasné dopravné značenie (dočasná komunikácia) 
111 OO Chodníky 
301 OO Oplotenie 
501 OO Cestná kanalizácia na ceste 1/68 
502 OO Cestná kanalizácia na ceste 111/0682 
611 OO Ochrana NN káblov 
621 OO Osvetlenie okružnej križovatky 
651 OO Ochrana káblov MTS 
661 OO Preložka miestneho optického kábla MOK 
stavby: "1/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka" 
Telefón 
os 1/7082337 
Fax 
051/7082222 
E-mail 
vladimir.macoi(Vminv.sk 
Internet 
www.minv.sk IČO 
00151866 
Odôvodnenie: 
Stavebník-Slovenská správa ciest, IVSC, Kasárenské nám. 4, 040 Ol Košice podal dňa 14.11.2018 na 
tunajšom úrade návrh na kolaudáciu stavby: "1120 Prešov Solivarská, okružná križovatka" 
stavebné objekty : 
010 OO Príprava územia a zariadenie staveniska 
020 OO Rekultivácia dočasne zabratých plôch 
030 OO Vegetačné úpravy 
101 OO Okružná križovatka 
102 OO Úprava cesty III/0682-ul. Solivarská 
103 OO Rekonštrukcia a úprava miestnych komunikácii 
110 OO Dočasné dopravné značenie (dočasná komunikácia) 
111 
OO Chodníky 
301 OO Oplotenie 
501 OO Cestná kanalizácia na ceste 1/68 
502 OO Cestná kanalizácia na ceste 111/0682 
611 OO Ochrana NN káblov 
621 OOOsvetlenie okružnej križovatky 
651 OO Ochrana káblov MTS 
661 OO Preložka miestneho optického kábla MOK 
stavby: "1/20 Prešov Solivarská, okružná križovatka~:., 
c' > ' ', ,~ $ ·~·-., ~1 
. . ,:-· ,Okres:r}ľ\úrad Prešov, odbor cestnej dopravy 
a pozemných, komunikácií 
pod!' a § 80 ods·. l stavebnépo zá~ona v znení neskorších predpisov 
oznámil listom 
pod č. OU-PO-OCDPK-2018/042547-p2 zo dňa:16.10.2018 začatie 
kolaudačného konania verejnou vyhláško\I všetkým zl}ámympčastníkom a dotknutým orgánom. 
Tunajší špeciálny stavebný úrad 
podľa § 80 <;>ds. 2 ~t4vebného zákona upozornil všetkých 
známych 
účastníkov kolaudačného konania, dotkrnJJ:é ·'orgány a iné organizácie. že svoje 
""~-~ 
námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Pred ústnym konaním neboli tunajšiemu úradu doručené žiadne stanoviská 
a pripomienky dotknutých orgánov ani 
účastníkov konania. 
Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo 
14.11.2018, stavebník predložil pri začatí ústneho konania doklady v zmysle § 8lb stavebného 
zákona. Stavebný úrad preskúmal predloženú 
žiadosť o vydanie povolenia na trvalé užívanie 
stavby z 
hľadiska podmienok uvedených v § 76 až § 82 stavebného zákona a zistil, že 
uskutočnením ani budúcim užívaním stavby nie je ohrozený verejný záujem. V konaní sa zistilo, 
že stavba bola 
uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a že boli dodržané 
podmienky 
určené v stavebnom povolení. Užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie 
osôb, ani životné prostredie. 
Vzhľadom na to, že na ústnom kolaudačnom konaní mesto Prešov vo vyjadrení uviedol, 
že trvá na svojom stanovisku a požaduje presmerovanie nákladnej dopravy na cestu 
I/20, t.j. 
mimo MK a cestu III/ 
3440. Firma SK BM, s.r.o. požaduje dobudovanie chodníka v smere od 
okružnej križovatky k prevádzke 
OBI a opätovne zrealizovať terénne úpravy na pozemku SK 
BM, s.r.o. Na základe vyjadrení mesta Prešov a SK BM, s.r.o. stavebník požiadal o vydanie 
stanoviska KDI 
Prešov k daným požiadavkám. Stanovisko KDI Prešov bolo doručené 
16.11.2018, KDI nesúhlasí s osadením nových dopravných značiek, ktoré by obmedzovali vjazd 
na cestu III/3440 nad 12t na ulicu Solivarskú z tohto dôvodu je potrebné zachovanie určenia 
TDZ, ktoré bolo schválené počas realizácie stavby. 
3 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada mesto Prešov, aby 
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesilo na úradnej tabuli mesta a mestských 
častí na dobu 15 dní. Po 
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s 
vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame 
o zverejnenie verejnej vyhlášky 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej 
tlači. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky : 
Dátum vyvesenia : 
odtlačok pečiatky, podpis 
Oznámenie sa doručí: 
1. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
2. Mesto Prešov, odbor dopravy, Jarková 24, Prešov 
3. TESCO STORES a.s., Kamenné nám.1/A, 815 61 Bratislava 
4. OMV Slovensko, s.r.o. Einstainova 25, 851 01 Bratislava 
Dátum zvesenia : 
odtlačok pečiatky, podpis 
5. Jozef Bučko a manželka Andrea Bučková, Severná 215/30, 082 21 Veľký Šariš 
6. UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice 
7. Prešov.Park, s.r.o.Pribinova25, 811 09 Bratislava 
8. SK BM, s.r.o. štefanovičová 4, 816 23 Bratislava 
9. ISPO -inžinierske stavby, spol. s.r.o., Slovenská 86, 080 01 Prešov 
1 O. Ostatný verejnou vyhláškou 
Na vedomie dotknuté orgány: 
11. Okresný úrad odbor CD a PK, Námestie mieru č.2, Prešov 
12. Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru č.2, 081 92 Prešov 
13. KR PZ SR , KOi , Pionierska 33, 080 05 Prešov 
14. Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01 Prešov 
15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115,080 01 Prešov 
16. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bartislava 
17. WSa. s., závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 01 Prešov 
18. Východoslovenská distribučná a. s. Mlynská 31, 042 91 Košice 
19. SPP -distribúcia a.s., Moldavská 12, 040 01 Košice 
20. Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
21. CondorNet, s.r.o. Kováčska 1, 080 01 Prešov 
22. Orange Slovensko, a.s. Hutnícka 1, 040 01 Košice 
23. 
Slovenská správa ciest, JVSC Košice, Kasárenské nám.č.4, 040 01 Košice 
24. Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Letisko M.R. štefánika, 823 05 BA 
25. úrad 
PSK, odbor dopravy, Námestie mier~ č.2, ~rešov , . 
26. Dopravný podnik Mesta Prešov, a.s .. Bardejovska 7, ~80 06 Ľubot1ce 
27. Správa a údržba ciest PSK, Jesenna 14, 080 0_1 Presov 
28. o.S.V.O. comp, a.s. Strojnícka 18, 080 01 Pres~v . , . • 
29. OÚ Prešov, odbor civilnej ochrany a krízového nadema, Nam. mteru 3, Presov 
30. OR 
Hasičského a záchranného zboru, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
Vybavuje: Ing. Mačo, tel. 051/708233 7 
5 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)