Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia: "1971 - R4 Prešov- Severný obchvat".

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia

11.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
odbor výstavby a bytovej politiky 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
Číslo: OU-PO-OVBP2/2019/14709/25807/ŠSS-DA V Prešove: 05.03.2019 
Vec 
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania -informácia 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný vyvlastňovací orgán podľa § 7 ods. l zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov 
a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
(ďalej len "zákon o vyvlastňovaní"), podľa § 10 ods. l zákona o vyvlastňovaní 
informuje verejnosť, že dňa 27.02.2019 bolo začaté vyvlastňovacie konanie pre stavbu 
"1971 -R4 
Prešov-Severný obchvat". 
Podľa § l O ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné 
informácie: 
a) 
účel vyvlastnenia: obmedzenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na dobu l rok 
a na dobu 42 mesiacov, 
b) vyvlastni teľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 
04 Bratislava, 
c) katastrálne územie: 
Prešov, 
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: 
parc. KN-E 
č. 1836/1, 1836/2, 
parc. KN-C 
č. 14059/34, 14059/35, 14059/36, 14059/59, 14107/6, 14108/4, 
14108/6. 
Podľa § l O ods. l zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán je povinný informovať 
verejnosť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle o začatí vyvlastňovacieho konania 
do siedmich dní od 
doručenia návrhu a o skončení vyvlastňovacieho konania do siedmich dní od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení. 
Podľa § l O ods. 3 tohto zákona, uvedenú informácie podľa odseku 2 zverejní na svojej 
úradnej tabuli a na svojom webovom sídle obec, 
ak ho má zriadené, v ktorej katastrálnom území 
sa 
vyvlastňovaný pozemok alebo vyvlastňovaná stavba nachádza. 
Informácia o 
začatí vyvlastňovacích konaní bude zverejnená na úradnej tabuli Okresného 
úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov, na webovom sídle Okresného úradu Prešov 
"Úradná 
tabuľa", na úradnej tabuli mesta Prešov a na webovom sídle mesta Prešov, ak ho má 
zriadené. 
Okresný úrad Pre~ov . 
výs~avby a"bytovaJ politiky NámQstli mieru 3 
Zverejnené dňa: 
l 
OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Telefón 
+421/51/708 23 56 
+421/51/708 23 82 
Fax 
+421/51/773 26 63 
f . 081 92 Prešov 
/~v/MJf) -1-
rng. Andrea Marcinko v~ 
vedúca odboru J 
E-mail Internet 
Anna.Dovalova@minv.sk www.minv.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)