Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: "Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava VN a NN".

Oznámenie o začatí stavebného konania

19.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~ 04. 2018 
Vyvesene ana 
--------
v Zvesené dňa 
MESTOPRESOV --------~-
stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/6056/2017-Su V Prešove dňa: 17.04.2017 
Vybavuje: Mgr. Egon Suchár, č. tel. 051/3100 533 
e-mail: egon.suchar@presov.sk 
Oznámenie o začatí stavebného konania pre inžiniersku stavbu: 
"Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava VN a NN" 
(Verejná vyhláška) Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná 
dňa 11.04.2017 žiadateľom -Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom 
Mlynská 31, 
042 91 Košice, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prešov-17. novembra-prekládka TS, úprava VN a NN". 
Stavebný úrad v súlade s 
§ 
61 ods. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel 
oznamuje 
začatie stavebného konania všetkým účastníkom konania o vydanie stavebného 
povolenia 
(s veľkým počtom účastníkov konania): "Prešov-17. novembra-prekládka TS, 
úprava VN a NN", na pozemkoch parc. č KN-C 5833/4, 
v katastrálnom území Prešov, 
verejnou vyhláškou. 
Mesto 
Prešov, príslušný stavebný úrad nariaďuje v súlade s § 61 ods. 4 zákona č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku v znení jeho noviel /stavebný zákon/, 
ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude konať 
dňa 16.05. 2017 o 09.
00 
hod 
so stretnutím na: 
Mestskom 
úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, 
v zasadacej miestnosti 
na l. poschodí, miestnosť č. 217 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby 
je možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
Stavebnom úrade, Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie 
navrhovanej stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 05113100 
533. 
Tým bude umožnené v súlade§ 
33 ods. 2) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie 
a 
uplatniť námietky. 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 
najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať 
zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na 
2 
zastupovanie je potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo 
plnomocenstvom vyhláseným 
do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zárovei1 upozori1uje že v súlade s § 42 stavebného zákona 
v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
v prvostupi1ovom konaní v 
určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené 
po konaní stavebný úrad neprihliadne. 
Táto vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
líniovej inžinierskej stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke obce Dulova 
Ves. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného 
konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom 
lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
Úradný záznam 
~~rr:-:.~~~;.' 
NoriT§''T"'. · l . , • . . ·-
sT:-:.: -::z,··,;;-~·: ·. ' 
Hla-.•n& 73, l.J.SU 'Y! ;-.-.-;v 
-' -
~ 
Ing. JozefTuka 
vedúci stavebného úradu 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej 
tabuli obce mesta Prešov. 
~ .d~. ?8 :~~ 
Dňa ............................... v····· 
:;j&;~~::oz9 
. l· 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej 
úradnej tabule mesta Prešov. 
Dňa ..................................... . 
............ ~.~~~k~.~~~dOf 
Pe
iatkl:ilil\)il'ripi§'3 • /2 
08001 PREŠOV 
-1-
O ClO 
umies tne nie s tavby: 
Celková situácia M 1:10000 
LEGENDA 
- - - - - --navrhované káblové VN vedenie v novej trase (v z emil 
- -- - ---navrhované káblové VN vedenie v existujúcej trase (v zemi) 
- ------navrhované káblové NN vedenie v novej trase (v z emil 
-------navrhované káblové NN vedenie v existujúcej trase (v zemil 
loT sj -nová transformačná stanica VN/NN 
l l .. , 
NAM~AZOVA OBLAST : 1-1 <YNl, STREDNA <NN) 
ZNECISTENIE OBLASTI: MALE -Z l. 
VN: 3 "' 22 
NN: 3/PEN "' 
kV 50 Hz 
400/230 v 50 Hz TN-C 
' ' ' 
OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM: 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN <STN EN 50522, STN EN 61936-1): 
-
ochrana pred priamym dotykom -umiestnením mimo dosahu 
-ochra~a pred nepriamym dotykom -uzemnením 
OCHRANNE OPATRENIA NN <STN 33 2000-4-41): 
-samočinné odpojenie na pá jani a 
-dvojitá 
alebo zosilnená izolácia 
Mapové podklady : lnf~rmačný systém katastra nehnutefností 
© Urad geodézie, k_,9ftografie o__)atastra Slovenskej republiky 
ZODPOVEDNÝ 
Ing. Vladislav Plocar 
"~-..--/' 
SADA 
PROJEKTANT 
VEDÚCI PROJEKTU 
Ing. Vladislav Plocar 
111~6 
l 
PROJEKTANT 
Ing. Stanislav lglarčík 
fi 
'l~\X 
/~ 
~jt 
VEDÚCI ÚTVARU 
Ing. Peter F rá k 
/ \.1 Ä 
.-0 
g§J 
STAVEBNÍK 
Východoslovenská distribučná a.s. 
MIESTO STAVBY 
Prešov 
NÁZOV STAVBY 
Prešov, 17. Novembra prekládka TS 
NÁZOV VÝKRESU 
Situácia 
.. ... 
' 
.. 
@ Vychodoslovensko d1stnbucna, o.s., d1VIZIO Enerkos, odbor Projekty, ~.lynsko 31,042 91 Kos1ce 
$ 
ro 
-
Člen innogy 
STUPEŇ 
SP 
ČÍSLO 
IP-9967 
ČisLO VÝKRESU 
ZÁKAZKY 
DÁTUM 
02/2018 
FORMÁT 
2xA4 
l 
MIERKA 
1 : 1 000 
tel.: +421 {0)55/610 2964 www.vsds.sk projekty~vsds.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)