Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Kendice - Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ".

Rozhodnutie o umiestnení stavby

13.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1 ~ n< ", , 
: •). '-" ::J ., 
Vyvesené dňa _________ _ 
l• e ené dňa-----------
Mesto Prešov 
Hlavná 73, Prešov 
080 Ol Prešov 
č. SU/15315/22559/2019-Se V Prešove dňa: 05.03.2018 
Rozhodnutie o umiestnení stavby 
l verejnou vyhláškou l 
Navrhovateľ: Obec Kendice, ICO 00327247, Kendice, súp. č. 274, 082 Ol Kendice vz. Stavo ro· ekt, s.r.o., IČO 31705286, Jarková 31, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 30.07.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
"Kendice -Viacúčelové športové zariadenie a garáže 
DHZ" v katastrálnom území: 
Ken di ce 
na pozemku parcela číslo 
KN-C 755/24, 755/27, 755/29 
Pozemok parc. 
č. KN-C 755/24, 755/27, 755/29, k.ú. Kendice Je vo vlastníctve 
navrhovateľa. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, ktorý bol Krajským úradom 
v Prešove, odborom životného prostredia, listom pod číslom 1/2003/13314-002/SP zo dňa 
26.11.2003 na základe §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
určený za príslušný stavebný úrad 
vykonávajúci konania a vydávajúci rozhodnutia pre stavby, pre ktoré 
je obec stavebným úradom 
a 
zároveň aj stavebníkom, prerokoval žiadost' Obec Kendice, IČO 00327247, Kendice, súp. č. 
274, 082 Ol Kendice vz. Stavoprojekt, s.r.o., IČO 31705286, Jarková 31, 080 Ol Prešov a 
posúdil predložený návrh 
podľa 
§37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia 
vydávapodľa §39 a §39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Kendice -Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ" 
Stavba "Kendice -Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ" bude realizovaná na 
pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 755/24, 755/27, 755/29, k.ú. Kendice, 
ako 
je zakreslené v koordinačnej situácii stavby, ktorú vypracoval v mierke l :500 Ing. arch. Ján 
Krasnay, 
Čapajevova 35, 080 Ol Prešov. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
Umiestnená stavba sa bude nachádzať v obci Kendice v areáli futbalového ihriska. Z východnej 
strany sa nachádza 
železničná trať, severnej strany bytový dom a z južnej a východnej strany sa 
nachádzajú 
voľné parcely. Lokalita je optimálna na takýto druh stavby. 
Navrhovaná 
stavba využitia rešpektuje územný plán obce Kendice. 
Cieľom projektu 
bolo 
navrhnúť zázemie pre futbalový štadión, ktoré bude spÍňat' urbanistické, architektonické, 
funkčno -prevádzkové, stavebno -technické, tepelno -technické, ekonomické a plošné 
požiadavky. 
Stavebný objekt 
SO 02 Futbalové ihrisko zasahuje do ochranného pásma ŽSR trať 
Košice -Plaveč na km 9, 7. 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO Ol Viac účelové športové zariadenie a garáže DHZ 
SO 02 Futbalové ihrisko 
SO 03 Oplotenie ihriska 
SO 04 Hrubé terénne úpravy 
SO 05 Vodovodná prípojka 
SO 06 Kanalizačná prípoj ka 
SO 07 Spevnené plochy 
SO 08 NN prípojka 
SO Ol Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ bude vybudované ako jednopodlažný, 
nepodpivničený objekt, s plochou strechou. Prevádzkovo je objekt rozdelený na dva samostatné 
celky (futbalový klub a DHZ), ktoré majú samostatné vstupy. Hlavný vstup pre prevádzkový 
úsek futbalového klubu 
je z východnej strany. Vstup je prepojený s hlavnou chodbou objektu, z 
ktorej je prístup 
do ďalších častí prevádzkového úseku. V prevádzkovom úseku určenom pre 
futbalový klub sa nachádzajú miestnosti: chodba, šatne pre A mužstvo domáci a hostia a 
mládežnícke tímy pre domácich a hostí, ktoré majú 
nadväznosť na sprchy a WC, šatne 
rozhodcov a delegáta s vlastnou sprchou a 
WC, teclmická miestnosť, práčovňa, sklad, WC pre 
mužov a ženy a zasadacia 
miestnosť. Hlavný vstup pre prevádzkový úsek DHZ sa nachádza zo 
západnej strany. 
SO 02 Futbalové ihrisko je navrhované v blízkosti železničnej trate Prešov-Kysak. Základné 
rozmery ihriská sú 
65 xl OO m. Jedná sa o klasické rozmery ihriska s trávnatým povrchom. 
PozdÍž dlhších strán ihriska je ešte voľná plocha 2 m, pozdÍž kratších strán ihriska, kde budú 
situované 
oceľové bránky, bude voľná plocha 4 m. Ihrisko je situované tak, aby bola jeho 
minimálna 
vzdialenosť od regulačnej stanice plynu 20,0 m. 
Konštrukčné vrstvy ihriska: 
-vegetačná vrstva 
-zmes piesok, pôda, rašelina ........................ 
150 mm 
-štrk frakcia 0/32 ................................
......... 150 mm 
spolu 300 mm 
Ohraničenie hracej plochy bude zapusteným záhonovým obrubníkom. 
Bránky budú z 
oceľových rúrok priemeru 121 mm. Šírka bránok bude 7,32 ma výška 2,44 m. 
Za bránkami budú záchytné siete výšky 6,0 m. 
2 
Výškové riešenie ihriska je riešené v zmysle typového podkladu. To znamená, že je 
spádované od stredu ihriska ku jeho okrajom v sklone 0,5 %. Oproti pôvodnému terénu je 
riešené v násype premenlivej výšky od 0,3 m do 1,0 m. Tento násyp je riešený v rámci objektu 
SO 04-Hrubé terénne úpravy. Je to preto, aby nedochádzalo k jeho zamokrovaniu stekaním vody 
zo susedných plôch. Vzhľadom k stiesneným pomerom (majetkoprávna hranica) sa na 
juhovýchodnom okraji ihriska navrhuje múrik 
zo šalovacích tvárnic. Jeho dÍžka bude 54 m. 
SO 03 Oplotenie ihriska sa vybuduje okolo ihriska. Oplotenie sa vybuduje z troch strán. Zo 
severnej strany sa využije jestvujúce oplotenie. Oplotenie bude z poplastovaných stÍpikov a 
drôtenej siete výšky 
2,0 m. Z dvoch strán, zo západnej aj východnej budú v oplotení vstupné 
brány šírky 4,5 
m. 
SO 04 Hrubé terénne úpravy ako už bolo naznačené vyššie v texte (v objekte SO 02-Futbalové 
ihrisko), futbalové ihrisko bude v násype premenlivej výšky od 
0,3 m do 1,0 m. Tento násyp 
bude realizovaný v rámci tohto objektu. Do násypu 
je nutné doviezť zo zemníka vyhovujúcu 
zeminu. 
To znaméná aspoň hlinito-piesčitú. Tá sa bude ukladať do násypov po vrstvách hrúbky 
20-30 cm. Zeminu v násype je potrebné zhutniť tak, aby koeficient miery zhutnenia bol 
D=lOO%. Pred realizáciou samotného násypu je nutné zobratia z dotknutej plochy ornicu v 
hrúbke cca 
25 cm. 
SO OS Vodovodná prípojka-studená voda sa napojí navrhovanou vodovodnou prípojkou na 
uličný vodovod D=llO. Prípojka bude DN 50 a dlhá 12,0m. Na konci prípojky sa vybuduje 
vodomerná šachta o svetlých pôdorysných rozmeroch 0,9xl,2m. 
Od tejto šachty pokračuje 
prívod 
vody v dÍžke 106,0m do budovy, kde sa napoja zariad'ovacie predmety ZTI, hydrantové 
navijaky a bolier na prípravy 
TUV. Vodovodné 
potrubie uložené v zemi bude od budú napojenia 
v ulici uložené v plastovej flexibilnej 
chráničke FXP90 po celej dÍžke až pokým nevystúpi nad 
podlahu prízemia v budove. 
Do objektu budovy vstúpi vodovodné potrubie cez základovú 
časť, kde bude pred tým osadená 
OC. chránička DN80. Vodorovný rozvod studenej vody je trasovaný v podlahe l. nadz. podlažia 
a zvislý v 
inštalačných priečkach. Rozvod pitnej studenej vody, TUV je z rúr plastových -
vodorovný v podlahách a 
priečkach. 
Príprava TUV bude riešená priamo v objekte v elektrickým zásobníkový ohrievačom. 
Rozvod STV je potrebné vyspádovať v sklone min. 0,2% k vonkajšej prípojke. 
Odvzdušnenie potrubia sa vykoná pomocou výtokových armatúr. 
Pripojovacie potrubia vedené v podlahe a 
v 
priečkach sú navrhnuté z PE potrubia PN 10. Proti 
orosovaniu a pre zabezpečenie tepelnej ochrany vody sa potrubie opatrí izoláciou z penového 
polyetylénu 
lu·. 9 mm. Pri montáži potrubia je potrebné dodržať technické podmienky stanovené 
výrobcom potrubia s 
ohľadom na podstatne zvýšenú tepelnú roztiažnosť plastového potrubia. 
Rozvod TUV 
Ležatý rozvod TUV vedený v podlahách a priečkach z PE potrubia -PN l O. Pre zamedzenie 
tepelných strát sa rozvod TÚV k jednotlivým 
spotrebičom opatrí izoláciou z penového 
polyetylénu. Pripojovacie potrubie sa opatrí izoláciou hr. 9 mm. Ležatý rozvod v suteréne sa 
opatrí izoláciou 
lu·. 30 mm. 
Pri montáži plastového potrubia 
je potrebné dodržať technické podmienky stanovené výrobcom 
potrubia s 
ohľadom na podstatne zvýšenú tepelnú roztiažnost' plastového potrubia. 
Skúška vnútorného vodovodu sa vykoná podľa STN 736660. 
Zariaďovacie predmety. 
Typ a množstvo zariaďovacích predmetov bude uvedené vo výkresovej dokumentácii a 
rozpočtovej čast 
3 
Výpočet potreby pitnej vody: 
Počet osôb: l OO x 25 l/ osobu = 2500 ll deň 
Priemerná de1má potreba vody: 2 500 1/deň t.j. 0,02 1/s 
Množstvo splaškových vôd je totožné s množstvom pitnej vody 
SO 06 Kanalizačná prípojka v obci je vybudovaná tlaková splašková kanalizácia. 
Z predmetnej budovy navrhujeme od kanalizačného vývodu (kanalizačnej šachty) samospádovú 
kanalizáciu DN125 o dÍžke 
20m, ktorá bude gravitačne vtekať do navrhovanej splaškovej 
čerpacej stanice. Z nej povedie tlaková prípoj ka z potrubia PE d=40 o dÍžke l 05m až do uličnej 
tlakovej kanalizácie PE D=90, kde sa napojí navrtávacím pásom. Ležatá kanalizácia v budove sa 
osadí 
do základovej časti objektu v min. spáde 3% a max 15%. Odpadné potrubie je navrhnuté z 
PVC. Pripojovacie potrubie od zariaďovacích predmetov je navrhnuté z PVC. Potrubie je vedené 
voľne, v murive, v drážkach. Odstránenie výkyvov tlakov v kanalizačnom potrubí je kanalizácia 
odvetraná nad strechu cez 
ventilačné hlavice. Zvislé novonavrhované potrubie je vedené v 
inštalačných šachtách, resp v zasekané v stenách, prechody cez stropy sa prevedú navŕtaním 
otvorov cez stropnú dosku. 
Navrhovaný prietok splaškových vôd: 
Qs = 2,89 1/s. 
Na ležatú kanalizáciu sa použijú kanalizačné rúry PVC DNI OO až DN125. Pripojovacie potrubie 
bude novodurové 
D50 až D75. 
Dažďové vody zo strechy budú odvádzané povrchovým odtokom odtokom do rigola. 
Materiál pre kanalizáciu potrubia sú navrlmuté z hrdlových 
kanalizačných trubiek pre vonkajšiu 
kanalizáciu z 
PVC. 
Predmetom je navrlmúť spôsob vykurovania a zdroj tepla pre objekt. Ako zdroj tepla pre 
vykurovanie a ohrev teplej vody navrhujeme 
l ks elektrické tepelné čerpadlo umiestnené na 
streche objektu. 
V technickej miestnosti budú umiestnené vnútorné jednotky 
tepelného 
čerpadla a bojler na ohrev 
teplej vody. 
Systém vykurovania 
Navrhujeme systém dvojtrubkový, nízkotlaký, teplovodný, s núteným obehom, teplotný spád 
60/40°C. 
Rozvod potrubia 
Z technickej miestnosti povedie rozvod ku jednotlivým rozdeľovačom pre vykurovacie telesá. 
Rozvod od 
rozdeľovača po vykurovacie telesá v podlahe pomocou plastových trubiek. 
SO 07 Spevnené plochy zahŕňajú spevnené plochy v areáli futbalového štadióna, ďalej chodník 
a spevnenú plochu pred garážami. Spevnené plochy budú napojené na obecnú komunikáciu pri 
bytovom dome a sú 
určené pre prístup zásobovacích, požiarnych a sanitných vozidiel. 
Ohraničenie spevnených plôch bude zo strany chodníka alebo zelene vyvýšeným cestným 
obrubníkom. 
· 
Do násypov možno použiť len vhodnú zeminu. To znamená, že je potrebné ju doviezť zo 
zemníka. Dovezenú zeminu je potrebné zhutniť tak, aby koeficient miery zhutnenia bol 
D=lOO%. Zemina z výkopov sa dá použiť len pre násyp pod nespevnené plochy (navrchu 
trávne semeno). 
Čo sa týka únosnosti podložia, minimálny modul pružnosti podložia musí byť aspoň 45 MPa. 
4 
Konštrukčné vrstvy spevnených plôch a chodníkov: 
betónová dlažba sivá 
20*10 cm ....................... 60 mm 
pieskové lôžko 
fr. 4-8 ............................. .40 mm 
štrkopiesok 
............................................. 150 mm 
spolu 
......................................................... 250 1nm 
Ohraničenie chodníkov resp. terasy zo strany zelene bude záhonovým zapusteným obrubníkom. 
SO 08 NN prípojka Bodom napojenia na elektrickú sieť bude hlavný rozvádzač HR - z neho 
sa samostatnými káblami CYKY napoja podružné rozvodnice na jednotlivých podlažiach. 
Navrhované osvetlenie 
je navrhnuté prevažne žiarivkovými resp. LED svietidlami. V prípade 
výpadku hlavného osvetlenia sa automaticky zapnú núdzové svietidlá osadené v 
komunikačných 
priestoroch resp. únikových cestách. 
Pre napojenie bežných prenosných spotrebičov sa navrhnú zásuvkové vývody 230V. Vetranie 
soc. priestorov bude ventilátormi s 
časovým dobehom. 
Ochranu pred bleskom bude tvoriť zachytávacia sústava na streche, sústava zvodov a 
uzernňovacia sústava. Na streche bude zachytávacia sústava navrhnutá lanom FeZn 50 
v kombinácii so zachytávacími tyčami. Zvody zo strechy budú riešené lanom FeZn 50 na 
podperách 
do muriva. Ako zemnič sa použije vodič FeZn 10 uložený v základovom páse po 
obvode objektu. 
l. Stavebník je povinný dodržat' podmienky Min. dopravy a výstavby SR, sekcie ŽDaD, odbor 
dráhový stavebný úrad uvedené v stanovisku 
č. 09367/2019/SŽDD/09135 zo dňa 
30.01.2019, kde pred vydaním stavebného povolenia je potrebný súhlas na vykonávanie 
činnosti v ochrannom pásme dráhy. 
2. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky v záväznom stanovisku RUVZ Prešov pod č. 
2019/01510-02/B.14-Kr zo dňa 25.01.2019, kde uvedené bude zahrnuté do projektu pre 
stavebné povolenie. 
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a.s. uvedené vo vyjadrení č. 13629/2019/0 
zo dňa 12.02.2019. 
4. Stavebník je povinný dodržat' podmienky v súhrnom stanovisku ŽSR, Bratislava GR, odbor 
Expertízy pod 
č. 24720/2019/0230-2 zo dňa 22.02.2019. 
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky Orange Slovensko a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
KE-0352/2019 zo dňa 15.02.2019. 
6. Stavebník je povi1mý dodržať podmienky Slovak telecom, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
6611903695 zo dňa 11.02.2019. 
7. Stavebník 
je povinný dodržat' podmienky KPÚ Prešov uvedené v záväznom stanovisku č. 
KPUP0-2019/7572-02/16953/Ul zo dňa 05.03.2019. 
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
24084/2018/5100260193 zo diía 08.11.2018. 
9. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných 
správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu 
pred poškodením. 
l 
O. Navrhovateľ je povim1ý dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak 
je to nevyhnuté je 
potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
5 
ll. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
12. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne 
upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a 
teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
13. Počas realizácie umiestľí.ovanej stavby je navrhovateľ povitmý zabezpečiť také opatrenia, 
aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
14. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady. 
15. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a v súlade 
s §22 vyhlášky 
MŽP SR 532/2002 Z. z. 
16. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle §43i stavebného zákona a v zmysle §12 
vyhl. 
MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak 
zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 
17. ·Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 stavebného 
zákona a v súlade s 
§23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
18. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Meste Prešov
stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dľí.ovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
19. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov stavebný úrad o vydanie stavebného 
povolenia. 
20. Stavebník je povinný po vydaní právoplatného územného rozhodnutia požiadať Okresný 
úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor o rozhodnutie pre trvalé odľí.atie poľnohospodárskej 
pôdy na predmetnú výstavbu v zmysle stanoviska pod č. OU-PO_PLO 2019/01569-002 zo 
dľí.a 05.03.2019. 
V 
rámci územného konania (na ústnom pojednávaní) zo strany účastníkov konania neboli 
vznesené žiadne námietky. 
Toto územné rozhodnutie v súlade 
so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov 
je podľa sadzobníka správnych poplatkov časti I. 
položky 2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch oslobodené od poplatku. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 ods. l stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ-Obec Kendice, IČO 00327247, Kendice, súp. č. 274, 082 Ol Kendice vz. 
Stavoprojekt, s.r.o., 
IČO 31705286, Jarková 31, 080 Ol Prešov, podala dľí.a 30.07.2018 návrh na 
vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby: "Kendice-Viacúčelové športové zariadenie a 
garáže DHZ" 
na pozemkoch parc. č. KN-C 755/24, 755/27, 755/29, k. ú. Kendice. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil podľa §36 stavebného zákona dľí.a 16.01.2019 začatie 
územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Svoje stanovisko oznámili: VSD, a.s. Košice, VVS, a.s. OZ Prešov, Min. dopravy a výstavby 
SR Bratislava, ŽSR GR Bratislava, OR HaZZ Prešov, RUVZ Prešov, Slovak telekom a.s., 
6 
Bratislava, Orange Slovensko a.s., Bratislava. Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej 
časti rozhodnutia. 
Poučenie: 
Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie podaním na 
Mesto Prešov, Hlavná 
č. 73, 080 Ol Prešov. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. t 
l 
i 
i 
l 
!/ -j • 
Na vedomie: 
l. Obec Kendice, IČO 00327247, Kendice, súp. č. 274, 082 Ol Kendice 
2. Stavoprojekt, s.r.o., IČO 31705286, Jarková 31, 080 O l Prešov 
3. Východoslovenská 
distribučná, a. s., IČO 3 6599361, Mlynská 31, 042 91 Košice 
4. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 
IČO 30416094, Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava 
5. Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a. s., IČO 36570460, Kúpeľná 3, 080 O l Prešov 
6. Projektant stavby :Ing. arch. Ján Krasnay, Čapajevova 35, 080 O l Prešov 
CO/ Mesto Prešov-stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"Kendice-Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ", bola vyvesená na úradnej 
tabuli obce Kendice a mesta Prešov 
1 :1 nj 2n Iq 
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"Kendice-Viacúčelové športové zariadenie a garáže DHZ", bola zvesená z úradnej tabule 
obce Kendice a mesta 
Prešov 
dňa ................................................... .. 
Pečiatka a podpis 
7 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)