Oznámenie o začatí stavebného konania: "Garáž a sklad pri RD na ul. Na Rúrkach liA, Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

13.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Číslo: SU/4538/25081/2019-Kč/36 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
1 3. G~. 21 ') 
J, ·csené dila----------
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 12.03.2019 
Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou 
a upustenie 
od ústneho pojednávania 
Dňa 08.03.2019 podal Peter Frištik, Na Rúrkach lA, 080 Ol Prešov a Iveta 
Frištiková, Na 
Rúrkach lA, 080 Ol Prešov, na stavebný úrad žiadosť na stavebné 
povolenie 
na stavbu: "Garáž a sklad pri RD na ul. Na Rúrkach liA, Prešov" na pozemku 
parc. 
č. KN-C 9028/1, 9028/2, katastrálne územie Prešov. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona 
č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho zmien a doplnkov 
oznamuje podľa §61 ods. l stavebného zákona začatie stavebného konania §61 ods. 4 
stavebného zákona. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku 
a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej j stavby, upúšťa v zmysle 
§61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej pozemnej stavbe uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na neskoršie 
podané námietky v zmysle § 
61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli 
alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
Podľa §61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, Jarková 
26 -Stavebnom úrade. 
Ak sa dá niektorý z 
účastm1cov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 
17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk 
-~-.... ~ .:í\ll ...... ~-·;~ ... j 
1 J~ ,~~\:" .~ .. ~~jjJ ~~ » •
1 
_ __, ... 4 
~-, fo " .. [·.-.~cS' ... \) i"-Lt~'' 
H!z ~nt /..;, G~:ú O l Pr.:.~ov 
-~4-
1 3. 03. 7J J 
Vyvesené dňa ................................. .. 
p eiaťka, po pis' " v/ 1 !" 
Hlavná č 73 • (, 
l\ cd · q ,_ -~?~· 
080 Ol P J.<E S 0 'J lf '#/ 
Zvesené dňa .................................. . 
Pečiatka, podpis 
l\ ľ, TO R~: 
l\ ... ~~: -ý úrad 
J!lavná č. 73 
080 Ol PRE š 
-1-
2 
Na vedomie: 
l. Peter Frištik, Na Rúrkach IA, 080 Ol Prešov 
2. Iveta Frištiková, Na Rúrkach IA, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. Ing. Juraj 
Kopčák, Včelárska 17, 080 06 Prešov 
5. Andrej Malankievič, Tomášikova 18, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Vybavuje: Slavomír Kolačkovský e-mail: slavomir.kolackovsky@presov.sk ii 051/3100531 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)