Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia: v zmene termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia

13.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1 
-.... ""' 
v 'J: 
OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Námestie mieru 3, 
080 Ol Prešov 
Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-20 19/0 I 0928-03 V Prešove 05.03.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Rozhodnutie o zmene stavebného povolenia Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne 
príslušný správny orgán 
podľa§ 4 ods. l zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
podľa§ 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb.") ako 
špeciálny stavebný úrad pre cesty 
I. triedy, podľa § 68a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 
50/1976 Zb.") a 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na základe žiadosti 
predloženej mestom 
Prešov 
mení 
Stavebné povolenie č. OU-PO-OCDPK-2017/019914-03 zo dňa 18.05.2017, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 19.6.2017 vydaného Okresným úradom v Prešove.-OCDPK. Zmena stavebného 
povolenia 
spočíva v zmene termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, Integrovaná 
doprava-MHD, SAD, zastávka ul. Levočská". Termín platnosti stavebného povolenia_ sa predÍžuje do 
19.06.2021 
Ostatné časti rozhodnutí ostávajú nezmenené. 
V konaní neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie 
je podľa § 70 zákona č. 50/1976 Zb. záväzné 
aj pre právnych nástupcov 
konania. 
Odôvodnenie: 
Mesto Prešov požiadalo listom zo dňa 01.02.2019 o zmenu rozhodnutia na tunajšom úrade 
o zmenu stavebného povolenia 
č. OU-PO-OCDPK-2017/019914-03 zo dňa 18.05.2017, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 19.6.2017 vydaného Okresným úradom v Prešove.-OCDPK. Zmena 
stavebného povolenia spočíva v 
zmene termínu platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Prešov, 
Integrovaná doprava-MHD, SAD, zastávka ul. Levočská". Termín platnosti stavebného povolenia_ sa 
predÍžuje do 
19.06.2021 
. O zmenu termínu platnosti stavebného povolenia žiada stavebník z dôvodu problémov pri získaní 
finančných prostriedkov. 
Okresný úrad 
Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako špeciálny stavebný 
úrad pre cesty L triedy oznámil verejnou vyhláškou č. OU-PO-OCDPK-2019/010928-02 zo dňa 
05.02.2016 začatie konania vo veci zmeny termínu platnosti stavebného povolenia_ známym účastníkom 
konania, dotknutým orgánom štátnej správy, samosprávy a dotknutým organizáciám. 
Telefón 
051/7082337 
Fax 
051/7082222 
E-mail 
vladimir.maco@minv.sk Internet 
www.mi.!]v.sk 
IČO 
00151866 
Nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre máme pomery staveniska a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, špeciálny stavebný úrad upustil podľa §61 ods. 2 
zákona 
č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho prerokovania a v oznámení o začatí konania 
určil lehotu, v ktorej sa účastníci konania, dotknuté orgány a organizácie mohli vyjadriť k navrhovanej 
zmene stavebného povolenia. 
Počas lehoty určenej v oznámení o začatí konania verejnou vyhláškou nebolo doručené 
tunajšiemu úradu žiadne stanovisko. 
Nakol'ko v konaní neboli vznesené námietky 
účastníkov konania, nebolo potrebné o nich 
rozhodnúť. 
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad zistil, že zmenou stavebného povolenia nie sú ohrozené 
záujmy 
spoločnosti, ani práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, rozhodol tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie 
je podľa § 70 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), záväzné 
aj pre právnych nástupcov konania. 
Poučenie: 
Podľa ustanovenia § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu 
možno 
podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií, Nám. mieru 
č. 3, 080 Ol Prešov. 
Po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom. 
2 
Ing. František Vaško 
vedúci odboru 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada Mesto Prešov, aby 
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli mesta a mestských 
častí na dobu 15 dní. Po 
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s 
vyznačením uvedených údajov. Zárovei'í žiadame 
o zverejnenie verejnej vyhlášky 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej 
tlači. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky : 
Dátum vyvesenia : 
1 \ 
odtlačok pečiatky, podpi"s 
Oznámenie sa doručí: 
l Mesto Prešov, MsÚ Prešov, OSR, Ol Č 
2 Technické služby mesta Prešov, a. s. 
3 CondorNet, s.r.o. 
4 
Orange Slovensko, a.s. 
5 Slovanet, a.s. 
6 
Slovak Telekom, a. s. 
7 SPP -distribúcia, a.s. 
8 Východoslovenská 
distribučná, a. s. 
9 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Prešov 
IO UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. 
ll Mesto Prešov, MsÚ Prešov-Odbor hl. architekta mesta 
12 Mesto Prešov, MsÚ Prešov-Odbor dopravy a ŽP 
13 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
14 Mesto Prešov, Msú Prešov-Odbor SMM, odd. mest.majet. 
I 
5 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ElA) 
16 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS) 
17 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH) 
I 
8 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OPaTK) 
19 Okresné riaditeľstvo Ha ZZ 
20 
Krajský pamiatkový úrad Prešov 
21 PhDr. Mikuláš Komanický, predseda VMČ č. I 
22 Ing. Richard Drutarovský, predseda VMČ č. 2 
23 Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. 
24 Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry 
25 Ministerstvo vnútra SR, centrum podpory Prešov 
26 O.S.V.O. comp. a.s. 
27 KR PZ Krajský dopravný inšpektorát 
38 
SAD Prešov, a.s. 
29 Dopravný podnik mesta 
Prešov, akciová spoločnosť 
30 Slovenská správa ciest 
31 Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest 
32 
Správa a údržba ciest PSK 
33 Úrad PSK Prešov, Odbor dopravy 
34 V 
ÁH O PROJEKT, s.r.o. 
35 Ostatní verejnou vyhláškou 
Vybavuje: Ing. 
Mačo, 051-7082337 
Dátum zvesenia : 
odtlačok pečiatky, podpis 
Jarková 24 080 Ol Prešov 
Bajkalská č.33 080 Ol Prešov 
Kováčska č. I 080 Ol Prešov 
Prievozská č. 6/A 821 09 Bratislava 
Záhradnícka 
č. 151 821 08 Bratislava 
Bajkalská 
č. 28 817 62 Bratislava 
Mlynské Nivy 
č. 44/B 825 ll Bratislava 
Mlynská 
č. 3 l 042 91 Košice 
~úpeľná3 080 Ol Prešov 
Sevčenkova 36, PO BOX 216 851 Ol Bratislava 
Hlavná 
73 080 Ol Prešov 
Hlavná 73 080 Ol Prešov 
Sekulská I 842 50 Bratislava 
Hlavná 
73 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Požiarnická č. l 08001 Prešov 
Hlavná č. liS 080 Ol Prešov 
Hlavná 73, posl. schránka 080 Ol Prešov 
Hlavná 73, posl. schránka 08001 Prešov 
Pionierska 
24 080 05 Prešov 
Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 
Štúrova 7 
0800I Prešov 
Strojnícka I 
8 
080 Ol Prešov 
Pionierska č. 33 08001 Prešov 
Košická2 08069 Prešov 
Bardejovská č. 7 08006 Ľubotice 
Miletičova č.l9 82619 Bratislava 
Kasárenské námestie 
č. 4 04001 Košice 
Jesenná 
č.14 08005 Prešov 
Nám. Mieru č. 2 08001 Prešov 
Exnárova 13 0800I Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)