Oznámenie mesta Prešov o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 a o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností na území mesta Prešov.

Oznámenie mesta Prešov

13.03.2019 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         Strana: 1 'iWXm: 07.03.2019 
2=1È0(1,(0(67$35(â29 
RþDVHDPLHVWHNRQDQLDYROLHEprezidenta Slovenskej republiky v roku 2019 
DRXWYRUHQtYROHEQêFKRNUVNRYDXUþHQtYROHEQêFKPLHVWQRVWt QD~]HPtPHVWD3UHãRY 
 
0HVWR3UHãRYR]QDPXMHåHYRĐE\prezidenta Slovenskej republiky QD~]HPtPHVWD3UH?RYVDEXG~NRQD"v sobotu 
16. marca 2019 YþDVHRG 07.00 hod. do 22.00 hod. Ak ani jeden z
 NDQGLGiWRYQDSUH]LGHQWD6ORYHQVNHMUHSXEOLN\
QH]tVNDQDGSRORYL?Q~Yl??LQXSODWQ?FKKODVRYRSUiYQHQ?FKYROL?RYGUXKpNRORYROLHESUH]LGHQWD6ORYHQVNHMUHSubliky 
QD~]HPtPHVWD3UHãRYVDEXGHNRQDĢv sobotu 30. marca 2019 v þDVHRGKRGGRKRG 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD%DMNDOVNi 
 %DMNDOVNi 
 .RFHĐRYD 
 Pribinova 
 Rastislavova 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD%DMNDOVNi 
 %LNRã 
 Gorazdova 
 ND%LNRãL 
 3URVWČMRYVNi 
 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123, 125 
 âPHUDORYD 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNRODâPHUDORYD 
 3URVWČMRYVNi 
 39 
 7RPiãLNRYD 
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNRODâPHUDORYD 
 3URVWČMRYVNi 
 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNRODâPHUDORYD 
 3URVWČMRYVNi 
 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 
 2NUVRNþ .XOW~UQHVWUHGLVNR 3.2&HQWUXP3URVWČMRYVNi' 
 $QWRQD3UtGDYND 
 26, 28, 30 
 1iPHVWLHELVNXSD9DVLĐD+RSND 
 3URVWČMRYVNi 
 37, 37A 
 7RPiãLNRYD 
 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD PURVWČMRYVNi 
 $QWRQD3UtGDYND 
 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
 3URVWČMRYVNi 
 23, 25, 27, 29, 31 
 Strana: 2 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD 3URVWČMRYVNi 
 0XNDþHYVNi 
 22, 24, 26, 28A, 30 
 3URVWČMRYVNi 
 1, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD 3URVWČMRYVNi 
 3URVWČMRYVNi 
 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 
 2NUVRNþ 6~NURPQi]iNODGQiãNROD'6$0XNDþHYVNi 
 0XNDþHYVNi 
 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 
 2NUVRNþ 6~NURPQi]iNODGQiãNROD'6$0XNDþHYVNi 
 0XNDþHYVNi 
 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD0DWLFHVORYHQVNHM 13 
 Matice slovenskej 
 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD0DWLFHVORYHQVNHM 13 
 Matice slovenskej 
 2, 2A 
 Vlada Clementisa 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD0LUND1HãSRUD 
 0LUND1HãSRUD 
 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD0LUND1H?SRUD 
 0LUND1HãSRUD 
 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD0LUND1HãSRUD 
 $OH[HMD'XFKRĖD 
 Aurela Stodolu 
 +ROOlQGHURYD 
 -iQD/D]RUtND 
 .X.UiĐRYHMKRUH 
 MichaOD%RViND 
 0LUND1HãSRUD 
 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40A, 40B, 40C 
 âWHIDQD1iKDONX 
 Strana: 3 
 2NUVRNþ 2EFKRGQiDNDGpPLD9ROJRJUDGVNi 
 9ROJRJUDGVNi 
 1, 3, 5, 9A, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
 2NUVRNþ 6~NURPQi]iNODGQiãNROD'6$0XNDþHYVNi 
 1iPHVWLH.UiĐRYQHMSRNRMD 
 9ROJRJUDGVNi 
 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 90, 92, 94 
 2NUVRNþ 6WUHGQiRGERUQiãNRODWHFKQLFNi9ROJRJUDGVNi 
 -iQD%pUHãD 
 -iQD1RYiND 
 /HYRþVNi 
 116, 116B, 116C, 118, 118A, 120, 122, 122A, 124, 124B, 126, 126A, 128, 130, 130A, 130B, 130C, 
 132, 132A, 134, 134B, 136, 138, 140, 142, 144A, 144B, 148, 148A, 150, 152, 154 
 1D5~UNDFK 
 3RG5~UNDPL 
 3|VFhlova 
 7DUMiQ\LKR 
 7HKHOQi 
 9ROJRJUDGVNi 
 2, 4 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD2GERUiUVND 
 ÈWULRYi 
 0DUNDýXOHQD 
 2GERUiUVND 
 6WDUp]iKUDG\ 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD2GERUiUVND 
 Cemjata 
 ýHUHãĖRYi 
 -DEORĖRYi 
 -D]YHþLD 
 Jelenia 
 .YDãQiYRGD 
 /tã?LD 
 Medvedia 
 2NWyEURYi 
 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 
 2UWiã 
 6NURPQi 
 6UQþLD 
 9OþLD 
 =DEtMDQi 
 Strana: 4 
 2NUVRNþ ABC - &HQWUXPYRĐQpKRþDVX2NWyEURYi 
 ýHVNRVORYHQVNHMDUPiG\ 
 )UDĖD.UiĐD 
 1iEUHåQi 
 1iPHVWLHPOiGHåH 
 2NWyEURYi 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
 30A, 30B, 31, 31A, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD?HVNRVORYHQVNHMDUPiG\ 
 ,ULVRYi 
 Obrancov mieru 
 Rombauerova 
 Vydumanec 
 =DMDþLD 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNRODýHVNRVORYHQVNHMDUPiG\ 
 /HYRþVNi 
 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 
 101, 103, 105, 107, 109, 115, 125, 127, 135A, 141, 143, 145, 145A, 149 
 2NUVRNþ 6WUHGQiRGERUQiãNRODOHVQtFND.ROOiURYD 
 MDQXiUD 
 Bachingerovka 
 %RWDQLFNi 
 Engelsova 
 )XþtNRYD 
 *RUNpKR 
 .ROOiURYD 
 0DW~ãD7UHQþLDQVNHKR 
 0RMPtURYD 
 PHWĘILKR 
 6i]DYVNpKR 
 2NUVRNþ 6~NURPQiVWUHGQiRGERUQiãNRODKRWHOLHUVWYDDJDVWURQyPLH0ODGRVĢ 
 3RG.DOYiULRX 
 Borkut 
 %XOKDUVNi 
 '~KRYi 
 +RUiUVND 
 -iQD3DYOD,, 
 .X%UH]LQiP 
 Ku Kyslej vode 
 0DONRYVNi 
 Matky Terezy 
 3RG.DOYiULRX 
 Pod Kamennou EDĖRX 
 Strana: 5 
 3RG:LOHFK{UNRX 
 3RĐRYQtFND 
 3UDåVNi 
 6DGRYQtFND 
 6OiYLþLD 
 6~ĐRYVNi 
 âSRUWRYi 
 7HUFKRYVNi 
 7XULVWLFNi 
 =D.DOYiULRX 
 =LPQêSRWRN 
 2NUVRNþ 7HFKQLFNpVOXåE\PHVWD3UHãRYDV%DMNDOVNi 
 %HQGtNRYD 
 %URVN\ĖRYi 
 '~EUDYVNi 
 -iQRãtNRYD 
 NemþtNRYD 
 3RGNRPtQRP 
 6DELQRYVNi 
 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 149, 151, 153, 155, 155A, 157, 159, 161, 163 
 6HYHUQi 
 Spannerovej 
 âLGORYHF 
 âLGORYVNi 
 2NUVRNþ =DULDGHQLHâLGORYþDQND.2NUXKOLDNX 
 %UH]RYi 
 %XNRYi 
 +UDERYi 
 JahRGRYi 
 -DYRULQVNi 
 K Okruhliaku 
 /HVQi 
 /LHVNRYi 
 0DOLQRYi 
 2UJRYiQRYi 
 Pod dubom 
 Pod Vinicami 
 3XVWiGROLQD 
 6OQHþQi 
 6WDYEiUVND 
 9HWHUQi 
 Strana: 6 
 2NUVRNþ .DWROtFNDVSRMHQiãNRODVY0LNXOiãD'XNOLDQVND 
 .RWUiGRYD 
 0XUiUVND 
 6DELQRYVNi 
 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32A, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49 
 ÒGHQiUVND 
 9HVHOi 
 2NUVRNþ 6WUHGQiSULHP\VHOQiãNRODVWURMQtFND'XNOLDQVND 
 Duklianska 
 *HUODFKRYVNi 
 +RUVNi 
 K Surdoku 
 .~W\ 
 .YHWQi 
 Pod Skalkou 
 Pri kostole 
 5DþLD 
 RiHþQD 
 5XåRYi 
 5\EQtþN\ 
 Surdok 
 7DWUDQVNi 
 =iKUDGQtFND 
 2NUVRNþ 6WUHGQiSULHP\VHOQiãNRODVWURMQtFND'XNOLDQVND 
 K Starej tehelni 
 6DELQRYVNi 
 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 
 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60A, 61, 62, 62A, 63, 64, 65, 66, 67, 68B, 70, 71, 72, 72A, 73, 74, 75, 76, 
 77, 78, 78A, 78B, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96A, 97, 98, 99, 100, 
 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114A, 115, 117, 119, 121, 121A, 123, 125, 
 125A, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145 
 2NUVRNþ *\PQi]LXP-iQD$GDPD5D\PDQD0XGURĖRYD 
 %M|UQVRQRYD 
 ýDSDMHYRYD 
 -iQD%RWWX 
 -DQRXãNRYD 
 /HYRþVNi 
 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20B, 22, 24, 26, 28, 30 
 /LSRYi 
 0XGURĖRYD 
 1DUFLVRYi 
 Strana: 7 
 2NUVRNþ *\PQi]LXP-iQD$GDPD5D\PDQD0XGURĖRYD 
 BezUXþRYD 
 -D]GHFNi 
 -HVHQVNpKR 
 .RPHQVNpKR 
 .UtåQD 
 /HWQi 
 0DMDNRYVNpKR 
 0LþXULQRYD 
 0O\QVNi 
 3ODYiUHQVNi 
 Wolkerova 
 =iSDGQi 
 2NUVRNþ 5HãWDXUiFLD,ãĐD)LQWLFNi 
 Belianska 
 Bociania 
 'UXåVWHYQi 
 )LQWLFNi 
 Garbiarska 
 +UDQLþQi 
 +UQþLDUVND 
 -DUQi 
 K SUDPHĖX 
 Kopaniny 
 .XY\NOiGNH 
 /~þQD 
 1RYi 
 3RWRþQi 
 Pri ihrisku 
 5H]EiUVND 
 5\EiUVND 
 6WURMQtFND 
 7RSRĐRYi 
 7UQNRYi 
 9þHOiUVND 
 9RGQi 
 =DWUDĢRX 
 äHOH]QLþQi 
 2NUVRNþ =GUDYRWQpVWUHGLVNR+DEXUVNi 
 $JiWRYi 
 %RURYLFRYi 
 *DãWDQRYi 
 *HQSON-iQD$PEUX?D 
 +DEXUVNi 
 Herlianska 
 Strana: 8 
 -HGĐRYi 
 -XåQi 
 /LPERYi 
 ďXERWLFNi 
 0DWHMD+XĐX 
 0DWHMD0XUJDãD 
 Na Rovni 
 1D7DEOiFK 
 3DåLFD 
 3RĐQi 
 3ULHP\VHOQi 
 6ODQVNi 
 6WUiåQLFNi 
 âHEDVWRYVNi 
 âNROVNi 
 9UDQRYVNi 
 2NUVRNþ âWXGHQWVNêGRPRYDMHGiOHĖ38QRYHPEUD 13 
 17. novembra 
 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16A, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 
 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 84A, 
 84B, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 124, 126, 
 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142 
 Francisciho 
 =iERUVNpKR 
 äHOH]QLþLDUVND 
 2NUVRNþ âWXGHQWVNêGRPRYDMHGiOHĖ38QRYHPEUD 
 17. novembra 
 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 
 184, 186, 188, 190, 192, 194 
 'XFKQRYLþRYRQiPHVWLH 
 0HG]LQiURGQpKRGD?LHQ 
 3URWLIDãLVWLFNêFKERMRYQtNRY 
 Sedliackeho povstania 
 7DUDVDâHYþHQND 
 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 
 26A, 28, 30, 32, 34 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD.~SHĐQi 
 bez ulice 
 %LVNXSD*RMGLþD 
 +ODYQi 
 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26A, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34A, 34B, 36, 37, 
 39, 40, 42, 44, 45, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 71, 73, 74 
 Hviezdoslavova 
 -DQND%RURGiþD 
 -DUNRYi 
 Strana: 9 
 .~SHĐQi 
 3DUWL]iQVND 
 3DYORYLþRYRQiPHVWLH 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
 7NiþVND 
 Weberova 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD.~SHĐQi 
 %DãWRYi 
 âWHIiQLNRYD 
 7DUDVDâHYþHQND 
 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46 
 =iSRWRFNpKR 
 2NUVRNþ 6WUHGQiSULHP\VHOQiãNRODHOHNWURWHFKQLFNi3O]HQVNi 
 %XGRYDWHĐVNi 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 
 1iPHVWLHPiMD 
 3DYORYLþRYRQiPHVWLH 
 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
 2NUVRNþ 6WUHGQiSULHP\VHOQiãNRODHOHNWURWHFKQLFNi3O]HQVNi 
 %XGRYDWHĐVNi 
 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 44A, 44B, 
 44C, 44D, 44E, 44F, 46, 57, 59A, 63, 63B, 75 
 -LOHPQLFNpKR 
 .RãLFNi 
 8, 10, 12, 14, 16 
 .XâNiUH 
 Maybaumova 
 5DGOLQVNpKR 
 âNXOWpW\KR 
 âW~URYD 
 2NUVRNþ 6WUHGQiRGERUQiãNRODJDVWURQyPLHDVOXåLHE6tGOLVNRGXNOLDQVN\FK 
 hrdinov 3 
 )ORULiQRYD 
 +ODYQi 
 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 107A, 
 109, 110, 111, 113, 115, 118, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 132A, 136, 137, 138, 
 140, 142A, 144, 146 
 .RYiþVND 
 .X.XPãWX 
 /HYRþVNi 
 5, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 
 1iPHVWie mieru 
 2NUXåQi 
 Strana: 10 
 6XFKRPO\QVNi 
 âDULãVNi 
 8UEiQNRYD 
 =iKUDGQi 
 2NUVRNþ 6WUHGQiRGERUQiãNRODJDVWURQyPLHDVOXåLHE6tGOLVNRGXNOLDQVN\FK 
 hrdinov 3 
 3RåLDUQLFNi 
 Pri Toryse 
 5HPVFKHLGVNi 
 6tGOLVNRGXNOLDQVN\FKKUGLQRY 
 2NUVRNþ 6SRMHQiãNROD7?HY?HQNDVY\X?RYDFtPMD]\NRPXNUDMLQVN?P 
 6OiGNRYLþRYD 
 Dilongova 
 Hviezdna 
 .PHĢRYRVWURPRUDGLH 
 .UiWND 
 Moyzesova 
 1iPHVWLH1iURGQpKRSRYVWDQLD 
 3XãNLQRYD 
 Rumanova 
 6OiGNRYLþRYD 
 âDIiULNRYD 
 9RGiUHQVNi 
 2NUVRNþ 6WUHGQiSULHP\VHOQiãNRODVWDYHEQi3O]HQVNi 
 Bayerova 
 Burianova 
 )UDQWLãNiQVNHQiPHVWLH 
 *UHãRYD 
 +RGåRYD 
 Hurbanistov 
 -iQD+ROOpKR 
 Metodova 
 6YlWRSOXNRYD 
 âSLWiOVND 
 9DMDQVNpKR 
 2NUVRNþ 6WUHGQiSULHP\VHOQiãNRODVWDYHEQi3O]HQVNi 
 'RVWRMHYVNpKR 
 .DPILWHiWUX 
 KonãWDQWtQRYD 
 .SW1iOHSNX 
 .X]PiQ\KR 
 /HVtNGHORVWUHOFRY 
 Masarykova 
 1iPHVWLHOHJLRQiURY 
 Strana: 11 
 3O]HQVNi 
 3RG7iERURP 
 1, 1A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
 30, 33 
 Raymanova 
 5XVtQVND 
 SlovenVNi 
 9êFKRGQi 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD9DåHFNi 
 Royova 
 9DåHFNi 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD9DåHFNi 
 .DPHQFRYi 
 âYiEVND 
 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD9DåHFNi 
 /RPQLFNi 
 3HNQi 
 2NUVRNþ 50 =iNODGQiãNROD9DåHFNi 
 âYiEVND 
 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 86, 93, 95, 97, 99, 101, 
 103, 105, 107, 108 
 2NUVRNþ .XOW~UQHVWUHGLVNR3.2âYiE\âYiEVND 
 Chalupkova 
 -HOãRYi 
 -HVHQQi 
 KRãLFNi 
 5, 7, 22, 24 
 Petrovianska 
 âYiEVND 
 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 
 2NUVRNþ .XOW~UQHVWUHGLVNR3.2âYiE\âYiEVND 
 -DQiþNRYD 
 -LUiVNRYD 
 Pionierska 
 6RĐDQNRYi 
 6RĐQi 
 6XFKRĖRYD 
 âYiEVND 
 1, 2, 3, 4, 4A, 12, 22 
 Urxova 
 Strana: 12 
 2NUVRNþ .XOW~UQ\GRP 3.26ROLYDU6ROLYDUVNi 
 %DQtFND 
 %RåHQ\1ČPFRYHM 
 ýLSNiUVND 
 'OKi 
 *iSĐRYi 
 &KPHĐRYi 
 Kutuzovova 
 /LGLFNi 
 1iPHVWLHRVORERGLWHĐRY 
 3DGOêFKKUGLQRY 
 Pod Debrami 
 3RG7XUĖRX 
 Pri Delni 
 Pri hati 
 6RĐQREDQVNi 
 TRNDMtFND 
 9DONRYVNi 
 =ERURYVNi 
 =ODWREDQVNi 
 2NUVRNþ &LUNHYQi]iNODGQiãNRODVPDWHUVNRXãNRORXVY*RUD]GD6ROLYDUVNi 
 49 
 %RK~ĖRYD 
 .\VXFNi 
 Na brehu 
 2QGDYVNi 
 2SDYVNi 
 3DODFNpKR 
 3RG+UiGNRP 
 6DGRYi 
 Suvorovova 
 âtSNRYi 
 7DMRYVNpKR 
 Ò]ND 
 OkrsRNþ =iNODGQiãNROD/HVQtFND 
 /1RYRPHVNpKR 
 1, 1A, 5, 7, 9, 11 
 ď3RGMDYRULQVNHM 
 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 
 /HVQtFND 
 Pri mlyne 
 6ROLYDUVNi 
 =LPQi 
 7A 
 Strana: 13 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD/HVQtFND 
 Arm. gen. Svobodu 
 1, 1A, 1B, 3 
 %HQF~URYD 
 ýDMNRYVNpKR 
 .VWXGQLþNH 
 Kraskova 
 .XNXþtQRYD 
 Na vyhliadke 
 2NUDMRYi 
 3DOiULNRYD 
 3ULPDMiNX 
 Smetanova 
 2NUVRNþ 6SRMHQiãNRODď3RGMDYRULQVNHM 
 Arm. gen. Svobodu 
 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 
 ď3RGMDYRULQVNHM 
 23 
 2NUVRNþ 6SRMHQiãNRODď3RGMDYRULQVNHM 
 Pavla Horova 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD0iMRYpQiPHVWLH 
 $OH[DQGUD0DWXãNX 
 Martina Benku 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD0iMRYp QiPHVWLH 
 'DUJRYVNi 
 0iMRYpQiPHVWLH 
 6PUHNRYi 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD0iMRYpQiPHVWLH 
 %UDWLVODYVNi 
 /1RYRPHVNpKR 
 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24 
 =HPSOtQVND 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD0iMRYpQiPHVWLH 
 Kozmonautov 
 2UDYVNi 
 PRSUDGVNi 
 =LPQi 
 1, 2, 3, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23 
 Strana: 14 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD0iMRYpQiPHVWLH 
 )HGHUiWRY 
 2NUVRNþ *\PQi]LXPEO3DYOD3HWUD*RMGLþD%HUQROiNRYD 
 'XERYi 
 1, 2, 3, 4, 5 
 Vansovej 
 2NUVRNþ *\PQi]LXPEO3DYOD3HWUD*RMGL?D%HUQROiNRYD 
 %HUQROiNRYD 
 K potoku 
 2UHFKRYi 
 6HNþRYVNi 
 1, 1A, 5, 7, 11, 23A 
 2NUVRNþ *\PQi]LXPEO3DYOD3HWUD*RMGLþD%HUQROiNRYD 
 -XVWLþQi 
 âROWpVRYHM 
 2NUVRNþ *\PQi]LXPEO3DYOD3HWUD*RMGLþD%HUQROiNRva 21 
 'XERYi 
 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 
 9LãĖRYi 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNRODâUREiURYD 
 -XUNRYLþRYD 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNRODâUREiURYD 
 .HUDWVLQVNpQiPHVWLH 
 âUREiURYD 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNRODâUREiURYD 
 .DUSDWVNi 
 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
 1iPHVWLH.ULVWD.UiĐD 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNRODâUREiURYD 
 ýHUJRYVNi 
 2NUVRNþ .XOW~UQHVWUHGLVNR3.26HNþRY([QiURYD$ 
 ĆXPELHUVND 
 1, 2, 3, 4, 5 
 ([QiURYD 
 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 36B 
 3RG7iERURP 
 31, 35, 39, 41 
 Strana: 15 
 2NUVRNþ .XOW~UQHVWUHGLVNR3.26HNþRY([QiURYD$ 
 ([QiURYD 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 
 .DUSDWVNi 
 1, 2, 3 
 0DJXUVNi 
 1, 3, 5 
 Okrsok þ =iNODGQiãNROD6LEtUVND 
 ĆXPELHUVND 
 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 
 -DQWiURYi 
 1, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD6LEtUVND 
 ĆXPELHUVND 
 7, 9, 11, 13, 15 
 0DJXUVNi 
 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD6LEtUVND 
 ĆXPELHUVND 
 30, 32, 34, 36, 40 
 3RGâDOJRYtNRP 
 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
 6LEtUVND 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 OkrsoNþ =iNODGQiãNROD6LEtUVND 
 6LEtUVND 
 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 
 2NUVRNþ =iNODGQiãNROD6LEtUVND 
 6LEtUVND 
 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 
 9LKRUODWVNi 
 19, 20, 21, 22, 23 
 2NUVRNþ =iNODGQi?NROD6LEtUVND 
 9LKRUODWVNi 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
 2NUVRNþ âSRUWRYêDUHiO8.RPLĖiUD6HNþRYVNi 
 $VWURYi 
 %DåDQWLD 
 Drozdia 
 Holubia 
 Strana: 16 
 
 Hruny 
 -DQWiURYi 
 11 
 Jastrabia 
 .DPHQQi 
 Labutia 
 /DVWRYLþLD 
 /HYDQGXĐRYi 
 0lWRYi 
 0HGRYi 
 0XãNiWRYi 
 1HYlG]RYi 
 Orlia 
 3iYLD 
 3RGâDOJRYtNRP 
 1A 
 3~SDYRYi 
 6HNþRYVNi 
 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14A, 14B, 14C, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 40A, 43, 44, 45, 45A, 46, 47, 48, 49, 50, 50A, 51, 53, 55, 55A, 57, 
 59, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81A, 83, 85, 87A, 89, 97, 99 
 Sokolia 
 Sovia 
 âDOYLRYi 
 7HULDNRYVNi 
 7LFKi 
 7XOLSiQRYi             
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)