Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: STAVTRADE ACTIVE s.r.o., Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 84, 080 01 Prešov, MAYSTER CENTRUM SK, s. r. o. Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00416351/2019 
Dátum: 08.02.2019 
DANOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná 
vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: STAVTRADE ACTIVE s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Volgogradská 84, 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 102151495/2018 zo dňa 05.11.2018 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov. 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
102151495/2018 zo dňa 05.11.2018 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 
dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov. V kancelárii č. 514 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto 
lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
............. ~.<':--:.~.~~-~~-~~-.-.~--~.' ........... . 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: 100544333/2019 
Dátum: 01.03.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MA YSTER CENTRUM SK, s. r. o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Bardejovská 2, 080 06 Prešov 
Písomnosť č. 100287684/2019 zo dňa 23.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100287684/2019 zo dňa 23.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/:7 //' 
•••••• o ••••• f-::-:. :.. o.: ••••• o o •••••• o ••••• o o. o. o o •••• o 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)