Oznámenie o doručení písomnosti: Petrovi Virágovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

13.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor vnútornej správy Oddelenie klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo Vybavuje l linka 
Karol Malinovský 
051/3100120 Oznámenie o doručení písomnosti 
Prešov 
13.3.2019 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR 
č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Petrovi Virágovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
-l 
Mgr. Ľud~i:~H:~/ 
vedúca oddelenia 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
.to 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)