Oznámenie o začatí územného konania o využití územia pre inžiniersku stavbu: "Úprava plôch ul. Federátov 8- 16,ul. Smreková 8 s prepojením na ul. Višňovú".

Oznámenie o začatí územného konania

15.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Obec Ľubotice 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ Prešov, Hlavná ul. č. 73 
Číslo: SÚ-S/2545/2017-Fa 
Vybavuje: Ing. Frankova M. 
e-mail : maria.frankova@presov.sk 
li 05113100535 
'l 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 12.03.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia pre inžiniersku stavbu : 
"Úprava plôch ul. Federátov 8-16,ul. Smreková 8 s prepojením na ul. 
Višňovú". 
V súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský úrad v Prešove odbor štátnej stavebnej 
správy dil.a 13.1.20 ll pod číslom 2011-491100-2 určil Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný 
úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch ktorých je Mesto 
Prešov stavebným úradom a zároveú stavebníkom. 
Dňa 13.04.2017 podalo Mesto Prešov v 
zastúpení MsÚ Prešov-Odbor strategického 
rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti so sídlom na Ul. Hlavná 73, Prešov na stavebný 
úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu: 
"Úprava plôch ul. Federátov 8 -16, ul. Smreková 8 s prepojením na ul. Višňovú" , na 
pozemku parc. č. KN C 14424, KN C 1455111, KN C 14528, KN C 14516, KN C 1455113 
katastrálne územie 
Prešov. 
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie o využití územia. 
Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 5011976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení 
jeho zmien a doplnkov 
podľa § 26 ods. l zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej 
v texte len "správny poriadok") a v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona, 
oznamuje všetkým známym 
účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie územného 
konania o využití územia pre inžiniersku stavbu verejnou vyhláškou a 
súčasne nariaďuje na 
prerokovanie návrhu ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 
17.04.2018 o 10.00 hod. 
so stretnutím na Ms Ú Prešov -zasadačka, 2. NP, miestnost' č. 217 (vstup do budovy 
z Ul. 
.Jarková č. 26). 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o využití územia pre inžiniersku stavbu je 
možné nahliadnut' pred stanoveným termínom ústneho jednania na MsÚ v Prešove, 
stavebnom úrade, .Jarkovej 26, Prešov, 2. poschodie, kancelária č. 302, na základe 
vopred dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej 
stavby je potrebné sa vopred telefonicky 
objednať na tel. číslo 051/3100 535. 
Tým bude umožnené v súlade § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
Podľa § 36 ods. l stavebného zákona môžu účastníci územného konania svoje námietky a 
pripomienky k návrhu 
uplatniť najneskoršie do termínu ústneho pojednávania, ináč sa k nim 
neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je 
potrebné stavebnému úradu preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom 
vyhláseným do zápisnice. 
Stavebný úrad 
zároveľ1 upozorľíuje, že v súlade s § 42 stavebného zákona v odvolacom 
konaní 
sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupúovom 
konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Na námietky uplatnené po územnom 
konaní stavebný úrad neprihliadne. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje 
pripomienky a námietky 
účastníci územného konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov 
potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je povinný požiadať stavebný úrad o 
primerané predÍženie lehoty. 
Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného 
konania neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad 
bude 
mať za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia pre 
inžiniersku stavbu, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní a 
podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona po dobu 15 dní na 
úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov 
www.presov.sk. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania o 
využití územia. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo 
ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
. . \tvl 
' 
Ing. J oief Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Na vedomie: 
l. Navrhovateľ: MsÚ Prešov-Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti, 
Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 
2. MsÚ Prešov-OHAM, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 
3. MsÚ Prešov-OSMM, oddelenie mestského majetku, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 
4. MsÚ Prešov-ODažP, oddelenie DaŽP, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 
5. MsÚ Prešov-OO, oddelenie komunálnych služieb, Hlavná ul. Č. 73, 080 Ol 
6. VVS, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
7. VSD, a.s., Mlynská 31,042 91 Košice 
8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
9. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 Ol Prešov 
l O. IL Prešov, s.r.o. Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
ll. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
12. Orange Slovensko, a. s., Hutnícka l, 040 O l Košice 
13. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
14. UPC BROADBAND Slovakia, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
15. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
16. Spravbytkomfort, a. s., Volgogradská 88, 080 O l Prešov 
17. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
18. SaZÚPC, spol. s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
19. Projektant stavby: Ingres s.r.o., Železničiarska 34, 080 05 Prešov 
20. Okresný 
úrad Prešov-odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, Prešov 
21. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnícka l, 080 Ol 
22. Obec Ľubotice vz. starostom-pre spis 
CO : Mesto Prešov-stavebný úrad 
Ú radný záznam : 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia 
pre inžiniersku stavbu: "Úprava plôch ul. Federátov 8-16, ul. Smreková 8 s prepojením 
na ul. Višňovú" , bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia 
pre inžiniersku stavbu: "Úprava plôch ul. Federátov 8-16, ul. Smreková 8 s prepojením 
na ul. Višňovú", bola zvesená z úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradov záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o využití územia 
pre inžiniersku stavbu: "Úprava plôch ul. Federátov 8-16, ul. Smreková 8 s prepojením 
na ul. Višňovú", bola vyvesená na úradnej tabuli Obce Ľubotice 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného lmnania o využití územia 
pre inžiniersku stavbu: "Úprava plôch ul. Federátov 8-16, ul. Smreková 8 s prepojením 
na ul. Višňovú", bola zvesená z úradnej tabuli Obce Ľubotice 
dňa .................................................... . 
•. :·;, ,,, oo,~:',,_·,';~,: h\ 
•••••••• o o o ••• o o •••••••• o o ••• -. ,1: •••••••••••• ! ........ , .-.... o 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)