Oznámenie o vyhlásení výberového konania: Výkonný riaditeľ spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o. spojenej s funkciou konateľa spoločnosti - opakované.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

14.03.2019 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

         
 
 
 
MESTO PREŠOV 
 
vyhlasuje výberové konanie 
 
na obsadenie miesta 
 
výkonného ULDGLWHĐa VSRORþQRVWL35(â295($/VUR spojenej 
s IXQNFLRXNRQDWHĐDVSRORþQRVWL 
 
u zakladaWHĐD 
 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 
1.
 .YDOLILNDþQpSUHGSRNODG\
 x vysokoškolVNpY]GHODQLHGUXKpKRVWXSĖD 
 
2.
 Iné požiadavky: 
x PLQLPiOQHURNRYSUD[HSRXNRQþHQtY\VRNRãNROVNpKRY]GHODQLD, 
x minimálne 3 roky praxe v riadení, 
x Y\QLNDM~FHRUJDQL]DþQpD NRPXQLNDþQpVFKRSQRVWLVDPRVWDWQRVĢ]RGSRYHGQRVĢ
UR]KRGQRVĢ VFKRSQRVĢ SUDFRYDĢ Y
 ]iĢDåRYêFK VLWXiFLiFK þDVRYi IOH[LELOLWD
a orientácia na ciele, 
x EH]~KRQQRVĢ, 
x VS{VRELORVĢQDSUiYQH~NRQ\Y plnom rozsahu, 
x ]GUDYRWQiVS{VRELORVĢ, 
x ]QDORVĢOHJLVODWtY\Y oblasti prenájmu majetku, a to najmä s dôrazom na zákon 
þ=R nájme a podnájme nebytových priestorov, 
x ]QDORVĢOHJLVODWtY\Y oblasti pracovného práva s G{UD]RPQD]iNRQþ
Z.z. Zákonník práce v
 znení neskorších predpisov a ]iNRQ þ =]
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
x ]QDORVĢD orientácia v oblasti legislatívy s dôrazom na Obchodný zákonník a 
2EþLDQVNy zákonník, 
x ovládanie práce s PC (Microsoft Office), 
x StVRPQHSUHGORåLĢ Koncepciu rozvoja REFKRGQHMVSRORþQRVWLPREŠOV REAL, 
s.r.o. so zameraním na správu majetku vo vlastníctve mesta Prešov, najmä: 
      
a) ]HIHNWtYQHQLHþLQQRVWtVSUiY\E\WRYêFKD nebytových priestorov vo 
        
vlastníctve mesta Prešov s návrhom postupov a þDVRYêP 
        
harmonogramom na najbližšie 2 roky, 
      
b) zámery a návrhy na správu parkovísk, prevádzkovanie letného areálu 
        
'HOĖDD Vodárenskej veže a na správu priemyselného parku PPZ 
        
Záborské.        Informácie o þLQQRVWLVSRORþQRVWLMHPRåQp]tVNDĢQDLQWHUQHWRYHMVWUiQNHVSRORþQRVWL 
           
www.presovreal.sk, zR]POXYQêFKY]ĢDKRY uzatvorených PHG]LVSRORþ
QRVĢRXD mestom Prešov 
          (prílohy výberového konania).  
3.
 Zoznam požadovaných dokladov: 
x úradne oVYHGþHQi fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (pri 
vzdelaní získanom v ]DKUDQLþt GRORåLĢdoklad o vzdelaní na výkon povolania 
v V~ODGH VR ]iNRQRP þ =] R uznávaní dokladov o vzdelaní 
a o uznávaní odborných kvalifikácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
príp. stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznaní 
dokladu o vzdelaní pre výkon povolania, vydané pred 1.1.2016) 
x þHVWQpY\KOiVHQLHREH]~KRQQRVWL 
x þHVWQpvyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 
x þHVWQpY\KOiVHQLHR zdravotnej spôsobilosti na výkon vedúceho zamestnanca 
x profesijný životopis v štruktúrovanej forme 
x Koncepcia rozvoja REFKRGQHMVSRORþQRVWLPREŠOV REAL, s.r.o. 
x
 s~KODV XFKiG]DþDso spracúvaním SRVN\WQXWêFK RVREQêFK ~GDMRY QD ~þHO 
YêEHURYpKRNRQDQLDSRGĐD]iNRQDþ18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
 
 
Výberové konDQLHVDXVNXWRþQtGĖD 
 
02.04.2019 o 09.00 hod. 
na Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, 
 ,SRVFKRGLHYĐDYRSULMtPDFLDVLHĖ. 
 
UPOZORNENIE: 
8FKiG]DþRPQHEXGH]DVODQiSR]YiQNDQDYêEHURYpNRQDQLHSUHWRMHSRWUHEQpDE\VDY GHĖ
XVNXWRþQHQLDYêEHURYpKRNRQania dostavili na Mestský úrad v Prešove. 
ÒþDVĢ QD YêEHURYRP NRQDQt EXGH XPRåQHQi YãHWNêP XFKiG]DþRP NWRUt VSOQLD Y\KOiVHQp
podmienky výberového konania. 
 
VêEHURYpNRQDQLHEXGHSR]RVWiYDĢ] WêFKWRþDVWt 
 
1. Písomná forma (odborný test a posúdenie predpokladov pre výkon 
  
SUDFRYQHMþLQQRVWLYHG~FHKR]DPHVWQDQFD 
2. 3RKRYRUSRGPLHQNRX~þDVWLQDSRKRYRUHMHDVSRĖ~VSHãQRVĢ 
  
XFKiG]DþDY odbornom teste). 
 
äLDGRVĢ R ~þDVĢ QDvýberovom konaní VSROX V SRåDGRYDQêPL GRNODGPL MH SRWUHEQp SRGDĢ
v zaleSHQHM REiONH R]QDþHQHM KHVORP
 "VÝBEROVÉ KONANIE - 9é.211é 5,$',7(ď
2%&+2'1(- 632/2ý1267I PREŠOV REAL, S.R.O. " v lehote do 01.04.2019 
(pondelok) do 12.00 hod. na adresu: Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, 
primátorka mesta
, Hlavná 73, 080 01 Prešov. 
Na oneskorene podané žiadosti o ~þDVĢQDvýberovom konaní VDQHEXGHSULKOLDGDĢ. 
POZNÁMKA
: 
Nejedná sa o
 výberové konanie v ]P\VOH†]iNRQDþ=]R výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
Výsledok výberového konania má odpor~þDFt FKDUDNWHU. O vymenovaní NRQDWHĐD REFKRGQHM
VSRORþQRVWLPREŠOV REAL, s.r.o. UR]KRGQH 0HVWVNp ]DVWXSLWHĐVWYRmesta Prešov na návrh 
primátorky mesta Prešov v V~ODGHV†RGVStVPO]iNRQDþ=ER obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
Predpokladaná základná mzda YêNRQQpKR ULDGLWHĐD REFKRGQHM VSRORþQRVWLod 1 800,- € do 
2 200,- €. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)