Výzva na prevzatie písomnosti: Adresát písomnosti: Štefan Balog, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

14.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Doručenie verejnou vyhláškou 
podľa § 26, ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskor·ších predpisov 
~ MESTO PREŠOV 
~ Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 01 Prešov 
OSS/25008/1685/2019/Šu 
V Prešove dňa 11.03.2019 
Verejná vyhláška 
o výzve na prevzatie písomnosti 
Adresát písomnosti: Štefan Balog, Prešov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto 
oznámenia na Mestskom úrade v 
Prešove, Jarková 24, v Kancelárii sociálneho poradenstva, 
č. dv. 111. 
d/Í·---l 
PhDr. Mária Hunleníková, PhD. 
vedúca odboru sociálnych služieb 
Toto doručenie verejnou vyhláškou musí byt' vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta 
a zverejnené 
na internetovej stránke mesta Prešov v rubrike "Eiektronicl\:á úradná tabuľa". 
Posledný deň stanovenej lehoty je dňom doručenia. 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)