Oznámenie o vydaní zmeny územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby: Bardejovská ul. - dopravné pripojenie investície II - verejnoprospešná stavba.

Oznámenie o vydaní zmeny územného rozhodnutia

14.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
14. 03. zn 
Vyvesené dňa _________ _ 
Zvesené dňa---------~ 
080 Ol Prešov 
Spis. 
č. SÚ/1395/23009/2019-Kt V Prešove dňa: 05.03.2019 
Verejná 
vyhláška, ktorou sa oznamuje 
vydanie zmeny územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby 
Navrhovatelia: 
Obec Ľubotice zastúpená starostom obce 
a 
spoločnosť CONCEPTl, s.r.o., Barde.iovská 3, 080 06 Ľubotice 
(ďalej len navrhovatelia) podali dňa 09.01.2019 návrh na vydanie zmeny územného 
rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej 
stavby: Bardejovská ul. 
-
dopravné pripojenie investície II 
-
vere.inoprospešná stavba 
na pozemkoch parc. 
č. KN-C 20796, KN-C 20798, KN-C 2639, KN-C 2641, KN-C 2642 
KN-C 2643/1, KN-C 2643/2, KN-C 2643/3, KN-E 891/3 
v kat. úz. 
Ľubotice 
Ku pozemkom parc. č. KN-C 2639, KN-C 2641 kat. úz. Ľubotice majú podielový 
vlastnícky 
vzťah fyzické osoby zapísané na Výpise z LV č. 2530. 
K pozemku parc. č. KN-C 2643/2 kat. úz. Ľubotice majú podielový vlastnícky vzťah 
fyzické osoby zapísané na Výpise z L V č. 2796. 
K pozemku parc. 
č. KN-C 2643/3 kat. úz. Ľubotice majú podielový vlastnícky vzťah 
fyzické osoby zapísané na Výpise z LV č. 2518. 
Ku pozemkom parc. č. KN-C 2642, KN-C 2643/1 kat. úz. Ľubotice majú podielový 
vlastnícky 
vzťah fyzické osoby zapísané na Výpise z LV č. 3215. 
Ku pozemkom parc. č. KN-C 20796, KN-C 20798 kat. úz. Ľubotice má vlastnícky 
vzťah Obec Ľubotice, Čsl. letcov 2, Ľubotice, PSČ 080 O l, SR -Výpis z L V č. 1132. 
Ku pozemkom parc. č. KN-E 891/3 kat. úz. Ľubotice má vlastnícky vzťah Slovenská 
republika, v správe Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 
36, 817 15 Bratislava ll -
Výpis z LV č. 1380. 
Investor stavby je povinný po správoplatnení uvedeného rozhodnutia 
majetkoprávne vysporiadať pozemky, na ktorých bola stavba týmto rozhodnutím 
umiestnená, t.j. 
ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným 
pozemkom vlastnícke alebo iné 
právo podľa § 139 odst. l zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných 
noviel. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 zák. č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný 
zákon), posúdil predložený návrh 
podľa§ 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto 
posúdenia vydáva 
podľa§ 39 a§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Bardejovská 
ul. -dopravné pripojenie investície II -verejnoprospešná stavba" 
Stavba: "Bardejovská ul. -dopravné pripojenie investície II -verejnoprospešná 
stavba" bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo KN-C 20796, KN-C 20798, KN-C 
2639, KN-C 2641, KN-C 2642 KN-C 2643/1, KN-C 2643/2, KN-C 2643/3, KN-E 
89113 
katastrálne územie Ľubotice, bude umiestnená tak, ako je zakreslené v situácii, ktorú 
vypracovala 
spoločnosť TRISTÁN studio, s.r.o. Vyšná Šebastová 138, 080 06 Prešov Ing. 
arch. Marián 
Ferjo-autorizovaný architekt, na podklade z kópie katastrálnej mapy. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Podľa platného Územného plánu Obce Ľubotice je stavba umiestnená na pozemkoch 
parcelné 
číslo KN-C 20796, KN-C 20798, KN-C 2639, KN-C 2641, KN-C 2642 KN-C 
264311, KN-C 2643/2, KN-C 2643/3, KN-E 89113 katastrálne územie Ľubotice, ktoré sú 
súčasťou plochy občianskej vybavenosti. 
2. Podľa platného Územného plánu obce Ľubotice, v znení Zmien a doplnkov 2014 
schváleného Obecným 
zastupiteľstvom v Ľuboticiach uznesením č. 3/7/2014 dňa 9.9. 
2014 sa navrhovaná stavba nachádza na ploche 
občianskej vybavenosti. Navrhovaná 
stavba 
Bardejovská ul. -dopravné pripojenie investície II -verejnoprospešná stavba 
na uvedených pozemkoch je v súlade s platným Územným plánom obce Ľubotice. 
Umiestňovaná stavba je v súlade s ÚPN Obce Ľubotice verejnoprospešnou stavbou. 
3. 
Umiestňovaná stavba sa člení na stavebné objekty: 
SO O l -Komunikácia a chodníky 
SO 02 -Dažďová kanalizácia 
SO 03 -Verejné osvetlenie 
SO 04 -Rozšírenie verejného vodovodu 
SO Ol Komunikácia a chodníky 
Kategória cesty: Trasa A -MZ 8,5/40 
Trasa B -
MO 8,0/30 
PozdÍžny sklon: min.0,50%; max.9,00%, 
Priečny sklon: Trasa A -jednostranný 2,50% , 
Trasa B -jednostranný 2,50%, 
DÍžka trasy: 
• zberná komunikácia 
• obslužná komunikácia 
• chodníky Trasa A 
-
290,000 m 
Trasa 
B-210,000 m 
cca 
350,000 m 
Smerové oblúky: Trasa A-bez smerových oblúkov, trasa je vedená v priamej, 
Trasa B -bez smerových oblúkov, trasa 
je vedená v priamej 
Celková dÍžka komunikácii 
je 500,00m. 
Smerové a výškové vedenie komunikácii je podmienené tvarom záujmového územia, 
výškovým osadením objektov obchodných centier. Navrhované komunikácie v 
maximálne možnej miere rešpektuje na 
začiatku úseku jestvujúce miestne komunikácie, 
okolitý terén a budúcu zástavbu. 
Smerovo je Trasa A a Trasa B vedená v priamej. 
Polomery križovatkových vetiev sú R=12m, R=6m a zodpovedajú predpokladanej 
skladbe dopravného prúdu v riešenom území. Na 
začiatku a konci chodníka a v miestach 
priechodov pre chodcov dôjde k bezbariérovej úprave znížením obrubníkov. 
Priečny sklon komunikácií Trasy A a Trasy B je jednostranný 2,50% smerom k cestnému 
obrubníku, kde budú uložené 
odvodňovacie vpusty. Priečny sklon chodníkov je 
jednostranný 
2,0%. 
Odvodnenie komunikácii je riešené priečnym a pozdÍžnym sklonom k obrubníkom a 
následne 
do uličných vpustí, ktoré budú zaústené do dažďovej kanalizácie. Odvodnenie 
zemnej pláne sa prevedie 3%-ným 
priečnym sklonom pomocou vrstvy so štrkodrviny do 
pozdÍžneho trativodu DN160, ktorý bude vyústený do vpustov. 
Šírka Trasy 
A, kategórie MZ 8,5/40: 
jazdný pruh 2x3,25m 6,5 m 
vodiaci prúžok 
2x0,50m 1,0 m 
bezpečnostný odstup 2x0,5m l ,O m 
Spolu: 8,5 m 
Šírka Trasy B, kategórie 
MO 8,0/30: 
jazdný pruh 2x3,00m 6,0m 
vodiaci prúžok 2x0,50m l,Om 
bezpečnostný odstup 2x0,5m l,Om 
Spolu: 8,0 
m 
Šírka chodníkov 
je od 1,50 m po 3,00 m. Medzi chodníkom a komunikáciou je pás zelene 
šírky l 
,50 m. 
Konštrukcia asfaltovej vozovky /konštrukcia č. 1/ je navrhnutá v nasledovnej skladbe: 
• asfaltový betón strednozrnný AC ll O; I 50 mm 
• spojovací postrek 0,50kg/m2 
• 
asfaltový betón hrubozrnný 
• infiltračný postrek 0,80kg/m2 
• 
cementom stmelená zmes 
• štrkodrva 
• spolu 
AC22P; I 
CSGM C8/l O 22 
šo 
70mm 
200mm 
230mm 
550mm 
Konštrukcia chodníkov pre chodcov /konštrukcia č.2/ je navrhnutá v skladbe: 
• zámková dlažba 60 mm 
• lôžko fr. 4-8 mm 40 mm 
• štrkodrva 150 mm 
• spolu 250mm 
Medzi vrstvy AC ll O, AC 16 L a AC 22 P sa položí spojovací postrek v množstve 0,5 
kg/m2, medzi AC 22 P a CSGM sa položí infiltračný postrek v množstve 0,8 kg/m2. 
Bočnú oporu vozovka od zelene a chodníka tvorí cestný betónový obrubník 
150x260x1000 resp. dÍžky 500mm uložený do betónového lôžka C16/20 vyvýšený 
120mm nad úroveň vozovky. 
Bočnú oporu chodníka zo zelene tvorí betónový obrubník 50x200x1000 resp. dlžky 
500mm uložený do betónového lôžka C16/20. 
V 
mieste priechodov pre chodcov a na začiatku a konci chodníkov sa obrubníky znížia zo 
120mm na 20mm nad vozovkou a vytvorí sa tzv. bezbariérová úprava. Na chodníku pred 
priechodom pre chodcov budú uložené varovné a vodiace pasy - s drážkami a 
polguľovitými výstupkami pre orientáciu nevidiacich. 
S budovaním vozovky sa môže 
začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou bude 
zodpovedať min. Edef.2=60Mpa. S budovaním chodníka sa môže začať až keď únosnosť 
pláne pod chodníkom bude zodpovedať min. Edef.2=45Mpa. 
Ak 
únosnosť pláne pod vozovkou nebude zodpovedať Edef.2=60Mpa je nutné pristúpiť k 
úprave alebo výmene podložia a skúšku únosnosti 
opakovať. 
Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné 
STN. 
SO 02-Dažd'ová kanalizácia 
Pri návrhu odvádzania zrážkových vôd z povrchového odtoku sa vychádzalo z návrhu 
plôch komunikácie, konfigurácie terénu a riešenia odvádzania zrážkových vôd z 
povrchového odtoku z obchodných prevádzok (samostatná PD). 
Povrchové vody zo spev. plôch -komunikácií a parkoviska pred a okolo 
Obchodného 
domu budú odvádzané cez uličné vpuste resp. BG-žľaby a dážď. kanalizáciou (označ.D
ORL) so zaústením cez odlučovač ropných látok (označ.ORL-1 ) do retenčnej nádrže 
(RN) o objeme 
156m3 a cez regulátor prietoku s prietokom Q= 20,0 1/s) a následne cez 
výtlačné potrubie -tlaková kanalizácia (TK) príslušnej dimenzie do existujúcej 
kanalizácie-splaškovej (VK-S) o 
D300-PVC vedenej okolo nového Lidla. 
Povrchové vody zo spev. plôch -príjazdovej komunikácie, ostatných komunikácií, 
chodníkov a parkoviska pred a okolo Retailu 
(s možnosťou aj objektu Kaštielika) budú 
odvádzané cez 
uličné vpuste resp. BG-žľaby a dážď. kanalizáciou (označ.D-ORL) so 
zaústením cez odlučovač ropných látok (označ.ORL-2) do retenčnej nádrže (RN) o 
objeme 
210m3 a cez regulátor prietoku s prietokom Q= 20,0 l/s) a následne cez výtlačné 
potrubie -tlaková kanalizácia (TK) príslušnej dimenzie do existujúcej kanalizácie
splaškovej (VK-S) o 
D300-PVC.vedenej okolo nového Lidla. 
Dažďová kanalizácia (označ.D) zabezpečí odvedenie dažďových vôd zo strechy 
Obchodného domu so zaústením do dážďového jazierka (min. renenčný objem =125m3 
s prepadom 
do dážď. kanalizácie o D200-300-PVC,ktorá je zaústená do šachty pred RN 
156m3. 
Dažďová kanalizácia (označ.D) zabezpečí odvedenie aj dažďových vôd zo strechy 
Retailu 
so zaústením do dážďového jazierka (min.retenčný objem =105 m3 a následne 
cez prepadovú kanalizáciu dimenzie 
D200-300-PVC do retenčnej nádrže (RN) o objeme 
210m3. 
Odvodňované plochy -komunikácie, parkoviská a odstavné plochy, kde je nebezpečie 
znečistenia vôd ropnými látkami sú zabezpečené odlučovačom ropných látok. 
ORL-1 typ LO Alfa 160-2ss B (pre Obchodný dom) a ORL-2 typ LO Alfa 200-2ss B pre 
ostatné objekty. Hodnota NEL na výstupe musí 
byť nižšia ako 5ml/l a môže sa pohybovať 
medzi 0,5-0, l mg/l so sorpciou. 
Výškové usporiadanie navrhovanej stavby, 
priľahlého terénu a navrhovanej dažďovej 
kanalizácie umožňuje gravitačné odvedenie dažďových vôd z navrhovaného areálu ale aj 
potreba tlakovej kanalizácie cez spomínanú čerpaciu stanicu. 
Samotné potrubie bude o dimenzie D 
200 až 500 z rúr PVC, dimenzia tlakovej 
kanalizácie bude cca 
D90(80)-D110(100) upresnené v ďalšom stupni PD. 
Z výpočtu retencie vyplýva, že pri dlhšie trvajúcom daždi s menšou intenzitou je potrebný 
väčší retenčný objem (oba návrh dážď. jazierka)ako pri kratšie trvajúcom prívalovom 
daždi s 
väčšou intenzitou (v našom prípade návrh. RN vychádzal zo stredných hodnôt 
doby trvania 
dažďa a jej príslušnej intenzite dážďa). 
Preto na základe požiadavky investora ho riešiť ako samostatnú časť bola navrhrnutá 
retencia (RN), ktorá 
zohľadnila dobu trvania dážďa a určenia odtoku z nej (%-ne=20 1/s) 
podľa vyjadrenia VVS Košice-Prešov a určila min. využiteľný objem v m3. 
Ostatné objekty sa riešili samostatne a 
z 
výpočtu retencie bola navrhrnutá retencia 
(RN),ktorá 
zohľadnila dobu trvania dážďa a určenia odtoku z nej (%-ne=20 1/s) podľa 
vyjadrenia VVS Košice-Prešov a určila min. využiteľný objem v m3. 
Keďže sa jedná o plochy, kde sa predpokladá státie automobilov (osobných, 
nákladných) , voda z týchto plôch môže 
byť znečistená ropnými látkami. Preto bude pred 
zaústením 
do areál. kanalizácie (označ.D-ORL)prečisťovaná v odlučovači ropných látok. 
Nakoľko vypúšťanie povrchových vôd (dažďových) je do retenčných nádrži s využitím 
vôd na polievanie zelene,
je navrhnutý koalescenčno sorpčný odlučovač v zmysle STN EN 
858-2, 
kategprie S-1-P s výstupnou hodnotou do 0,1 mg/l NEL. 
Navrhnutý 
je koalescenčno -sorpčný odlučovač ropných látok (O RL-l) typ LO Alfa 
160-2ss B pre obchodný dom a ORL-2 typ LO Alfa 200-2ss B pre ostatné objekty s 
prietočnou kapacitou 160 l.s-1 resp.200 l.s-1. Odlučovač pozostáva z dvoch 
prefabrikovaných nádrží s pôdorysnými rozmer-mi 
2300x5700mm.Jedna nádrž slúži na 
zachytenie hrubých 
nečistôt -kalojem, druhá nádrž je deliacimi stenami rozdelená na 
priestor na zachytávanie hrubých 
nečistôt odlučovací priestor a priestor s koalescenčným 
a sorpčným filtrami. V deliacej stene je osadená postupne prietoková bariéra a 
koalescenčný filter, v ďalšej stene znovu prietoková bariéra a sorpčný filter. Druhá nádrž 
slúži na 
dočistenie . Pre potreby údržby slúžia v strope nádrží celkovo štyri otvory so 
vstupnými komínmi zo šachtových prefabrikátov DNlOOO. Vstupný komín je vybavený 
liatinovým poklopom 
DN600, tr. zaťaženia B125. Výška komína bude upresnená v 
ďalšom stupni PD. 
Odlučovač RL nie je určený na vstup. V prípade potreby poverený pracovník ( 
oprávnená osoba 
dodávateľskej firmy ) vstupuje priamo do nádrže odlučovača po 
stúpacích železách a prenosnom rebríku. Vo vstupnom komíne nie je potrebné 
zabezpečiť podchodnú výšku. 
Filtračné zariadenie je riešené tak, že sa dá celé vytiahnuť z povrchu. Cisternové 
vozidlo taktiež vyt'ahuje obsah nádrže z úrovne terénu. Ropné produkty zachytené 
vo 
filtroch a me-chanické nečistoty v kalovom priestore budú z odlučovačov odčerpávané. 
Ich likvidácia môže vykonávať subjekt, ktorý má oprávnenie na nakladanie s odpadmi 
tohto druhu. 
Retenčná nádrž : . 
Povrchové vody zo spevnenej plochy -z komunikácií a z parkovísk budú odvádzané cez 
spomínané 
uličné vpuste označ. resp. BG-žľaby a dážď. kanalizáciou (označ.D-ORL) so 
zaústením cez odlučovač ropných látok (označ.ORL-1 a ORL-2 ) do retenčných nádrži 
RN 
156m3 resp.210 m3 s prepadovým potrubím v zmysle hore uvedeného popisu. 
Prefabrikovaná 
retenčná nádrž má príslušné rozmery ,aby sme dosiahli požadovaný 
užitočný objem (156 m3 resp.210 m3). Retenčná nádrž pozostáva zo 3 (2) častí. 
Jednotlivé dielce sú vyrobené z vodostavebného betónu C 30/37 ako je spodná základová 
doska, dva Geden) vodorovné prstence a krycia doska. 
Nádrž sa montuje z jednotlivých segmentov na vopred pripravený spevnený podklad 
pozostávajúci z podkladového betónu hr. min. 
15 cm (hrúbku betónu a výstuž je potrebné 
navrhnúť statikom podľa miestnych geologických pomerov) a pieskového lôžka fr. O -4 
mm v hrúbke 5 až l 
O cm. Segmenty je možné kombinovať za účelom dosiahnutia 
požadovaného užitočného objemu (napr. 20 až 450 m3 , príp. viac). Pri montáži je 
povolený odklon lana od zvislej osi úchytu 30 O. Nádrž je staticky navrhnutá na vztlak 
spodnej vody, ktorá môže 
byť až po strop nádrže pri zásype min. 0,6 m zeminy. Max. 
povolený zásyp zeminou 
je l ,5 m. V prípade použitia rámových segmentov tvaru U 
zásyp zeminou sa nerealizuje. 
Základnou 
povinnosťou prevádzkovateľa je udržiavať retenčnú nádrž čistú, aby 
sedimenty nezanášali prepojovacie potrubia a tak nebola znížená 
prietočnosť medzi 
jednotlivými nádržami. Treba 
ju čistiť a prípadný odpad musí likvidovať koncesovaná 
firma. 
SO 03 Verejné osvetlenie 
Nové verejné osvetlenie navrhovanej komunikácie navrhujeme na samostatných 
osvetľovacích stožiaroch s novým káblovým rozvodom. Nové osvetlenie navrhujeme 
svietidlami pre osvetlenie komunikácii 
podľa podmienok správcu osvetlenia. Napojenie a 
ovládanie osvetlenia bude z jestvujúceho rozvodu verejného osvetlenia. Kábel navrhujme 
uložiť do zeme, do káblového lôžka s minimálnym krytím 0,5m. Kábel pod 
komunikáciou navrhujeme 
uložiť do chráničky s minimálnym krytím l m. Nad káble 
navrhujeme 
uložiť výstražnú PE platňu. Upozorňujeme, že v navrhovanom území sa 
nachádzajú podzemné 
NN a VN káblové vedenie. Výkopové práce v ochrannom pásme 
NN a VN vedenia navrhujeme realizovať ručne. 
SO 04 Rozšírenie verejného vodovodu 
Zásobovanie riešeného územia -areálu Kauflandu a Retailu studenou vodou (SV) je 
zrealizovať obj. ako rozšírenie exist. ver. vodovodu. Požiadavka VVS Prešov je tiež 
osadiť vodomernú šachtu (VŠ) s meraním spotreby SV do max. vzdialenosti l O m. 
Vodovod bude z rúr 
HDPE dimenzie DllO. Samotné objekty budú napojené 
samostatnými vodovodnými prípojkami príslušnej dimenzie s meraním vo vodomernej 
šachte (VŠ) na vodovodnej prípojke .Trasa vodovodných prípojok 
je zrejma zo situácie a 
sú vedené od bodu napojenia k riešenému objektu až k vývodu 
ZTI (pr( objekte Retail s 
podružným meraním jednotlivých prevádzok). 
Požiarne 
zabezpečenie pozostáva z vonkajších nadzemných hydrantov. Potreba vody pre 
vonkajšie nadzemné hydranty pri 
DN 100 je 12,0 l.s-1 a pri DN80 je 7,5 l.s-1 
Zmena územného rozhodnutia č. SU/3631/109620/2018/193-Kt zo dňa 18.05.2018 
pozostáva z nasledujúcich zmien 
v objekte 
SO Ol Komunikácia a chodníky z predÍženia celkovej dÍžky komunikácií 
z 214,
69 mna 500,00 ma predÍženie chodníkov z 225,00 mna 250,00 m. 
v objekte 
SO 02 Dažd'ová kanalizácia z predÍženia celkovej dÍžky dažd'ovej 
kanalizácie z 231,6 m na 762,58 
m. Odvodnenie cez ORL do vsaku sa mení na 
odvodnenie cez 
ORL do RN 21Om3 a potom cez prečerpávanie tlakovou kanalizáciou 
dl. 296,2 m do jestvujúcej splaškovej kanalizácie. 
v objekte 
SO 03 Verejné osvetlenie z predÍženia celkovej dÍžky verejného osvetlenia 
z 
200,60 m 
a 7 stožiarov na 
490,6 m 
a 
16 stožiarov 
a nového objektu 
SO 04 Rozšírenie verejného vodovodu celkovej dÍžky vodovodu 
494,3 
m. 
4. Okresný úrad Prešov -odbor krízového riadenia z hľadiska civilnej ochrany nemá 
pripomienky a súhlasí so zmenou územného rozhodnutia. 
5. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, Krajský dopravný inšpektorát 
posúdilo predložený návrh a súhlasí s vydaním územnému rozhodnutia stavby podľa 
predloženej projektovej dokumentácie a zároveň súhlasí a zároveň súhlasí s dopravným 
napojením uvedenej stavby 
na účelovú komunikáciu, ktorá je napojená na cestu I/18 (ul. 
Bardejovská) pri 
OZ LIDL. 
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie (DSP) požadujeme predložiť konkrétne 
technické riešenie uvedenej stavby, ako 
aj návrh trvalého dopravného značenia 
spracovaný autorizovaným stavebným inžinierom. 
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove posúdilo podľa § 28 
písm. a) zákona 
č. 314/200 l Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a 
§ 
40 a 
§ 
40a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o 
požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov súhlasí s vydaním územného 
rozhodnutia bez pripomienok. 
7. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej vodnej 
správy vydáva 
podľa § 28 vodného zákona nasledujúce vyjadrenie: 
Z 
hľadiska ochrany vodných pomerov v dotknutom území je navrhovaná výstavba 
dopravného napojenia a navrhované odvádzanie zrážkových vôd možné 
za týchto 
podmienok: 
l. V dotknutom území rešpektovať existujúce trasy vodovodných a kanalizačných 
potrubí. 
8. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a §127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. l. Ak v priebehu 
realizácie v schválenom rozsahu dôjde k odkrytiu nepredpokladaného nálezu, ten, kto 
práce vykonáva, 
je povinný až do vydania rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu 
Prešov zastaviť tie práce, ktoré ohrozujú nález alebo nálezovú situáciu a nález 
bezodkladne 
nahlásiť KPÚ Prešov. Termín začiatku a predpokladaný koniec prác ohlási 
vlastník vopred 
KPÚ Prešov (písomne, telefonicky alebo elektronickou poštou). Na 
základe ohlásenia začiatku prác vykoná KPÚ Prešov konzultáciu úpravy so zhotoviteľom, 
počas ktorej bude prerokovaný a dohodnutý rozsah, postup a detaily úpravy. 
9. O.S.V.O.comp, a.s. vydala k územnému konaniu nasledujúce vyjadrenie: 
V ďalšom stupni pre stavebné povolenie, žiadame spracovať v PD samostatný objekt VO 
v súlade so štandardami verejného osvetlenia v obci Ľubotice a dať ho na odsúhlasenie 
správcovi 
VO. Odporúčame, aby boli pri návrhu osvetlenia na danej komunikácii použité 
svietidlá 
od spoločnosti PHILIPS typ Mini Luma 40LED 80W, oceľové stožiare typ 
OSUD 10 a výložníky Vl T-05-Dl14. Káblový rozvod riešiť káblom AYKY J4x25 mm. 
Uloženie 
káblu 
riešiť v zmysle STN 33 2000-5-52. Bod napojenia by bol posledný stožiar 
VO v línii. Projekt VO a svetlotechnický výpočet so zatriedením triedy komunikácie a 
triedy osvetlenia komunikácie v zmysle TNI CEN/TR 13201-1 žiadame 
predložiť na 
schválenie správcovi VO pred začatím stavebného konania, koordináciu podzemných 
vedení inžinierskych sietí a verejného osvetlenia 
podľa STN 73 6005, uloženie vedení 
verejného osvetlenia v zmysle 
STN 33 2000-5-52. 
10. VVS, a.s. závod Prešov s vydaním územného rozhodnutia pre predmetnú stavbu 
podľa predloženej PD súhlasí s podmienkami: 
l. Navrhované rozšírenie verejného vodovodu v prípade záujmu prevezme VVS, a.s. 
závod 
Prešov do svojej operatívnej správy na základe zmluvy o výkone správy 
infraštrukturálneho majetku. 
V prípade neodovzdania do správy VVS, a.s. závod Prešov je nutné vybudovať 
vodomernú šachtu vo vzdialenosti max. 10,0 m od bodu napojenia z existujúceho 
verejného vodovodu. 
V prípade odovzdania rozšírenia vodovodu do našej operatívnej správy nie je potrebné 
vybudovať uvedenú vodomernú šachtu. 
2. VVS, a.s. závod Prešov nebude prevádzkovateľom navrhovanej dažďovej kanalizácie 
nakoľko v zmysle Zákona č.442/2002 Z. z. § 3 ods. ( 4) sa kanalizácie, ktoré slúžia 
výlučne na odvádzanie vôd z povrchového odtoku a z komunikácii a verejných plôch 
nepovažujú za 
súčasť verejnej kanalizácie. 
3. Do ďalšieho stupňa PD pre stavebné povolenie je potrebné na koncových častiach 
oboch vetiev umiestniť koncový hydrfint. V predloženej projektovej dokumentácii je 
navrhnutý hydrant len na vetve vodovodu v smere Západ -Juh. 
4. Do ďalšieho stupňa PD pre stavebné povolenie je potrebné uviesť správcu 
navrhovaného rozšírenia vodovodu. 
5. V ďalšom stupni PD pre stavebné povolenie je potrebné v mieste zaústenia 
kanalizačnej prípojky PVC DN300mm do verejnej kanalizácii BT DN400mm navrhnúť 
vstupnú kanalizačnú šachtu DN 1000 sútokovú z dvoch smerov. V zmysle normy STN 75 
6101 je v miestach zaústenia kanalizačných prípojok pri dimenzii nad DN 200 mm 
potrebné vybudovať vstupné kanalizačné šachty. Vybudovanie sútokovej šachty 
zabezpečí investor na vlastné náklady. 
6. Pri návrhu PD pre stavebné povolenie žiadame rešpektovať potrubie verejného 
vodovodu 
HDPE DN l OO mm, potrubie verejnej kanalizácie PVC DN 300mm a BT 
DN400mm v správe VVS, a.s. závod Prešov v zmysle Zákona č.442/2002 Z. z. §19. 
Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie tvorí pás o šírke l ,Srn na obe 
strany od vonkajšieho okraja vodovodného a 
kanalizačného potrubia do priemeru 500mm 
vrátane. 
7. Presné vytýčenie potrubia verejného vodovodu HOPE DN 100 mm a potrubia 
verejnej kanalizácie 
PVC DN 300mm v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia 
pracovníci nášho závodu (call centrum, č. tel. 051/7572777). Termín realizácie je 
potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č.tel.051I7S72421. K objednávke je 
potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu ·s farebne vyznačeným mapovým 
podkladom. 
8. Upozorňujeme investora, že v prípade, ak pred vypracovaním projektovej 
dokumentácie nebol 
vytýčený verejný vodovod a verejná kanalizácia, teda nebola 
upresnená trasa vodovodu a kanalizácie naša 
spoločnosť neručí za informáciu o situovaní 
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie uvedenú v predloženej projektovej 
dokumentácii, 
čo je v súlade so Stavebným zákonom č. 50/1979 Z. z. 
9. Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie je potrebné predložit' VVS, a.s. závod 
Prešov ako správcovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na vyjadrenie 
ll. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 
zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
12. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením na skládku interných odpadov alebo na skládku, ktorá je v 
rekultivácií. 
13. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o 
ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a 
ďalších dokladov potrebných ku kolaudácií 
14. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou. 
15. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
16. Počas prác a po ukončení je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých 
skládok. 
17. V projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie navrhnúť typy konštrukcií 
vozoviek a 
odvodňovacích zariadení podľa predpokladaného dopravného zaťaženia a aby 
rešpektovali technické podmienky projektovania 
odvodňovacích zariadení na cestných 
komunikáciách. 
18. V projektovej" dokumentácií pre stavebné povolenie vyhodnotiť súlad výstavby a 
prevádzky navrhovanej 
činnosti s ochranou zelene v súlade s normou STN 83 7010 
ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016 Rastliny a ich výsadba a STN 
83 7017 Trávniky a ich zakladanie 
19. Navrhovateľ sa upozorňuje, že aj projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 
musí 
zohľadňovať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, ktoré je budúci 
užívateľ povinný dodržiavať. Vplyvy navrhovanej činnosti na podzemné a povrchové 
vody musia 
byť zhodnotené v PD a navrhnuté opatrenia na minimalizáciu prípadných 
vplyvov na podzemné a povrchové vody a horninové prostredie 
počas výstavby a 
prevádzky navrhovanej 
činnosti. 
20. Všetky napojenia na inžinierske siete budú realizované a zmluvne ošetrené so 
správcom inžinierskych sietí. 
21. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa 
požiadaviek správcov týchto sietí. 
22. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade 
s pokynmi správcu pred poškodením. 
23. Podzemné energetické, 
telekomunikačné, vodovodné vedenie, ktorého poškodenie 
môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže ohroziť 
zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
24. Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný 
zabezpečiť také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších 
nehnuteľnostiach. 
25. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
26. 
Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného 
zákona a v súlade s 
§ 22 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. Pri zemných prácach 
nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb a svahu. 
27. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v 
zmysle 
§ 12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z .z. Navrhovateľ je povinný zabrániť vstupu 
nepovoleným osobám na stavenisko. Toto 
je potrebné počas realizácie stavby oplotiť. 
28. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s § 48 ods. 4 a 6 
stavebného zákona a v súlade s 
§ 23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
29. Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené 
a prípadne vysadené vhodnou 
zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby Sé:J-nezmenili 
odtokové pomery v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a ku 
susedným stavbám. 
30. V prípade realizácie stavebných prác na pozemkoch mimo vlastníctvo navrhovateľa 
je povinný zabezpečiť majetko právne usporiadanie do svojho vlastníctva resp. iný vzťah 
k pozemku, ktorý ho oprávňuje na tomto pozemku navrhovanú stavbu zrealizovať. 
31. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na 
tunajšom stavebnom úrade a to po uplynutí 
15-dňovej lehoty, určenej na možnosť 
podania odvolania. 
32. Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie 
podľa§ 120 stavebného zákona. 
33. 
Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov -odbor starostlivosti o 
životné prostredie o vydanie stavebného povolenia na stavebný objekt 
SO 02-Dažďová 
kanalizácia. 
34. 
V súlade so zákonom č. 13511961 Zb. je navrhovateľ povinný požiadať Obec 
Ľubotice, ako príslušný špeciálny stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia na SO 
Ol-Komunikácia a chodníky a SO 03-Verejné osvetlenie. 
35. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov, stavebný úrad, o vydanie stavebného 
povolenia na výstavbu objektu: 
SO 03-Verejné osvetlenie, podľa zák. č. 50/1976 Zb. 
Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. 
Na toto rozhodnutie v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel 
podľa § 4 ods. l písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od 
správnych poplatkov-
navrhovateľom je Obec Ľubotice. 
Toto rozhodnutie o umiestnení stavby platí v zmysle § 40 odst. l stavebného zákona 
tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto 
lehote podaná 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovatelia -Obec Ľubotice zastúpená starostom obce a spoločnosť 
CONCEPTl, s.r.o., Bardejovská 3, 080 06 Ľubotice podali dňa 09.01.2019 návrh na 
vydanie zmeny územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: 
"Bardejovská ul. -dopravné pripojenie investície II -verejnoprospešná stavba", ktorá 
bola umiestnená na pozemkoch parcelné 
číslo KN-C 20796, KN-C 20798, KN-C 2639, 
KN-C 2641, KN-C 2642, KN-C 2643/1, KN-C 2643/2, KN-C 2643/3, KN-E 891/3 
katastrálne územie Ľubotice. 
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie. 
Zmena územného rozhodnutia č. SU/3631/109620/2018/193-Kt zo dňa 18.05.2018, 
ktorým bola umiestnená stavba "Bardejovská ul. -dopravné pripojenie investície II -
verejnoprospešná stavba" pozostáva z nasledujúcich zmien: 
v objekte 
SO Ol Komunikácia a chodníky z predÍženia celkovej dÍžky komunikácií 
z 214,69 
mna 500,00 ma predÍženie chodníkov z 225,00 mna 250,00 m. 
v objekte 
SO 02 Dažd'ová kanalizácia z predÍženia celkovej dÍžky dažd'ovej 
kanalizácie z 231,6 m 
na 762,58 m. Odvodnenie cez ORL do vsaku sa mení na 
odvodnenie cez 
ORL do RN 21Om3 a potom cez prečerpá vanie tlakovou kanalizáciou 
dl. 296,2 m do jestvujúcej splaškovej kanalizácie. 
v objekte 
SO 03 Verejné osvetlenie z predÍženia celkovej dÍžky verejného osvetlenia 
z 
200,60 m 
a 7 stožiarov na 
490,6 m 
a 16 stožiarov 
a nového objektu SO 04 Rozšírenie verejného vodovodu celkovej dÍžky vodovodu 
494,3 
m. 
V súlade s § 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor 
štátnej stavebnej správy , 
so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil Mesto Prešov, ako 
príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Obec Ľubotice stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. 
Mesto Prešov, ako vecne príslušný stavebný úrad podľa § 119 odst. l zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte 
stavebný zákon), v súlade s ustanovením§ 36 stavebného zákona oznámil 
začatie územného 
konania dotknutým orgánom štátnej správy a 
súčasne nariadil prejednanie.návrhu v ústnom 
pojednávaní spojenom s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 26.02.2019. 
Súčasne stavebný úrad oznámil začatie územného konania verejnou vyhláškou 
v súlade 
s§ 26 ods. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s ustanovením§ 36 
ods. 4) stavebného zákona, 
nakoľko sa jedná o umiestnenie stavby s veľkým počtom 
účastníkov konania. Verejná vyhláška, ktorou bolo oznámené začatie územného konania 
bola vyvesená 
dňa 15.03.2018 na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej 
stránke mesta (www.presov.sk) a 
dňa 22.03.2018 na úradnej tabuli obce Ľubotice 
a zverejnená na internetovej stránke obce (www.lubotice.eu) .. 
Svoje stanovisko oznámili: VVS, a.s. závod Prešov, Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, 
O.S.V.O. comp., a.s. Prešov, KR PZ SR-KDI Prešov, Okresný úrad Prešov-odbor 
starostlivosti o životné prostredie, 
OR Hasičského a záchranného zboru Prešov, Okresný 
úrad Prešov -odbor krízového riadenia. 
Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej 
časti rozhodnutia. 
Doložený súhlas vlastníkov dotknutých pozemkov Mgr. Dušan Goban, Teriakovce 137, 
080 
05 Prešov, Jozef Podsedlý, Jesenského 14, 080 Ol Prešov, Peter Štofanko, Mirka Nešpora 
32, 
080 Ol Prešov s umiestnením stavby "Bardejovská ul. -dopravné pripojenie 
investície II -verejnoprospešná 
stavba" 
Poučenie: 
Podľa§ 42 ods. 4) stavebného zákona toto rozhodnutie má odkladný účinok. 
V súlade s ustanovením § 42 odst. 2) stavebného zákona toto územné rozhodnutie 
s 
veľkým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční 
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnené 
bude na internetovej stránke mesta (www.presov.sk) a úradnej tabuli obce 
Ľubotice 
a zverejnené bude na internetovej stránke obce (www.lubotice.eu). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie 
Do lehoty sa 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
t.j. ku 
dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 53 a § 54 
správneho poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. na 
Mesto Prešov -stavebný úrad, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia 
tohto rozhodnutia. 
Odvolanie sa podáva 
na Mesto Prešov -mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
/ 
--
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)