Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí .

Daňový úrad Prešov vydáva dražobnú vyhlášku na predaj hnuteľných vecí

15.03.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
V
}'Vesenédňa'_1,_5:_,~_,~_:__7_.1_1_".;__o__
----
-
---
-
-
-DaňovýúradPrešov
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslodaňovéhoexekučnéhokonania:110000334489
Číslo:100599520/2019
Dátum:11.03.2019
9Ps^dpo`PSE`Tt^d]PgkZ[PSTgkZ^]PČ.333/2011Z.z.oorgánochštátnejsprávyvoblastidaní,
poplatkovacolníctvavzneníneskoršíchpredpisov,zákonaČ.479/2009Z.z.oorgánochštátnejsprávy
voblastidaníapoplatkovaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisova
podl'a§120zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisovvydáva
S`Pv^Q]odfW[ktZc
]P_`TSPYW]cbT[#]pRWdTRm&
CPgkZ[PST_`kd^_[Pb]lW^SPs^dlW^TeTZcr]lW^_`mZPgc]P_`TSPYW]cbT[#]pRWdTRmČ.
100852442/2018zodňa30.04.2018vydanéhoDaňovýmúradomPrešovvykonávasapredajhnutel'ných
(nej)vecí(i):
DRUHVOZIDLA:NÁKLADNÉVOZIDLO,TOVÁRENSKÁZNAČKA:TOYOTARAV4
XA3/ALA30/ALA30L-AWFGYW/lC/,VIN:JTMBA31V306095037,EČV:P0821EX,FARBA:
ČIERNA,DÁTUMPRVEJEVIDENCIE:12.3.2008
9kbc\&rPaP\XTab^Z^]P]XPS`PvQf4SsP*,(*.(,*+3^+*4**W^S(]P9Ps^d^\o`PSTE`Tt^d&
=c`QP]Xab^d-&*2**+E`Tt^d&gPaPSPrZP]P_`mgT\mrma[^SdT`m+*.
E`TS\TbS`PvQf4]kZ[PS]l\^b^`^dld^gXS[^HDMDH6F6J.e.&TdXST]r]lrma[^4E*2,+:L&J>C4
?HB76-+J-*0*3/*-1&`^Zdp`^Qf4,**2&UP`QP4rXT\P
Jfd^[kdPRXPRT]P_`TS\TbcS`PvQf&Zb^`kYT]PY]Xvtm\_^SP]m\4-(1,-&**:IF
G_na^QPbT`\m]gP_[PbT]XP]PYdfttXTW^_^SP]XP4JfS`PvXbT[#YT_^dX]]pgP_[PbXu]PYdfttXT_^SP]XT
dW^b^d^abXXW]TS#_^cST[T]!_`mZ[T_c(6ZbPZ]Tc`^Qm&S`PvmaPW]cbT[#]kdTRg]^dPPQTgYTW^orPabX(
G_na^Q^S^dgSP]XPdfS`PvT]pRWW]cbT[#]pRWdTRm4IST[T]m\_`mZ[T_cPgP_[PbT]m\]PYdfttXTW^
_^SP]XP_`TRWkSgPd[Pab]mRbd^ZdfS`PvT]TYW]cbT[#]TYdTRX]PdfS`PvXbT[#P(
HT`\m]^QW[XPSZfS`PvT]pRWW]cbT[#]pRWdTRm4DQW[XPSZP_`TS\TbcS`PvQfYT\^v]kSsP
,*(*-(,*+3drPaT^S+*4**W^S(S^++4**W^S(gPorPabXdfZ^]kdPbT[#PS`PvQf&_^_`TSRWkSgPYoR^\
^a^Q]^\P[TQ^bT[TU^]XRZ^\S^W^d^`T&a^a_`kdR^\SP]TČ.tel.051/7088238,051/7088205
Nk_XagkcYT\R^d^S`PvQcW]cbT[#]pRWdTRmS^g^g]P\cS`PvXbT[#^d4
NkcYT\RP^S`PvQcaP\camgP`TVXab`^dPud\XTabTZ^]P]XPS`PvQf(Nk_XaS`PvXbT[#^dQcSTdfZ^]P]pSsP
*,(*.(,*+3drPaT^S+*4**S^+*4-*W^S(dS`Pv^Q]TY\XTab]^abX(CTaZn`_`XW[kaT]mgkcYT\R^dXP
]TQcSogP_maP]mS^g^g]P\cS`PvXbT[#^d(


Upozorneniepreosobyspredkupnýmprávom:Osoby,ktorémajúkdraženejhnutel'nejveci
predkupnéprávo,mažuhouplatniťlenakódražitelianadražbe;udelenímpríklepupredkupnéprávo
zaniká.
Poučenieotom,ktomažebyt'účastníkomdražby:Dražit'mažefyzickáosoba,ktorámáspósobilosť
naprávneúkonyVplnomrozsahuaprávnickáosoba.Akjedražitel'omfyzickáosoba,mažedražit'
osobnealebonechat'sanadražbezastupovať.Zástupcajepovinnýpredložit'úradneoverené
plnomocenstvoapreukázaťsvojutotožnosť.Akjedražitel'omprávnickáosoba,mažedražit'jej
štatutárnyzástupca,ktorýjepovinnýpreukázaťsvojutotožnosť.Právnickúosobumóžezastupovaťaj
inýzástupca,ktorýjeokremuvedenéhopovinnýpredložiťúradneoverenéplnomocenstvo.
wP[tXTX]U^`\kRXT^_`TS\TbT&_`m_PS]T_`XTQTWcS`PvQf\PvTbTgmaZPu^a^Q]T]P
9Ps^d^\o`PSTE`Tt^dP[TQ^bT[TU^]XRZf]Pb(r(05117088238, 05117088205. 
!t-: t! D u ,I':.....................,~.'I 
JUDr
.EvaKučerová
riadíteřkaodb6rudaňovejexekúcie

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)