VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre stavbu: Centrum Svetielko na Ul. Mirka Nešpora v meste Prešov.

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje

15.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
•J.OJ.n ') Vyvesenédňa_
MestoPrešovstavebnýúrad
5
H
?Q
J
V/+%;MC^KQ;<[(0(()
[
X
N
H
K2SU/4765/26092/2019-CjVPrešovedňa:14.03.2019
Vyb
av
u
je
:ČajkaM.
I
B
l
mar
t
in.
c
a
jk
a@pres
o
v
.
sk
8
051
/
31
0
053
1
VEREJNÁVYHLÁŠKA,
ktor
o
usaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaprestavbu:
"CentrumSvetielkonaUl.MirkaNešporavmestePrešov"
N
aMestoPrešov,akovecneamiestnepríslušnýstavebnýúradpodl'a§117ods.1
zá
kon
aČ.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadkuvzneníneskorších
predpi
s
o
v(d'alejvtextelen"stavebnýzákon"),bolpodanýdňa25.02.2019navrhovatel'om
Viera-Láska-Nádejo.z.,Prihati18,08005Prešovnávrhnavydanieúzemného
r
o
z
hodnuti
apreumiestneniestavby:"CentrumSvetielko(poskytnutiesociálno
terapeu
t
ickýchslužiebpredetiamládežsviacnásobnýmpostihnutím)naUl.Mirka
N
e
šporavmestePrešov",napozemkochparc.Č.KN-C16281/65,16281/64,16286,
k
atast
rá
ln
eúzemiePrešov.
St
av
b
a:"CentrumSvetielkonaUl.MirkaNešporavmestePrešov"sačlení
vrozsahunasledovnýchstavebnýchobjektovato:
SO01-CentrumSvetielko
SO02-Kanalizačnáprípojka
SO03-Vodovodnáprípojka
SO04-Elektroprípojka
SO05-Plynováprípojka
SO06-Chodník
SO07-Odstavnéplochysnapojenímnamiestnukomunikáciu
S
t
ave
bn
ýúradpodl'a§26ods.1)zák.č.71/1967Zb.osprávnomkonaní(d'alejvtexte
l
e
n"správnyporiadok")avsúlades§36ods.4stavebnéhozákonaoznamujezačatie
ú
ze
m
néhokonaniaoumiestnenístavbyverejnouvyhláškou(svel'kýmpočtomúčastníkov
k
on
an
i
a)všetkýmúčastníkomkonania.
<O?QC
@
JZYM?BJ?ME?B"PFCQNYH?BCNU+.KBN&)NO?QC@JWDKTVGKJ?YNOJCGKJ?JEC
N
L
K
FCJ
WNIECNOJSITENO"KQ?JXI%GOKMWN?@PBCGKJ?O"
11.04.2019O08:30hod.
sostretnutímnapozvanýchnaMestskomúradevPrešove,ul.Jarkovač.26,vzasadacej
miestnostina1.poschodí,miestnost'č.217.


2
Dopredloženéhonávrhumóžuúčastníciúzemnéhokonania,akoajdotknuté
orgányštátnejsprávyaorganizáciespolupósobíacevúzemnomkonanínahliadnut'na
MestskomúradevPrešove,stavebnomúrade,Jarkovač,26,Prešov,vkanceláriíč.dv.
304,na2.poschodíatonazákladevopreddohodnutéhotermínu.
Akúčastníkkonaniachcenahliadnut'doprojektovejdokumentácienavrhovanej
stavbyjepotrebnésavopredtelefonickyobjednat'natel.číslo051/3100531.
Týmbudeumožnenévsúlade§33ods.2správnehoporiadkuúčastníkomkonania,
abysapredvydanímrozhodnutiamohlivyjadrit'kjehopodkladuikspósobujehozistenia,
prípadnenavrhnút'jehodoplnenieauplatniťnámietky.
Podl'a§36ods.1)stavebnéhozákonaúčastníciúzemnéhokonaniamóžusvoje
námietkyapripomienkykpredloženémunávrhuuplatnit'najneskórpriústnompojednávaní,
inalesananeneprihliadne.
Účastnícikonania,resp.ichzákonnízástupcoviaaopatrovnícisamóžudat'zastupovat'
advokátomaleboinýmzástupcom,ktoréhosizvolia.Splnomocnenienazastupovanieje
potrebnéstavebnémuúradupreukázat'písomnýmplnomocenstvom,aleboplnomocenstvom
vyhlásenýmdozápisnice.
Upozorňujetiežúčastníkovkonania,žestavebnýúradpodl'a§42ods.4)stavebného
zákonavodvolacomkonanínebudeprihliadaťnanámietkyapripomienky,ktoréneboli
uplatnenévprvostupňovomkonanívurčenejlehote,hociuplatnenémohlibyťatiežna
možnosťúčastníkovkonaniadaťsazastupovaťvkonanízástupcomnazákladepísomného
splnomocneniapredloženéhopredzačiatkomtohtoústnehopojednávania.
fVOKQSDHV^G?%GOKMKPN?KTJ?IPFCT?\?OECYTCIJWDKGKJ?JE?%IPNX@SO"QNYH?BC
NPNO?JKQCJXIU*.KBN&*$NLMVQJCDKLKME?BGP?LKBH"?U+.KBN&,$NO?QC@JWDKTVGKJ?LK
BK@P)-G?HCJBVMJSADBJXQSQCNCJVJ?YM?BJCFO?@PHEICNO?;MC^KQ?TQCMCFJCJVJ?
CHCGOMKJEAGCFYM?BJCFO?@PHEICNO?;MC^KQ#jjj&LMCNKQ&NG$&
;KNHCBJZBC]OCFOKHCDKOSFCB]KIBKMP\CJE?KTJVICJE?KT?\?OXYTCIJWDK
GKJ?JE?&eKHCDKOSN?JCT?LK\XO?Q?QNYH?BCNU27ods.2správnéhoporiadkudeň,ked'
došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty.Akkonieclehotypripadnenadeň
pracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehotynajbližšíbudúcipracovnýdeň.
"
."
7 
V.:( . 
Ing.Jo
vedúcistavebeoúradu
Úradnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaprestavbu:"Centrum
SvetielkonaUl.MirkaNešporavmestePrešov",bolavyyesenánaúradnejtabulimesta
Prešov'I J.03. 7J J
.
.
.
.
.
.
...../·~~~:~k~-·;:C;~~~~v.


3
Ver
e
jnávyhláška,ktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaprestavbu:"Centrum
SvetielkonaUl.MirkaNešporavmestePrešov",bolazvesenázúradnejtabulemesta
Pr
ešov
dňa.
;
C
\E?OG??LKBLEN
Navedomie:
1
.Navrhovatel':Viera-Láska-NádejO.Z.,Prihati18,08005Prešov
2.MsÚPrešov-ORAM,Jarková24,08001Prešov
3.MsÚPrešov-ODaŽP,Jarková24,08001Prešov
4.SPRAVBYTKOMFORTa.s.Prešov,Volgogradská88,08001Prešov
5.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,Námestiemieru3,08001Prešov
6
.OkresnýúradPrešov,odborkrízovéhoriadenia,Námestiemieru3,08192Prešov
7.Východoslovenskávodárenskáspoločnosť,a.s.,Kúpel'ná3,08001Prešov
8
.Východoslovenskádistribučná,a.s.,Mlynská31,04291Košice
9.SPP-distribúcia,a.s.,Mlynskénivy44/b,82511Bratislava
10.Presnet-profis.r.o.,Urbánkova1,08001Prešov
11.02Slovakia,s.r.o.,Einsteinova24,85101Bratislava-Petržalka
1
2
.Slovanet,Werferova3,04001Košice-StaréMesto
13
.OrangeSlovensko,a.s.,Metodova8,82108Bratislava-Ružinov
1
4
.SlovakTelekom,a.s.,Bajkalská28,81762Bratislava
1
5
.CondorNet,S.LO.,Kováčska1,08001Prešov
16.MinisterstvoobranySR,Agentúrasprávymajetku,DetašovanépracoviskoVýchod,Komenského39A,040
01Košice
17
.Krajskériaditel'stvoPolicajnéhozboruvPrešove"Krajskýdopravnýinšpektorát,Pionierska33,08005
Pr
eš
ov
18
.REGIONÁLNYÚRADVEREJNÉROZDRAVOTNÍCTVAPREŠOV,JánaRollého5,08001Prešov
19.ORHaZZvPrešove,Požiamická1,08001Prešov
20
.MestoPrešov-stavebnýúrad-prespis

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)