Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby: Prešov ul. Plzenská - oplotenie nachádzajúce sa na pozemku parc. č. KN-C 3954/1, kat. územie Prešov.

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

15.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
1S.03.71"]
vyv
esen
édna __ -------- 
Obec Uubotict;vesenédňa_-----stavebnýúrad
sosídlomnaMsÚvPrešove,Hlavná73'/''(>SHdQW
a^TNQ
1SÚ/4781125989/2019-Kč/17VPrešovedňa:14.03.2019
Oznámenie
O začatíkonaniaO odstránenístavby
MsÚPrešov-OSMM,Jarková24,08001Prešovpodaldňa07.03.2019na
stavebnomúradežiadost'oodstráneniestavby:"Prešovul.Plzenská-oplotenie",súpisné
číslo
,nachádzajúcasanapozemkuparc.č.KN-C3954/1,kat.územiePrešov.
=EHF@VEQUKFH#akopríslušnýstavebnýúradvsúlades§119ods.3stavebného
zákonaaurčeniaKrajskéhostavebnéhoúraduvPrešove,odborštátnejstavebnejsprávy,pod
Č.2011-49/100-2zodňa13.1.2011.ObecLuboticejepríslušnýmstavebnýúradpre
vykonaniekonaniaavydanierozhodnutiavprípadoch,vktorýchjeMestoPrešovstavebným
úradomazároveň,vsúladesust.§90ods.1a§61ods.4stavebnéhozákonaoznamujezačatie
konaniaoodstránenístavby:Prešovul.Plzenská-oplotenie",nachádzajúcasanapozemku
parc
.Č.KN-C3954/1,kat.územiePrešov.Pretožestavebnémuúradusúdobreznámepomery
nastaveniskuažiadost'poskytujedostatočnýpodkladpreposúdeniepodanejžiadosti,upúšťa
vzmysle§61ods.2stavebnéhozákonaodmiestnehošetreniaaústnehopojednávania.
[bDTUP^FKMQPDPKDDGQUMPVU]QSI\PXmažu uplatnit'svojenámietkykžiadosti
najneskoršiedo7pracovnýchdníododňadoručeniatohtooznámenia,inaksananeskoršie
podanénámietkyvzmysle§61ods.3stavebnéhozákonaneprihliadne.
Podl
'
a§61ods.5stavebnéhozákonasúdotknutéorgánypovinnéoznámit'svoje
stanoviskovrovnakejlehote,vktorejmažu uplatnit'svojenámietkyúčastnícikonania.
Dopodkladovrozhodnutiamožnonahliadnut'naMsÚvPrešove-stavebnomúrade,
Jarková26,2.poschodie,č.dv.304.
{I· 
Ing
.
Jovedúcistaveb'oúradu
5QSVb^TD1
7
%;T[>SHdQW$=?;;#Jarková24,08001Prešov
2
.MsÚPrešov-OHAM,Jarková24,08001Prešov
3
.KrajskýpamiatkovýúradPrešov.,Hlavná115,08001Prešov
COI 
MestoPrešov-spoločnýobecnýúrad~ 
080 v • __ _.. I 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)