Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č.... /2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pósobnostl mesta Prešov.

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV

15.03.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
15.03. LY] Vyvesenédňa_.;.;:-"'_
7
".I':~n~dňa__-------
v
MESTOPRESOV,MestskýúradVPrešove,Hlavná73,08001Prešov
Návrh
V
ŠE
OBECN
EZÁVAZNÉHONARIADENIAMESTAPREŠOVČ•.•./2019
ovýškepríspevkovnačiastočnúúhradunákladovvškolách
aškolskýchzariadeniachvzriaďovatel'skejpósobnostlmestaPrešov
zv
ere
jnen
ýnapripomienkovanievzmysle§6ods.3a4zákonaSNR
Č.369/1990Zb.oobecnomzriadenívzneníneskoršíchpredpisov
Deňvyvesenia:15.03.2019
9R
Q
L
HFOHKRVY$SRdDUNVRTHMPDjWIYZLFN^RUREYDST]XQLFN^RUREYWSODVQLi
ST
L
SRPLHQNWNQ]XTKWQDTLDGHQLDXS_URPQHMIRTPH$HOHNVTRQLFNYQDDGTHUW
M
LVND&UHPL
X
D
Q
R
X
D1
STHURX&UNDOHERaUVQHGRZ]SLUQLFHQD:HUVUNRPaTDGHX=THhRXH
WSTHGNODGDVHO#DQ]XTKWQDTLDGHQLD/*,&(+&*().
=T
H
G
N
ODG
DV
HO
#Q]XTKWQDTLDGHQLD/:JT&8JRT7RGjLD$XHGaFLRGERTWhNROUVXD$NWOVaTYDFHUVRXQ^KRTWFKW
5
HfZXHUHQLD/*-&(+&*().
F-MsÚ/SP-03/1I1


mNÁVRH
Vydanie:VšeobecnezávaznéhonarladenlamestaPrešovč..../2019
ovýškepríspevkovnačiastočnúúhradunákladovStranaMestoPrešovvškoláchaškolskýchzariadenlachvzriaďovaterskej1/4pOsobnostimestaPrešov
:HUVR=THhRXSRGO#D§6ods.1,2zákonaČ.369/1990Zb.oobecnomzriadenívznení
neskoršíchpredpisovavsúlades§6ods.24zákonaČ.596/2003Z.z.oštátnejspráve
vškolstveaškolskejsamospráveaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvznení
neskoršíchpredpisovapodřa§28ods.5,§49ods.4,§114ods.6,§116ods.6,
§140ods.10,§141ods.6zákonaČ.245/2008Z.z.ovýchoveavzdelávaní(školský
zákon)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršlchpredpisovvydáva
totovšeobecnezávaznénariadenie
RXbhNHST_USHXNRXQDdLDUVRdQaaKTDGWQ]NODGRXXhNRO]FKDhNROUNbFK
ZDTLDGHQLDFKXZTLDeRXDVHTUNHMSdUREQRUV_PHUVD=THhRX
cO]QRN)
qXRGQ^WUVDQRXHQLH
@bPVRXhHREHFQHZ]XDZQbPQDTLDGHQOPPHUVD=THhRXUDWTdWMHXbhNDST_USHXNRXQD
dLDUVRdQaaKTDGWQ]NODGRXXhNRO]FKDhNROUNbFKZDTLDGHQLDFK$NVRTbFKZTLDeRXDVHO#RP
MHPHUVR=THhRX&
cO]QRN*
=T_USHXRNQDdLDUVRdQaaKTDGWXbGDXNRXZDSREYVGLHV#DV#DXPDVHTUNHMhNROH
)&BDSREYVGLHiDiDXPDVHTUNHMhNROHSTLUSLHXDZ]NRQQbZ]UVWSFDQDdLDUVRdQa
aKTDGWXbGDXNRXPDVHTUNHMhNROYPHUDdQHQDMHGQRGLHiD/
DmUWPRWn($((HWTZDGLHiDGR+TRNRXXHNW$
EmUWPRW**$((HWTZDGLHiDQDG+TRNYXHNW&
*&=T_USHXRNSRGO#DS_UPREmSTHGFK]GZDMaFHKRRGUHNWMHRGSTX^KRGfDXPHULDFL
QDUOHGWMaFHKRSRPHULDFL$XNVRTRPGLHiDGRXThLOR+TRNYXHNW&
+&=T_USHXRNXPDVHTUNHMhNROHUDQHWKT]GZDZDGLHiD$
DmNVRT^P]STHTWhHQaGRFK]GZNWGRPDVHTUNHMhNROYQDXLDFDNR+(SRUHEH
QDUOHGWMaFLFKNDOHQG]TQYFKGQ_ZG<XRGWFKRTREYDOHERZTRGLQQbFKG<XRGRXSTHWN]ZDVHO#QbPUS`URERTQ$
EmNVRT^QHGRFK]GZDORGRPDVHTUNHMhNROYXdDUHhNROUNbFKST]ZGQLQDOHEREROD
STHTWhHQ]STHX]GZNDPDVHTUNHMhNROYZDST_dLQHQ]ZTLDG#RXDVHTRPDOHERLQbPL
Z]XDjQbPLG<XRGPL0XVbFKVRST_SDGRFKWKT]GZDZ]NRQQbZ]UVWSFDSRPHTQa
dDUiWTdHQ^KRST_USHXNW$ZDRNTaKOHQbQDFHO^HWTRQDKRT&
cO]QRN+
=T_USHXRNQDdLDUVRdQaaKTDGWXbGDXNRXUSRMHQbFK50štúdiomvzákladnej
umeleckejškole
1.N~č~a~točnú~hradu~ýdavkovnaštúdiumvzákladnejumeleckejškoleprispievavindivlduálne]askupínove]formevyučovania:
a)zákonnýzástupcaneplnoletéhožiakavindividuálnejformevyučovaniamesačnesumou10,00eur,
EmZ]NRQQbZ]UVWSFDQHSOQROHV^KRjLDNDXUNWSLQRXHMIRTPHXYWdRXDQLDPHUDdQHUWPRW)($((HWT$


,
9NAVRH
Vydanie
:VšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč•••./2019
ovýškeprfspevkovnačiastočnúúhradunákladov
MestoPrešovvškoláchaškolskýchzarladenlachvzrlaďovaterskejStrana
pčsobnoetlmestaPrešov2/4
a)zákonnýzástupcaneplnoletéhožiakavprípravnomštúdiuvskupinovej
aindividuál.nejformemesačnesumou8,00eur,
b)zákonnýzástupcaneplnoletéhožlakavovedl'ajšomnástrojimesačnesumou8,00
eur.,
c)plnoletýžiak-študentod18do25rokovmesačnesumou10,00eur,
d)plnoletýžlakod18do25rokov-nezamestnanýmesačnesumou10,00eur,
e)plnoletýžlakod18do25rokov-zamestnanýmesačnesumou15,00eur,
f)plnoletýžiaknad25rokov-individuálnaformavzdelávaniamesačnesumou
50,00eur,
g)plnoletýžiaknad25rokov-skupinováformavzdelávaniamesačnesumou
30,00eur,.
h)zákonnýzástupcaneplnoletéhožiakaaplnoletýžiakdo25rokovvzákladnom
štúdiu-vindividuálnejformevzdelávaniadruhýhlavnýnástroj-mesačnesumou
25eur.
cO]QRN,
=T_USHXRNQDdLDUVRdQaaKTDGWQ]NODGRXQDdLQQRUVLhNROUN^KRNOWEWGHVL
;DdLDUVRdQaaKTDGWQ]NODGRXQDdLQQRUVLhNROUN^KRNOWEWGHV_STLUSLHXDZ]NRQQb
Z]UVWSFDjODNDPHUDdQHUWPRW)*$((HWT&
cO]QRN-
=T_USHXRNQDdLDUVRdQaaKTDGWQ]NODGRXQDdLQQRUVLFHQVTDXRO#Q^KRdDUW
)&;Dčlastočnúúhradunákladovspojenýchsčinnosťoucentravol'néhočasu
strvalýmpobytomvmestePrešovprispieva:
a)zákonnýzástupcaneplnoletéhožiakamesačnesumou5,00eur,
b)plnoletýžiak-študentod18do30rokovmesačnesumou10,00eur,
c)plnoletáosobaod18do30rokov-nezamestnanámesačnesumou10,00eur,
d)plnoletáosobaod18do30rokov-zamestnanámesačnesumou20,00eur.
2.Načiastočnúúhradunákladovspojenýchsčinnosťoucentravořnéhočasu
strvalýmpobytommimomestaPrešovprispieva:
a)zákonnýzástupcaneplnoletéhožiakamesačnesumou7,50eur,
b)plnoletýžiak-študentod18do30rokovmesačnesumou12,50eur,
c)plnoletáosobaod18do30rokov-nezamestnanámesačnesumou12,50eur,
d)plnoletáosobaod18do30rokov-zamestnanámesačnesumou30,00eur.
cO]QRNn
=T_USHXRNQDdODUVRdQaaKTDGWQ]NODGRXDSRGPLHQNYaKTDGYXhNROUNHMMHG]OQL
DXbGDMQHMhNROUNHMMHG]OQL
)&gNROUN]MHG]OHfDXbGDMQ]hNROUN]MHG]OHfSRUNYVWMHUVTDXRXDQLHGHiRP
DjLDNRPZDdLDUVRdQaaKTDGWQ]NODGRX$NVRT^WKT]GZDZ]NRQQbZ]UVWSFDXRXbhNH
Q]NODGRXQDQ]NWSSRVTDXLQSRGO#DXHNRXbFKNDVHJ`TL_UVTDXQ_NRXXQDGXDZQRUVLQD
RGSRTadDQ^XbjLXRX^G]XNY&


,
~
NAVRH
Vydanie
:VšeobecnezávaznéhonarladenlamestaPrešovČ••••/2019
ovýškepríspevkovnačlastočnúúhradunákladovStranaMestoPrešovvškoláchaškolskýchzarladeniachvzriaďovatefskej3/4pósobnostimestaPrešov
2.Mestskézastupitel'stvomestaPrešov(d'alejlen.rnestskézastuplteřstvo")prevšetky
školyaškolskézariadenia,všetkyvekovékategóriestravníkovvzriaďovateřske]
pčsobnosti.mestaPrešovurčujevýškuprispevkuzákonnéhozástupcuna
stravovanievškolské]jedálniavýdajnejškolské]jedálniv3.finančnompásme.
Finančnépásmaurčujepríslušnéministerstvopodl'aosobitnéhopredplsu',
3.Mestskézastupitel'stvosplnomocňujeprimátorkumestavnadvaznostlnaplnenie
odporúčanýchvýžlvovýchdávokpodřaosobitnéhopredplsu'nanávrhvecne
príslušnejkomisiemestskéhozastuplteřstva,zmeniťfinančnépásmoaurčiťvýšku
prfspevkuzákonnéhozástupcunastravovanievškolskejjedálniavýdajnejškolské]
jedálnivovšetkýchškoláchaškolskýchzariadeniachvzriad'ovatel'skejpčsobnostl
mestaPrešov.Ozmenefinančnéhopásmaprimátorkamestainformujemestské
zastupitel'stvo.
,
&;DaKTDGWTHjLMQbFKQ]NODGRXXhNROUNHMMHG]OQLDXbGDMQHMhNROUNHMMHG]OQLSTLUSLHXD
Z]NRQQbZ]UVWSFDGLHiDiDDOHERjLDNDUWPRW($*(HWTDQDMHGQRKODXQ^MHGOR$NVRT]
UDSRWjLMHQDSTHX]GZNRX^Q]NODGYZDTLDGHQLhNROUN^KRUVTDXRXDQLD$STHGRXhHVNbP
QDREQRXWPDVHTL]OQR%VHFKQLFN^KRXYEDXHQLDZDTLDGHQLhNROUN^KRUVTDXRXDQLD&
-&5RV]FLDQDSRGSRTWXbFKRXYNUVTDXRXDFLPQ]XYNRPGLHIDIDUDSRUNYVWMHXUWPH
)$*(xZDNDjGbGHf$XNVRTRPUDGLHIDZadDUVQLORXbFKRXQR%XZGHO]XDFHMdLQQRUVL
XPDVHTUNHMhNROHDOHERXYWdRXDQLDXZ]NODGQHMhNROHDRGRETDORUVTDXW3•Akdiefa
neodobralostravuzdóvodu,žemestoPrešovakozriad'ovaternezabezpečildiétne
jedlopodřaosobitnéhopredpisudieťaťu,uktoréhopodřaposúdeniaošetrujúceho
lek
á
ra-špecialistuzdravotnýstavvyžadujeosobitnéstravovanie,poskytnutú
dotáciunapodporuvýchovykstravovacímnávykomdiefafa,mestoPrešovvyplatí
prostrednfctvomzariadeníškolskéhostravovaniavosvojejzriad'ovatel'skej
pčsobnostírodičovidiefaťaalebofyzickejosobe,ktorejjedieťazverenédo
starostlivostirozhodnutímsúdu.
n&=OQaUVDQRXHQaUWPWaKTDGYZDUVTDXWlEHZSTLZQDQLDGRV]FLH)$*(xmWKT]GZD
Z]NRQQbZ]UVWSFDGLHIDiDDOHERjLDNDZD/
DmRGRETDVaUVTDXWXGDQRPUVTDXRXDFRPGQL$XNVRTRPUDGLHiDQHZadDUVQLOR
XbFKRXQR%XZGHO]XDFHMdLQQRUVLXPDVHTUNHMhNROHDOHERXYWdRXDQLDXZ]NODGQHM
hNROHDZ]NRQQbZ]UVWSFDQHRGKO]ULOGLHIDDOHERjLDNDQDOQHUNdTGR),&((K
STHGFK]GZDMaFHKRSTDFRXQ^KRGfDZSRUNYVRXDQLDUVTDXYXhNROUNHMvHG]OQLXGDQRPUVTDXRXDFRPGQL
EmQHRGRETDVaUVTDXWXGDQRPUVTDXRXDFRPGQL$XNVRTRPUDGLHiDQHZadDUVQLOR
&XbFKRXQR%XZGHO]XDFHMdLQQRUVLXPDVHTUNHMhNROHDOHERXYWdRXDQLDXZ]NODGQDp
hNROHDZ]NRQQbzástupcaneodhlásildieťaalebožiakanalneskčrdo14.00h
predchádzajúcehopracovnéhodňazposkytovaniastravyvškolskejjedálnivdanomstravovacomdni.
Ďalšiepodmienkynapriznaniedotácienapodporuvýchovykstravovacímnávykomdieťaťabudúurčenévzápisnornlístkustravnika.
1§140zákonaČ.245/2008Z.z.ovýchoveavzdelávanl(školskýzákon)aozmeneadoplnenfniektorých~ákonovvznenfne~koršfchpredpisov.
~26~ds.4písrn,I)zákonač,355/2007Z.z.oochraneapodporeverejnéhozdraviaaozmeneadoplnenl~Iektorychzákonovvznenlneskoršlchpredpisov
Vz':lysle§4ods..6záko~aČ.544/2010Z.z.odotáciáchvpOsobnostiMinisterstvapráce,sociálnychveclarodinySlovenskeJrepublikyavznenlneskoršlchpredpisov


,
~
NAVRH
Vyd
a
nie
:VšeobecnezávaznéhonariadenlamestaPrešovč..../2019
ovýškeprispevkovnačiastočnúúhradunákladov
MestoPrešovvškoláchaškolskýchzariadeniachvzriaďovaterskejStrana
pčsobnostlmestaPrešov4/4
Článok7
Spoločnéustanovenia
)&=TLUSHXNYQDdLDUVRdQaaKTDGWQ]NODGRXXhNRO]FKDhNROUNbFKZDTLDGHQLDFKSRGrD
VRKVRXhHREHFQHZ]XDZQ^KRQDTLDGHQLDUDWKT]GZDMaGR)(&GfDSTIUOWhQ^KR
NDOHQG]TQHKRPHULDFD&
*&=TLUSHXNYQDdLDUVRdQaaKTDGWQ]NODGRXXškolské]jedálniavýdajnejškolskej
jedálnipodřatohtovšeobecnezávaznéhonariadeniasauhrádzajúnajneskčrdo25.
dňapredchádzajúcehokalendárnehomesiaca.
3.Vzťahyneupravenétýmtovšeobecnezávaznýmnariadenímsariadiaosobitnými
predpismi.
cO]QRNo
BTWhRXDFLHWUVDQRXHQLDDadLQQRUV#
)&5fRPQDGREWGQWVLDadLQQRUVLVRKVRQDTLDGHQLDUDZTWhWMHAhHREHFQHZ]XDZQ^
QDTLDGHQLHPHUVD=THhRXČ.12/2013ovýškepríspevkovnačiastočnúúhradu
nákladovvškoláchaškolskýchzariadeniachvzriaďovatel'skejpčsobnostímesta
Prešov.
*&@RVRXhHREHFQHZ]XDZQ^QDTLDGHQLHQDGREaGDadLQQRUiGfRP)&s&*().&
A=THhRXHGfD&
8QJ&2QGTHDTurčanová
primátorkamesta

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)