Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č.... /2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovatel'skej pósobnostl mesta Prešov.

15.03.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)