Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č... ./2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení na území mesta Prešov.

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV

15.03.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
15,03,znVyvesenédňa_
'
ZV09enódň
MESTOPREŠOV,MestskýúradvPrešove,Hlavná73,08001Prešov
Návrh
VŠEOBECNEZÁVAZNÉHONARIADENIAMESTAPREŠOVČ..../2019
ourčenívýškydotácienamzdyaprevádzkuškolaškolských
zariadenínaúzemímestaPrešov
zverejnenýnapripomienkovanievzmysle§6ods.3a4zákonaSNR
Č.369/1990Zb.oobecnomzriadenívzneníneskoršíchpredpisov
Deňvyvesenia:15.03.2019
3JIEB@GBDJNQ"počasktorejmozufyzickéosobyaprávnickéosobyuplatnit'
pripomienkuknávrhunariadeniavpísomnejforme,elektronickynaadresu
i
g
or
.
h
odzia@presov
.
skaleboústnedozápisnicenaMestskomúradevPrešove
upredkladatel'anávrhunariadenia:24.03.2019
Predkladatel'návrhunariadenia:Mgr.IgorHodžia,vedúciodboruškolstva,kultúry
acestovnéhoruchu
/B\RPBMBIE>+')#%(#'%&*
F-MsÚ/SP-03/1/1


Vydanie:1
~
Návrh
VšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč./2019
ourčenívýškydotácienamzdyaprevádzkuškolStrana1z6MestoPrešov
aškolskýchzariadenínaúzemímestaPrešov
MestoPrešovpodl'a§6ods.1zákonaČ.369/1990Zb.oobecnomzriadenívznení
neskoršíchpredpisovvspojení§6ods.12písmoc)zákonač.596/2003Z.Z.oštátnejspráve
vškolstveaškolskejsamospráveaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov
DE7ID4
VM8@586?8FID4F?énariadeniernestaPrešovČ•••./2019
ourčenívýškydotácienamzdyaprevádzkuškolaškolskýchzariadení
naúzemímestaPrešov
Článok1
Úvodnéustanovenia
1)Účelomtohtovšeobecnezávaznéhonariadeniajeurčiťvýškuaspěsobpoužitiadotácienamzdy
aprevádzkumaterskejškoly,materskejškoly,ktorájesúčasťouzákladnejškoly,špeciálne]
materskejškoly,školskéhoklubudetf,základnejumeleckejškoly,centravol'néhočasu,jazykovej
školy,zariadeniaškolskéhostravovaniaprežiakovzákladnejškoly,školskéhointernátu,zriadených
naúzemímestaPrešov,ktorýchzriaďovatel'omjemestoPrešov,cirkevalebonáboženská
spoločnosť,súkromnáfyzickáosobaaleboprávnickáosobaaktoréjenazákladerozhodnutia
Ministerstvaškolstva,vedy,výskumuašportuSlovenskejrepublikyzaradenédosieteškol
aškolskýchzariadeníSlovenskejrepubliky.
L=I?@<Q
VE>87F8?:8A@;>@D
-4_`8=EZ@9Z@DM8@586?8FID4F?]9@?4B:478?:4C4B@F[>:8S
1)Dotácianamzdyjefinančnádotácia,ktorájeurčenánabežnévýdavkyazahřňavýdavkynatarifný
platapríplatkyvyplácanépedagogickému,odbornémuanepedagogickémuzamestnancoviškoly
aškolskéhozariadeniazapodmienokavrozsahuustanovenýchosobitnýmpredpisom;výdavkyna
poistnéapríspevokdopoisťovníhradenézamestnávatel'omzapedagogických,odborných
anepedagogickýchzamestnancovškolyaleboškolskéhozariadenia.
2)Dotácianaprevádzkujefinančnádotácia,ktorájeurčenánabežnévýdavkyškolaškolských
zariadeníazahřňavýdavkyzatovaryaslužbydefinovanéMinisterstvomfinanciíSlovenskej
republikyvrozpočtovejklasifikáciivkategórii630-tovaryaslužby.Ďalejzahřňavýdavkyna
odstupnéaodchodnévyplácanépodľaosobitnýchpredpisov,maximálnevovýškedohodnutejv
kolektívnejzmluvevyššiehostupňa;výdavkynanemocenskédávkyaúrazovédávkyhradené
zamestnávatel'ompodľaosobitnýchpredpisovvpoložkách640.
3)Výkonovýukazovatel'jepočetdetí,žiakov,poslucháčovvškoláchavškolskýchzariadeniach.
4)Počtomdetí/žiakovcentravolnéhočasurozhodnýmpreprideleniedotáciínamzdyaprevádzku
vaktuálnomkalendárnornroku,jeichpočetk15.septembrupredchádzajúcehokalendárnehoroka.
F-MsÚ/SP-OlI12/1


Vydanie:1
9Návrh
VšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč./2019
ourčenívýškydotácienamzdyaprevádzkuškolStrana2z6
MestoPrešovaškolskýchzariadenínaúzemímestaPrešov
Dopočtudetí/žiakovvcentrevol'néhočasunaúzemímestaPrešovusúkromnýchacirkevných
zriaďovatel'ovsazapočítavajúdeti,ktoréfyzickynavštevujúcentrumvol'néhočasunaúzemímesta
Prešovvovekuod5rokovvekudodovršenia15rokovvekustrvalýmpobytomvmestePrešov
podl'astavuk15.septembruzačínajúcehoškolskéhoroka.
5)Žiadatel'omaprijímatel'omdotáciepreškolyaškolskézariadeniaurčenévčlánku1tohto
všeobecnezávaznéhonariadeniamóžebyt':
a!školaaškolskézariadeniesprávnousubjektivitouvzriaďovatel'skejpósobnostimestaPrešov,
blškolaaškolskézariadeniebezprávnejsubjektivityvzriaďovatel'skejpósobnostimestaPrešov,
cizriaďovatel'cirkevnejškolyaškolskéhozariadeniazriadenejnaúzemímestaPrešov
dlzriad'ovatel'súkromnejškolyaškolskéhozariadeniazriadenejnaúzemímestaPrešov
(Oo89@Z4?4AB87=@h8?:8_74;@DPA@7=N4<Z@BK695[78>8CZ@/B8M@DX:?4?6@D4ZNFI<=47?][>8=86<]
M<@=EP;4FE<@D]M<@=EP>4Z8BC<]M<@=E4M<@=C<]F4B:478?:4;87@Q$"C8AZ8>5B4ABJC=[M?]9@B@<4"
kOZriaďovateliasúkromnýchacirkevnýchškolaškolskýchzariadenípredložiamestuPrešovdo30.
novembrapríslušnéhorokažiadosťodotáciupodľatohtoVZNnanasledujúcikalendárnyrok.
Zriad'ovateliasúkromnýchacirkevnýchškolaškolskýchzariadení,ktorívdanomtermíne
nepredložiažiadosť,budúmaťpriznanúdotáciunadieťa/žiakaibadovýškyštátomgarantovaného
minima.
L=I?@<&
VKM<4A@C<EZ@D4?8;7@ZI6J8
,8CZ@/B8M@D[B`[;8?4C=87@D?_B@`?_DKM<[7@ZI6:8?4>F7E4AB8DI7F<[?4;87?@7:8g4P?4
;87?]9@h:4<4P?4:87?]9@A@C=[69I`4jZ";"?4;878?DK<@?@DK[<4F@D4Z8=NS
VKM<47@ZI6:8?4VKM<47@ZI6:8VKM<47@ZI6:8díet'a/žíakanadieťa/žiakanadieťa/žiaka
vškoláchvcirkevnýchvsůkromných
Kategóriaškoly,školskéhozariadeniaaškolskýchškoláchškoláchzariadeniachaškolskýchaškolských
vzrlaďovatel'skejzariadeniachzariadeniachpěsobnostl
mestazriadenýchnazriadenýchna
Prešov
územímestaúzemímesta
v€PrešovPrešov
v€
v€
Žiak
základnejumeleckejškolyvindividuálnej1378,601378,601378,60formevzdelávania
Ziakzákladne]umeleckejškolyvskupinovejforme450,10450,10450,10vzdelávania
Ziakzákladnejumeleckejškolysjednoodborovým605,00OOvýtvarnýmzameranímvskupinovejformevzdelávania
Žiak
základnejumelecke]školyvindividuálnejOOOformevzdelávanianad25rokovveku
ZiakzákladnejumeleckejškolyvskupinovejformeOOOvzdelávanianad25rokovveku
Diet'amaterskejškoly2560.102560,102560,10
F-MsÚ/SP-O1/12/1


Vydanie:1
Návrh
mVšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč./2019
ourčenívýikydotácienamzdyaprevádzkuškolStrana3z6MestoPrešov
aškolskýchzariadenínaúzemímestaPrešov
DieťamaterskejškolypredetisošpeciálnymlO5628,305628,30výchovnc-vzdelávacírnínotrebaml
Diet'amaterskejškolyprizdravotnickomzaríadeníO3375,303375.30
Načinnost'školskéhoklubudetípodľapočtu500,00500,00500,00prijatýchdetídoškolskéhoklubudetí
Dlet'avškolskomklubedetíprizákladnejškolepre
°1089,40
1089,40
žiakov
sošpeciálnymivýchovno-vzdelávacfmi
potrebamivrátaneínternátnvchškol
DieťavškolskomklubedetíprizdravotníckomO652,00652,00zariadení
Potenciálnystravnik-žiakzákladnejškoly,168,80168,80168,80
základnejškolyprežiakovsošpecíálnymi
výchovno-vzdelávacimipotrebami,gymnázia,
konzervat6ria
Potencíálnystrávník-žiakzákladnejškolyO297,00297,00internátnej,základně]školyínternátnejprežiakov
sošpecíálnyrnivýchovno-vzdelávacímipotrebami,
ínternátnehozvmnázla.internátnehokonzervat6ria
Poslucháč[azykove]školyO41,3041,30
Nazáujmovévzdelávaniedetívcentrevol'néhočasu450,00OOpripočteaktívnychzáujmovýchútvarov50aviac-
sovšestrannýmzameranfm
Nazáujmovévzdelávaniedetfvcentrevol'néhočasu95.0095,0095.00
NazáujmověvzdelávaniezárobkovočinnejosobyOOOvcentrevoľnéhočasu
NazáujmovévzdelávanieosobybezprfjmuOOO
Diet'avcentrešpeciálno-pedagogickéhoO7070poradenstva
Nasprávuškolskýchobjektovpodľapočtudetí260,00OOmaterskejškolyazákladno]školyvzriad'ovatel'skej
POSObllOStiobce
Dieťa
zoškolskéhoínternátuzákladnejškoly,O1183,001183,00stredne]školy,zvmnázlavovekudo15rokov
Článok4
Dotácíapreškoluaškolskézariadenle
%O0@`?IDKM<4dotáciepreškolualeboškolskézariadeniesaurčíakosúčinpočtuvýkonových
ukazovatel'ov(početdetí,žiakovvškoláchaškolskýchzariadeniach)aročnejvýškydotáciena
dieťaJžiakaurčenejpodl'ajednotlivýchkategóriíškolaškolskýchzariadeníuvedenýchvčlánku3
tohtovšeobecnezávaznéhonariadenia.Ročnádotáciasazaokrúhl'ujenaceléeurápodl'a
matematickýchpravidielzaokrúhl'ovania.
QO,8CZ@/B8M@DA@C<EZ?87@ZI6:[AB:;J>4Z8=N@D:>8C4`?8"u<@=I>4M<@=C<K>F4B:478?:4>
DFB:4b@D4Z8=NC<8;pósobnostimestaPrešovnajneskórk15.dňuvmesiaci.Školámaškolským
zariadeniamnaúzemímestaPrešovvzriad'ovatel'skejpósobnostištátomuznanejcírkvialebo
náboženskejspoločnosti,inejprávnickejosobyalebofyzickejosoby,najneskórk25.dňuvmesiací
vovýškejednejdvanástinyročnejvýškydotácie,
F-MsÚ/SP-Ol/12/1


Vydanie:1
9Návrh
VšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč,/2019
ourčenívýškydotácienamzdyaprevádzkuškolStrana4z6MestoPrešov
aškolskýchzarladenínaúzemímestaPrešov
3)MestoPrešovposkytnekaždoročnedotáciunamzdyaprevádzku:
4O>4Z8BC<8;M<@=EP>4Z8BC<8;M<@=EP<Z@BI;8C_`4Cg@[FI<=47?8;M<@=EPM<@=C<]9@<=[5[78ZJP
FI<=47?8;[>8=86<8;M<@=EP68?ZB4D@=N?]9@`4C[PF4B:478?:4M<@=C<]9@CZB4D@D4?:4AB8
h:4<@DFI<=47?8;M<@=EPFB:478?K69?4_F8>J>8CZ4/B8M@DP<Z@BK69FB:4b@D4Z8=N@>;8>8CZ@
/B8M@D?4_`8ZM<@=E4M<@=C<]9@F4B:478?:4CABID?@[C[5;8<Z:D:Z@["m@ZI6:8?4>F7E
4prevádzkuzaškolyaškolskézariadeniabezprávnejsubjektivityzriaďovatel'čerpá
pr
i
amozosvojichúčtov.
5O>4Z8BC<8;M<@=EP>4Z8BC<8;M<@=EP<Z@BI;8C_`4Cg@[FI<=47?8;M<@=EPMA86:I=?8;>4Z8BC<8;
M<@=EPM<@=C<]9@<=[5[78ZJPFI<=47?8;[>8=86<8;M<@=EP68?ZB4D@=N?]9@`4C[P;4FE<@D8;
M<@=EPM<@=C<]9@:?Z8>IZ[FI<=47?8;M<@=EPCZB87?8;M<@=EPYE>?IF:4D@D8<[7@15rokov,
zariadeniaškolskéhostravovaniaprežiakovzákladnejškoly,zriadenýchnaúzemímesta
Prešov,kterýchzriaďovatel'omjecirkevalebonáboženskáspoločnost',súkromnáfyzická
osobaaleboprávnickáosobanaúčetichzriaďovatel'a.Zriaďovatel'cirkevnej
alebosúkromnejškolyaškolskéhozariadeniasprávnousubjektivitou,prevediepridelenú
dotáciuvplnejvýškenaúčetškolyaleboškolskéhozariadeniavlehotedo5pracovnýchdní
ododňaprijatiadotácienasvojúčet.Dotácienamzdyaprevádzkuzaškolyaškolské
zariadeniabezprávnejsubjektivityzriaďovatel'čerpápriamozosvojichúčtov.
4)Podmienkounaprideleniedotácieškolámaškolskýmzariadeniamvzriad'ovatel'skejpósobnosti
štátomuznanejcirkvialebonáboženskejspoločnosti,inejprávnickejalebofyzickejosobyje
predloženiežiadostioposkytnutiedotáciezostranyzriaďovatel'aškolyaškolskéhozariadenia
oposkytnutiedotáciepodl'aPrílohyč.2.Prílohoužiadostiodotáciuprecentrumvol'néhočasuje
mennýzoznamdetí/žiakovvabecednomporadíod5rokovvekudo1Srokovvekustrvalým
pobytomvmestePrešov,ktorék15.9.predchádzajúcehokalendárnehorokaboliprihlásenédo
centravol'néhočasu.Vrnennomzoznamedetílžiakovcentravol'néhočasusauvádzameno
apriezviskodiet'aťa,jehodátumnarodeniaaadresatrvaléhobydliska.Ďalšiuprílohutvoríjedno
súhrnnérozhodnutieriaditel'acentravol'néhočasuoprijatídetí/žiakovdocentravol'néhočasu.
Článok5
P
o
užitiedotácie
1)Prijímatel'dotáciejeoprávnenýpridelenéfinančněprostriedkypoužit'lennatýmtovšeobecne
závaznýmnariadenímurčenýúčel(mzdyaprevádzku).Prijímatel'jepovinnýdotáciupoužit'
vsúladesovšeobecnezávaznýmiprávnymipredpismi,hospodárne,efektívne,účinneaúčelne.
Člán
o
k6
Zúčtovaniedotácie
1)Prijímatel'dotácie,ktoréhozriaďovatel'omjemestoPrešovaktorémuboladotáciaposkytnutápodl'a
článku4tohtovšeobecnezávaznéhonariadenia,jepovinnýzúčtovat'dotáciusmestomPrešov
štvrťro
č
ne,do25dnípoukončenípríslušnéhoštvrťroka,prostredníctvomvýkazuoplnenírozpočtu
subjektuverejnejsprávyFIN1-12.
2)Prijímatel'dotácie,ktoréhozriaďovatel'omjecirkev,náboženskáspoločnosť,súkromnáfyzická
osobaaleboprávnickáosobaaktorémuboladotáciaposkytnutápodl'ačlánku4tohtovšeobecne
+!,CH#1/!.%#%Q#%


Vydanie:1
~
Návrh
VšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč./2019Strana5z6MestoPrešovourčenívýšky'dotácienamzdyaprevádzkuškol
aškolskýchzariadenínaúzemímestaPrešov
závaznéhonariadenia,jepovinnýzúčtovaťdotáciusmestomPrešovštvrťročnevlehotáchdo15dnípo
ukončeníštvrťroka-podl'aPrílohyč.1.Vprípade,žedotácianebudevyčerpanádo31.12.aktuálneho
kalendárnehoroka,jeprijfmatel'povinnýnevyčerpanúčasťdotácievrátit'spat'naúčetmestaPrešovdo
10
.
1
.nasledujúcehokalendárnehoroka.
L=I?@<k
.C@5=Z?c[CZ4?@D8?:4
1)MestoPrešovuškolaškolskýchzariadení,ktorýchjezriaďovatel'om,sivyhradzujeprávo
modifikovat'rozpočtyvrámcijednotlivýchkategóriíškolaškolskýchzariadenínazákladeprincípu
solidarity,zdóvodurozdielnejpersonálnejaprevádzkovejnáročnosti..Dohcdovacíekonanie"bude
podmienenéprerokovanímvKomisiiMestskéhozastupitel'stvamestaPrešovškolstvaatelesnej
kult
ú
ryatopočasrozpočtovéhorokaatiežprijehoúpravevsúvislostísnovýmškolskýmrokom.
QO,8CZ@/B8M@DAB8M<@=E4M<@=C<]F4B:478?:4P<Z@BK69;8FB:4b@D4Z8=N@>P;8@ABID?8?]DEZD@B:g
B8F8BD[7@DKM<ER%zbežnýchvýdavkov,ktorébudúvpriebehurokapoužiténaodstránenie
neočakávanýchanepredvídanýchsituáciívoblastibežnýchvýdavkov.
Článek8
Opatreníanazabezpečenieefektívnostiposkytnutýchzdrojov
%O,8CZ@/B8M@D>4h8[AB4D:ZNAB:;J>4Z8=N@D:7@ZI6:8@5;8>X:?4?`?K69AB@CZB:87<@DAB:78=8?K69?4
>F7E4AB8DI7F<[AB:F:CZ8?JF>8?EA@`Z[78ZJFpóvodnéhopočtuvykázanéhok15.septembru
predchádzajúcehokalendárnehoroku.Každýprijímatel'dotáciejepovinnýkukoncukalendárneho
mesiacavdanomrokunahlásiťzmenupočtužiakovposkytovatel'ovidotácieoprotipočtužiakov
vykazovanémuk15.9.
2)MestoPrešovjeoprávnenépozastavit'poskytovaniedotácieprijímatel'ovi,najmaak:
4OD@`:AB:;J>4Z8=N@D:P4=85@D@`:@C@5I><@?4;_6:>D>8?8AB:;J>4Z8=N45@=@F4`4Z]C_7?8
<@?4?:84=85@ZB8CZ?]<@?4?:8F4`:??@CgP<Z@BIsúvisísposkytnutímdotácie,aždodoby
právoplatnéhoskončeniatohtokonania,
b)došlokpodozreniuoporušenífinančnejdisciplínyprijímatel'omsúvisiacejsposkytnutím
dotácie,aždodobyprávoplatnéhoskončeniakontrolyzameranejnadodržiavaniefinančnej
disciplíny,
c)došlokpodozreniu,žeprijímatel'poskytolnepravdivéinforrnácie(napríkladnavýšenie
počtužiakovzaúčelomzískaniadotácieoprotiskutočnémustavu),aždodoby,kým
prijímatel'hodnovernýmspósobomnepreukážeopak,
d)došloprijímatel'omdotácievsúvislostisposkytnutímdotáciekuspáchaniutrestnéhočinu,
e)došlokvyhláseniukonkurzualeboreštrukturalizácienamajetokprijímatel'adotácie,resp.
zastaveniekonkurznéhokonaniaprenedostatokmajetku,vstupuprijímatel'adolikvidácie.
4)Akprijímatel'dotácieskončíposkytovaniečinnosti,naktorúmubolaposkytnutádotácia
vpriebehurozpočtovéhoroka,jepovinnýposkytnutúdotáciukudňuskončeniačinnostizúčtovat'
anajneskórdo30dníodskončeniačinnostiodviest'nevyčerpanéprostriedkynaúčetmestaPrešov
spolusozaslanímpísomnéhoavízaMestuPrešovovykonanejúhrade.
+!,CH#1/!.==%Q#%


Vydanie
:1
~
Návrh
VšeobecnezávaznéhonariadeniamestaPrešovč,/2019ourčenívýškydotácienamzdyaprevádzkuškolStrana6z6MestoPrešov
aškolskýchzariadenínaúzemímestaPrešov
Článok9
Zrušovacieustanoveniaaúčinnost'
%O3B[M[;8C4VM8@586?8FID4F?]?4B:478?:8>8CZ4/B8M@D`"k#Q$%k@[B`8?JDKM<E7@ZI6:8?4>F7E
4AB8DI7F<[M<@=4M<@=C<K69F4B:478?J?4_F8>J>8CZ4/B8M@D"
QO2@Z@DM8@586?8FID4F?]?4B:478?:8?47@5_74_`:??@CZN7e4"
U?Y"w?7B842[B`4?@DI
AB:>IZ@B<4>8CZ4
+!,CH#1/!.=#%Q#%

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)