Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV Č... ./2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škol a školských zariadení na území mesta Prešov.

15.03.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)