Oznámenie o doručení písomnosti: Jánovi Bedajovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

18.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
· 1 a. C3. d J V1vesenedna_
~"
e
cen& rlliJl -- 
MESTSKÝÚRADVPREŠOVE
Odborvnútornejsprávy
Oddelenieklientskehocentra
Hlavná73,08001Prešov
Vá
šlistčísloI zodňa;CbG`]SMPAYDCVUKGI linka=RGbPV
Karo
lMalinovský
051/3100120 15.3.2019 
VEC 
OznámenieOdoručenípísomnosti
MestoPrešov,MestskýúradVPrešove,Hlavná73vsúlades§ 5zákonaNRSRč.
253/1998Z.z.ohlásenípobytuobčanovSlovenskejrepublikyaregistriobyvatel'ov
Slovenskejrepublikyvzneníneskoršíchpredpisov
oznamuje
&A67=3#21047=3bytomPrešov,
žemuboladoručenápísomnosť.Podobupatnástlchdníodvyveseniabudepísomnost'
uloženánapodatel'niMestskéhoúraduvPrešove,Hlavná73,číslodverí5,kdesijumažete
prevziaťdennepočasúradnýchhodínod8:00hod.do15:30hod.
Mes
t
skýúradvPrešoveIHlavná73I08001PrešovITel.:+421(51)3100111IFax.:+421(51)77336651E-mail:mesto.radnica@presov.skIwww.presov.sk

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)