Informácia o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ predprimárneho vzdelávania.

Informácia o voľnom pracovnom mieste

19.03.2019 / Výberové konania

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        9 ]P\VOH † D RGV ]iNRQD 15 65 þ = ] R SHGDJRJLFNêFK
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov 
]YHUHMĖXMHP LQIRUPiFLX R YRĐQRP SUDFRYQRP PLHVWH SUH SHGDJRJLFNpKR
zamestnanca. 
 
1i]RY]DPHVWQiYDWHĐa Mesto Prešov  
 Adresa Hlavná 73, 080 01 Prešov 
 
Kontakt 3100140 
maria.vargovcikova@presov.sk 
Kategória 8þLWHĐ 
Podkategória
 8þLWHĐSUHGSULPiUQHKRY]GHOiYDQLD 
.YDOLILNDþQp
predpoklady 
 Y\VRNRãNROVNpY]GHODQLHGUXKpKRVWXSĖD 
Y\VRNRãNROVNpY]GHODQLHSUYpKRVWXSĖDDOHER 
úplné stredné odborné vzdelanie v študijných 
 
      odboroch alebo študijných programoch v súlade s  
      § 7 - NYDOLILNDþQpSUHGSRNODG\]iNRQDþ 
      
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  
      
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých  
      
]iNRQRYDY\KOiãN\0â99Dâ65þ=]
 
      
NWRURXVDXVWDQRYXM~NYDOLILNDþQpSUHGSRNODG\D 
      osobitné kvaliILNDþQpSRåLDGDYN\SUHMHGQRWOLYp 
      
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných  
      
]DPHVWQDQFRYþDVĢ,8þLWHĐPDWHUVNHMãNRO\- 
     
NYDOLILNDþQpSUHGSRNODG\
 Požadované doklady PRWLYDþQêOLVW 
 åLDGRVĢ 
 profesijný životopis 
 súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby 
YêEHURYpKRNRQDQLDSRGĐD]iNRQDþ=]
o ochrane osobných údajov 
 ~UDGQHRVYHGþHQi kópia dokladu o najvyššom 
dosiahn
utom vzdelaní požadovaného smeru 

 þHVWQpY\KOiVHQLHREH]~KRQQRVWL 

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o GXãHYQHMVS{VRELORVWLYRY]ĢDKXNYêNRQXGUXKXSUiFHXþLWHĐPDWHUVNHMãNRO\ 
Termín nástupu 1. apríl 2019 
Iné požiadavky ovládanie štátneho jazyka 
Pracovné podmienky Pracovný pomer na dobu XUþLW~od 1.4.2019 do 31.3.2020, 
na 100% pracovný úväzok 
Platové podmienky V ]P\VOH]iNþ=]R RGPHĖRYDQtQLHNWRUêFK
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády 
6ORYHQVNHMUHSXEOLN\þ=]NWRUêPVDXVWDQRYXM~
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone 
SUiFHYRYHUHMQRP]iXMPHMHIXQNþQêSODWRG702,50 Eur. ĆDOãLHLQIRUPiFLH 1 pracovné miesto - Materská škola 0XNDþHYVNi, Prešov 
 
Termín podania žiadosti: 
äLDGRVĢR ~þDVĢQDYêEHURYRPNRQDQtVSROXVSRåDGRYDQêPLGRNODGPLMHSRWUHEQpGRUXþLĢ
v zalepenej REiONHR]QDþHQHMKHVORP: 
Výberové konanie 
- XþLWHĐMŠ 0XNDþHYVNi, 080 01 Prešov - 1(279È5$ġ, 
 na adresu: 
Mestský úrad v Prešov 
Oddelenie podporných þLQQRVWt 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 
 
DOHERGRUXþLĢRVREQHY ]DOHSHQHMREiONHGRSRGDWHĐQH0HVWVNpKR~UDGXY Prešove, 
Hlavná 73, Prešov do 25.3.2019 (pondelok) do 12.00 hod. 
 
1D RQHVNRUHQp GRUXþHQp åLDGRVWL R
 ~þDVĢ QD YêEHURYRP NRQDQt VD QHEXGH
SULKOLDGDĢ 
ÒþDVĢ QD YêEHURYRP NRQDQt EXGH XPRåQHQi YãHWNêP XFKiG]DþRP NWRUt Vplnia 
predpoklady stanovené v tomto vyhlásení. 
8FKiG]DþRPQHEXGH]DVODQiSR]YiQNDQDYêEHURYpNRQDQLHSUHWRMHSRWUHEQpDE\VD
v GHĖXVNXWRþQHQLDvýberového konania: 26.03.2019 (utorok) dostavili o 9.00 hod. na 
MsÚ Prešov, 
Hlavná 73, Prešov, 1.poschodie, vpravo, 0DOiUDGQiVLHĖ 
 
 
 
 
 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)