Oznámenie o začatí stavebného konania: Prešov, Záhradná 1, 3 - obnova bytového domu.

Oznámenie o začatí stavebného konania

19.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
19.03.1J1iyvesenecňa_
~resenédňa_
MestoPrešov
stavebnýúrad
Hlavnául.č.73,Prešov?Ad)1))*
Čís
l
o
:SU/2066/26605/2019-Kč/39C?TIhRXIdňa:18.03.2019
OznámenieOzačatístavebnéhokonaniaverejnouvyhláškou
aupustenieodústnehopojednávania
Dňa17.01.2019podalBytovédružstvoPrešov,Bajkalská30,08001Prešov,na
stave
b
nýúradžiadost'nastavebnépovolenienastavbu:"Prešov,Záhradná1,3-obnova
bytovéhodomu"napozemkuparc.č.KN-C3315/2,katastrálneúzemiePrešov.
<IUVR?TIhRX%ENRST`UOWhQcUVEXIFQcbTEHX[PZUOI\**0[^NRQEČ.50/1976Zb.
oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(stavebnýzákon)vzneníjehozmienadoplnkov
oznamujepodl'a§61ods.1stavebnéhozákonazačatiestavebnéhokonania§61ods.4
stavebnéhozákona.Pretožestavebnémuúradusúdobreznámepomerynastavenisku
ažiadost'poskytujedostatočnýpodkladpreposúdenienavrhovanejjstavby,upúšt'avzmysle
§61ods.2stavebnéhozákonaodmiestnehošetreniaaústnehopojednávania.
Účastnícikonaniamažusvojenámietkyknavrhovanejpozemnejstavbeuplatnit'
najneskoršiedo7pracovnýchdníododňadoručeniatohtooznámenia,inaksananeskoršie
podanénámietkyvzmysle§61ods.3stavebnéhozákonaneprihliadne.
Napripomienkyanámietky,ktorébolialebomohlibyťuplatnenévúzemnomkonaní
alebopriprerokúvaníúzemnéhoplánuobcealeboúzemnéhoplánuzónysaneprihliada.
Pod
l
'a§61ods.5stavebnéhozákonasúdotknutéorgánypovinnéoznámit'svoje
stanoviskovrovnakejlehote,vktorejmažuuplatnit'svojenámietkyúčastnícikonania.
Dopodkladovrozhodnutiamožnonahliadnut'naMestskomúradevPrešove,Jarková
26-Stavebnomúrade.
Aksadániektorýzúčastníkovkonaniazastupovať,predložíjehozástupcapísomnú
plnúmocvzmysle§17ods.4správnehoporiadku.
Verejnávyhláškabudespolusprojektovoudokumentáciouvyvesenávzmysle§26
ods
.2správnehoporiadkupodobu15dnínaúradnejtabulimestaazverejnenána
elektronickejúradnejtabuli,ktorásanachádzanastránkewww.presov.sk
_KRbTEHW
19.03.7JJ
Vyvesenédňa.DXIUIQ_HfE'
?I
e
LEVNE%SRHSLU?IeLEVNE%SRHSLU
08001PREŠOV-1-


2
Navedomie:
1.BytovédružstvoPrešov,Bajkalská30,08001Prešov
2.Okresnériaditel'stvoHasičskéhozáchrannéhozboru,Požiarnická1,08001Prešov
3.KrajskýpamiatkovýúradPrešov,Hlavná115,08001Prešov
4.MsÚPrešov-OHAM,Jarková24,08001Prešov
5.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,Námestiemieru3,08001Prešov
6.Stavoprojekt,s.r.o.,Jarková31,08001Prešov
co/ 
MestoPrešov-stavebnýúrad
-
'
.
Vybavuje:SlavomírKolačkovskýe-mail:slavomir.kolackovsky@presov.skii051/3100531

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)