Oznámenie o mieste uloženia písomnosti: Milan Sirotník, Prešov.

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

19.03.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
• Í ~csenédňa7_9._0_3'_21-='J _ 
- 
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
Číslo:100668378/2019
Dátum:18,03.2019
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:MilanSirotník
Naposledysídlo/pobyt:,08001Prešov
9VMJHIJM]Č.100647844/2019zodňa18.03.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešov
Jarkov
á48,08001Prešov
<@^PJ@O#_AKJ>QN=@LAMTN=IDAEARITHQ#@JLOZOEAM=KVMJHIJM]2=[JPUCJWL=@O9LA\JPZVMGJ
'&&,*-.**
%
(&'/RJ@[='.$&)$(&'/PALAEIJOPQCGT\FJOKJ@G=S)+J@M$(RTFJI=Č.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov
.
1@LAMTNMDHJRAOGJ_AIWKVMJHIJM]KLAPRD=]PGACJNA'+@IVJ@J@[=PQPAMAID=NJCNJ
JRITHAID=I=2=[JPJHWL=@A9LA\JP6=LFJPT*.#&.&&'9LA\JPPF=I?AGTLDDČ.18vúradných
hodinách.
;JNJJRITHAIDAM=PQPAMOEAKJ@J>O'+@IV$9J@G=S)+J@M$(RTFJI=Č.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
5IB
$3=>LDG=4=H=LDJPT
PA@W?DJ@@AGAID=@=[JPAEFJINLJGQ
.


M
ES
T
OPR_~OVMestskýúrad
Po
t
v
rd
e
ni
eodobevyvesenia:•.HlavnáČ.7308001PREŠOV-1-
Tátovyhláškabolavyvesená.
(
u
vie
s
ťmiestovyvesenia)
19.OJ2:~oddo.
(

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)